Functiebeschrijving

Functiefamilie
Functies per Functiefamilie, met aantal medewerkers
Doel
Zorgdragen voor de uitvoering en kwaliteit van wetenschappelijk Onderwijs & Onderzoek, alsmede ontwikkelen van de talenten van de medewerkers van de capaciteitsgroep, passend binnen het onderwijs- en onderzoeksprogramma van het instituut en binnen het door de Decaan verstrekte (sub)mandaat, teneinde een optimale uitvoering van onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening op (een) bepaald(e) onderzoeksgebied(en) te garanderen.
Resultaatgebieden
Kernactiviteit
Promoten van bestaande en te ontwikkelen onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van de capaciteitsgroep en representeren van de groep

Kader
CapaciteitsplanIn overleg met de directeuren

Resultaat
Potentiële partners en financiers zijn geïnteresseerd in inhoudelijke en financiële participatie

Activiteit
 • Stimuleren van wetenschappelijk personeel tot het aanvragen van externe financiering
 • Bezoeken en stimuleren van bezoeken aan universiteiten, bedrijven en ministeries, e.d.
 • Stimuleren van lezingen en interviews geven voor verschillende media
 • Vanuit het eigen kennisgebied een bijdrage leveren aan actuele maatschappelijke discussies
 • Overleggen met andere faculteiten, instellingen en overige partners ten behoeve van mogelijke samenwerking
Kernactiviteit
Zorgdragen voor het beheer van apparatuur en/of laboratoria, alsmede indienen van investeringsvoorstellen bij de Directeur bedrijfsvoering en/of directeuren van de instituten

Kader
Toegewezen budget

Resultaat
Benodigde middelen en faciliteiten voor de uitvoering van onderzoek

Activiteit
 • Onderzoeken en analyseren van relevante ontwikkelingen
 • Schrijven van investerings- en onderhoudsvoorstellen
 • Medebeoordelen van offertes van leveranciers
 • Zorgdragen voor inkoop van relevante middelen en faciliteiten
Kernactiviteit
Verdelen van de toegewezen financiële middelen binnen de capaciteitsgroep, alsmede het beheren en bewaken daarvan

Kader
Capaciteitsgroepsplan

Resultaat
Doelmatige realisatie van de doelstellingen van dit plan

Activiteit
 • Opstellen van de begroting en deze ter goedkeuring voorleggen aan de Decaan
 • Afleggen van verantwoording inzake besteding van middelen aan Decaan en aan externe partners
 • Voorstellen doen ten behoeve van bekostiging van investeringen
 • Ontwikkelen van kengetallen en bijsturen op basis van managementinformatie
 • Verdelen van de toegewezen financiële middelen over de eventuele eenheden binnen de capaciteitsgroep en ervoor zorgen dat afspraken daaromtrent worden vastgelegd
Kernactiviteit
Opstellen van een capaciteitsgroepsplan, alsmede leiding en sturing geven aan de uitvoering van het capaciteitsgroepsplan en de daarbij horende processen binnen onderwijs en onderzoek

Kader
Faculteitsplan

Resultaat
Doelmatige realisatie van de doelstellingen van het capaciteitsgroepsplan op het gebied van onderwijs en onderzoek

Activiteit
 • Onderzoeken en analyseren van relevante ontwikkelingen
 • Input vragen voor en afstemmen van het capaciteitsgroepsplan met de hoogleraren binnen de eigen groep
 • Coördineren van interne besluitvormingsprocessen
 • In overleg met het wetenschappelijk personeel van de capaciteitsgroep opstellen van een langetermijnonderzoeksplan voor de onderzoeksgebieden van de groep
 • Het capaciteitsgroepsplan en de bijbehorende financiële planning ter goedkeuring voorleggen aan de Decaan
Kernactiviteit
Doen van strategische voorstellen inzake onderwijs- en onderzoeksbeleid, alsmede deelnemen aan het bestuurlijk overleg waarin de Decaan en alle leidinggevenden van de organisatorische eenheden zitting hebben

Kader
Onderwijs- en onderzoeksprogramma van de faculteit

Resultaat
Bijdrage aan het faculteitsplan

Activiteit
 • Adviseren van de Decaan, directeuren instituten en hoogleraren inzake (capaciteitsgroepsoverstijgende) onderwerpen
 • Bijdragen aan de opstelling van het faculteitsplan en begroting
 • Initiëren en onderhouden van in- en externe relaties
 • Adviseren over aanvragen voor samenwerking met andere faculteiten, instellingen en overige externe partijen
Kernactiviteit
Implementeren en uitvoeren van het door de Decaan vastgestelde HRM-beleid

Kader
CapaciteitsgroepsplanCAOCentrale richtlijnen van de instelling

Resultaat
Kwantitatieve en kwalitatieve bezetting van personeel voor de uitvoering van de onderwijs- en onderzoeksprogramma’s

Activiteit
 • Werven en selecteren van medewerkers
 • Voeren van functionerings-, loopbaan- en beoordelingsgesprekken met medewerkers
 • Ontwikkelen van talenten en professionaliseren van medewerkers
 • Toekennen van de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO
 • Benodigde expertise in kaart brengen en opstellen van opleidingsprogramma
Kernactiviteit
Representeren, alsmede stimuleren van het uitdragen van het eigen kennisgebied in verschillende media

Kader
InstellingsbeleidFaculteitsbeleid

Resultaat
Wetenschappelijke kennis is inzichtelijk, begrijpelijk en toepasbaar voor een breed publiek en alsmede een bijdrage aan de maatschappelijke positie van de instelling

Activiteit
 • Stimuleren en geven van lezingen en van interviews voor verschillende media
 • Een bijdrage leveren aan actuele maatschappelijke discussies vanuit het eigen kennisgebied
 • Initiëren van samenwerkingsmogelijkheden met andere faculteiten, universiteiten en overige partners in de samenleving
Kernactiviteit
Zorgdragen voor de inhoudelijke ontwikkeling van bepaalde onderwijsonderdelen

Kader
Facultaire onderwijsprogrammaCapaciteitsgroepsplanIn overleg met de Directeur onderwijsinstituut

Resultaat
Bijdrage aan de opzet van een opleiding binnen de faculteit

Activiteit
 • Bijhouden van relevante (inter)nationale ontwikkelingen op het eigen onderwijsgebied
 • Zorgdragen voor selectie van relevante literatuur en onderwijsmethodieken
 • Zorgdragen voor de vertaling van relevante ontwikkelingen tot één of een aantal onderwijsonderdelen en deze ter vaststelling neerleggen bij de Opleidingscommissie
 • Zorgdragen voor het opstellen van lesmateriaal, studieopdrachten, opgaven voor tentamens en examens
Kernactiviteit
Zorgdragen voor de uitvoering en kwaliteit van onderwijsonderdelen door medewerkers van de capaciteitsgroep

Kader
Facultair onderwijsprogrammaCapaciteitsgroepsplan

Resultaat
Optimale afstemming van het uit te voeren onderwijsprogramma met de personele bezetting

Activiteit
 • Bevorderen van (inter)nationale samenwerking met andere faculteiten, universiteiten en overige partners in de samenleving
 • Zorgdragen voor de uitvoering van onderwijsonderdelen en de onderlinge samenhang
 • Zorgdragen voor de toepassing van het kwaliteitssysteem ten aanzien van het onderwijs van de capaciteitsgroep
 • Afstemmen met de Directeur onderwijsinstituut over de te leveren formatie voor de uitvoering van de toegewezen onderwijsonderdelen
Kernactiviteit
Opstellen van het capaciteitsgroepsonderzoeksplan

Kader
Onderzoeksbeleid van de faculteitCapaciteitsgroepsplanIn overleg met de directeur(en) onderzoeksinstituut

Resultaat
Bijdrage aan het onderzoeksprogramma waarmee de samenhang van de onderzoeksprogramma’s van de verschillende onderzoeksgebieden binnen de faculteit wordt gewaarborgd

Activiteit
 • Jaarlijks opstellen van een onderzoeksplan voor de capaciteitsgroep inclusief budget
 • Onderzoeken en analyseren van relevante in- en externe ontwikkelingen
 • Ter goedkeuring voorleggen van het onderzoeksplan van de capaciteitsgroep aan de Directeur onderzoeksinstituut/Decaan
 • Periodiek rapporteren van de voortgang inzake ontwikkelingen binnen het onderzoek aan de Directeur onderzoeksinstituut/Decaan
 • Zorgdragen voor afstemming tussen hoogleraren
Kernactiviteit
Zorgdragen voor de uitvoering en kwaliteit van het onderzoek van de capaciteitsgroep

Kader
Onderzoeksprogramma van de faculteit / het instituut

Resultaat
(Inter)nationale erkenning van het capaciteitsgroepsonderzoek

Activiteit
 • Bevorderen van (inter)nationale samenwerking met andere faculteiten, universiteiten en overige partners in de samenleving en optreden als projectleider van (inter)nationale onderzoeksprojecten
 • Bespreken van de voortgang van onderzoeksdoelstellingen met wetenschappelijk personeel en indien nodig doelstellingen en kengetallen aanpassen
 • Schrijven van publicaties, inhoudelijk beoordelen van conceptpublicaties en optreden als referent van publicaties
 • Zorgdragen voor de toepassing van het kwaliteitssysteem ten aanzien van het onderzoek van de capaciteitsgroep
 • Afstemmen met de Directeur onderzoeksinstituut over de te leveren formatie voor de uitvoering van onderzoek
Kernactiviteit
Implementeren van het promovendibeleid voor de eigen capaciteitsgroep

Kader
In overleg met de directeur(en) onderzoeksinstituut

Resultaat
Optimale kwalitatieve in- en doorstroom van promovendi

Activiteit
 • Initiëren en stimuleren van werving van promovendi
 • Bepalen instroomniveau promovendi en bijbehorende criteria
 • Begeleiden en laten begeleiden van promovendi Bewaken van naleving promovendibeleid binnen eigen groep en indien nodig bijsturen
 • Kennisnemen van de voortgang van het onderzoek en het functioneren van de Promovendus en indien nodig acties nemen
Competenties
Omschrijving
Afstand nemen van de dagelijkse praktijk. Zich concentreren op hoofdlijnen en lange termijn beleid.

Gedragsindicatoren
 • Neemt de tijd om vooruit te denken op hoofdlijnen.
 • Geeft aan waar kansen en mogelijkheden voor de toekomst van de afdeling of organisatie liggen.
 • Zoekt inspiratiebronnen, oriënteert zich op visies met betrekking tot zijn of haar functie- of vakgebied.
 • Schetst een helder beeld van de toekomst van de eigen afdeling of organisatie en haar omgeving.
 • Heeft een eigen doelstelling of missie geformuleerd in het licht van interne en externe ontwikkelingen.
 • Geeft aan hoe de strategie van de afdeling of organisatie moet veranderen om adequaat te kunnen reageren op interne en externe ontwikkelingen.
Toetsvragen
 • Kun je een voorbeeld geven van een situatie waarbij je duidelijk rekening hebt gehouden met ontwikkelingen op de langere termijn? Met welke factoren heb je hierbij rekening gehouden?
 • Kun je een voorbeeld geven van een besluit dat je hebt moeten nemen dat direct effect heeft gehad op het beleid van jouw afdeling of organisatieonderdeel? Was het volgens jou een juist besluit?
 • Welke zaken, die zich voordoen buiten jouw afdeling of organisatieonderdeel, zullen jouw organisatie het komende jaar beïnvloeden? De komende vijf jaar? Op welke manier bereid je je voor op deze te verwachten veranderingen?
 • Hoe ga je te werk bij het ontwikkelen van een visie voor jouw afdeling of organisatieonderdeel?
Ontwikkeltips
 • Zorg dat je regelmatig tijd vrijmaakt om na te denken over de lange termijn doelstellingen van jouw afdeling en toets de helderheid hiervan bij collega's of leidinggevende.
 • Houd ontwikkelingen in de markt en de branche bij door marktonderzoek te lezen en met mensen te praten die zicht hebben op de markt.
 • Lees jaarverslagen en andere relevante documenten van andere organisaties.
 • Stel op basis van deze informatie een visie op voor het eigen organisatieonderdeel.
 • Vertaal relevante trends en ontwikkelingen in concrete acties en plannen.
 • Vertaal de te verwachten relevante maatschappelijke en politieke ontwikkelingen naar gevolgen voor het eigen organisatieonderdeel.
 • Formuleer toekomstige probleemgebieden of kansen voor het eigen organisatieonderdeel.
 • Houd een presentatie over het gewenste lange termijnbeleid voor de eigen organisatie.
 • Houd een brainstormsessie waarin de belangrijkste ontwikkelingen en de invloed hiervan op het eigen organisatieonderdeel worden geïnventariseerd.
 • Stel jezelf de vraag waar je over twee jaar wilt staan met je team. Wat moet je doen om daar te komen? Zet de doelen en strategie op schrift. Praat er regelmatig over met collega's.
 • Zorg dat je regelmatig tijd vrijmaakt om na te denken over de lange termijn doelstellingen van jouw afdeling en toets de helderheid hiervan bij collega's of leidinggevende.
 • Houd ontwikkelingen in de markt en de branche bij door marktonderzoek te lezen en met mensen te praten die zicht hebben op de markt.
 • Lees jaarverslagen en andere relevante documenten van andere organisaties.
 • Stel op basis van deze informatie een visie op voor het eigen organisatieonderdeel.
 • Vertaal relevante trends en ontwikkelingen in concrete acties en plannen.
 • Vertaal de te verwachten relevante maatschappelijke en politieke ontwikkelingen naar gevolgen voor het eigen organisatieonderdeel.
 • Formuleer toekomstige probleemgebieden of kansen voor het eigen organisatieonderdeel.
 • Houd een presentatie over het gewenste lange termijnbeleid voor de eigen organisatie.
 • Houd een brainstormsessie waarin de belangrijkste ontwikkelingen en de invloed hiervan op het eigen organisatieonderdeel worden geïnventariseerd.
 • Stel jezelf de vraag waar je over twee jaar wilt staan met je team. Wat moet je doen om daar te komen? Zet de doelen en strategie op schrift. Praat er regelmatig over met collega's.
Omschrijving
Zich bewust zijn van de financiële gevolgen van het eigen handelen en van de waarde van middelen.

Gedragsindicatoren
 • Gaat zorgvuldig om met de middelen die hij of zij in beheer heeft.
 • Weegt kosten en rendement goed tegen elkaar af.
 • Bewaakt de tijd van activiteiten met het oog op kostenbeperking.
 • Is prijsbewust bij het aangaan van financiële transacties.
 • Denkt op zakelijke wijze na over de inzet van mensen en middelen.
 • Denkt na over financiële gevolgen van plannen en acties.
Toetsvragen
 • Hoe zou je binnen je huidige werk op de kosten kunnen bezuinigen?
 • Kun je een voorbeeld geven van een project waar je verantwoordelijk was voor het budget? Hoe zorgde je ervoor dat je binnen de financiële afspraken bleef?
 • Hoe ga je om met budgettering?
 • Welke kostenreducties heb je doorgevoerd?
 • Hoe stuur je op de financiële kant van activiteiten?
 • Heb je wel eens met kostenoverschrijdingen te maken gehad? Hoe heb je toen gehandeld?
 • Ben je door jouw leidinggevende wel eens aangesproken op budget- of tijdsoverschrijdingen? Beschrijf die situatie eens.
 • Hoe zorg je er voor dat je bij projecten de kosten (of uren) niet overschrijdt? Voorbeeld.
Ontwikkeltips
 • Zorg ervoor dat je zo goed mogelijk op de hoogte bent van de daadwerkelijke kosten van je eigen projecten.
 • Werk voorstellen uit om de kosten van projecten/activiteiten te verlagen en/of de kwaliteit te verhogen. Bespreek deze met je leidinggevende.
 • Lees eens een financieel verslag van je organisatieonderdeel
 • Vraag bij het aangaan van afspraken met leveranciers van diensten of producten meerdere offertes aan en onderhandel over de prijs.
 • Schakel de afdeling inkoop in bij het inhuren van externe bureaus.
 • Laat projectmedewerkers urenstaten invullen. Houd een totaaloverzicht bij.
 • Vergelijk regelmatig de uitgegeven kosten met het vastgestelde budget.
 • Bereken prijsstijgingen door in je tarieven.
 • Zorg ervoor dat je zo goed mogelijk op de hoogte bent van de daadwerkelijke kosten van je eigen projecten.
 • Werk voorstellen uit om de kosten van projecten/activiteiten te verlagen en/of de kwaliteit te verhogen. Bespreek deze met je leidinggevende.
 • Lees eens een financieel verslag van je organisatieonderdeel
 • Vraag bij het aangaan van afspraken met leveranciers van diensten of producten meerdere offertes aan en onderhandel over de prijs.
 • Schakel de afdeling inkoop in bij het inhuren van externe bureaus.
 • Laat projectmedewerkers urenstaten invullen. Houd een totaaloverzicht bij.
 • Vergelijk regelmatig de uitgegeven kosten met het vastgestelde budget.
 • Bereken prijsstijgingen door in je tarieven.
Omschrijving
Er in slagen anderen te winnen voor ideeën en plannen.

Gedragsindicatoren
 • Brengt zijn of haar voorstellen met enthousiasme.
 • Komt met relevante argumenten op het juiste moment.
 • Gaat in op vragen of twijfels bij zijn of haar gesprekspartner.
 • Hanteert verschillende argumenten en gedragsstijlen om anderen mee te krijgen.
 • Reageert constructief op negatieve reacties door te vragen naar achterliggende argumenten.
 • Benut de juiste sleutelfiguren om mensen en groepen mee te krijgen.
Toetsvragen
 • Wat is volgens jou je beste voorstel, dat door anderen is overgenomen? Hoe heb je dat bij hen aangekaart?
 • Wat was je beste voorstel dat niet werd geaccepteerd? Waarom werd het niet geaccepteerd?
 • In discussies gaat iedereen uit van zijn eigen gelijk. Hoe lukt het jou om anderen mee te krijgen voor jouw standpunt?
 • Kun je jouw moeilijkste ervaring met het veranderen van iemands plannen beschrijven? Wat heb je allemaal geprobeerd om je doel toch te kunnen bereiken?
 • Welke eigenschappen zijn nodig om te kunnen overtuigen? Waarom?
 • Hoe heb je in het laatste jaar vanuit je functie anderen overtuigd? Geef eens een voorbeeld.
 • Hoe overtuig je een groep? Geef eens een voorbeeld.
 • Wat is volgens jou de beste benadering om een impopulair standpunt te verkopen? Kun je iets vertellen over een situatie waarin je hiermee te maken hebt gehad?
Ontwikkeltips
 • Verdedig tijdens een vergadering of werkoverleg een bepaalde mening. Bedenk vooraf zoveel mogelijk relevante argumenten voor je standpunten.
 • Formuleer een werkwijze, procedure of regel die op de afdeling waarschijnlijk op de nodige weerstand zal stuiten. Bedenk vooraf mogelijke reacties en argumenten.
 • Ga af en toe met collega's en/ of leidinggevende in discussie over een bepaald onderwerp dat het werk betreft.
 • Wees aanwezig bij discussiebijeenkomsten. Bereid samen de argumenten voor. Stel na afloop vast in hoeverre je invloed hebt gehad op conclusies die zijn getrokken en beslissingen die zijn genomen.
 • Ga met anderen in je omgeving de discussie aan over diverse onderwerpen. Laat anderen aangeven wat volgens hen de doelen zijn, hoe deze bereikt dienen te worden en welke argumenten ze hiervoor willen gebruiken.
 • Leer hoe je 'stevig' kunt overkomen door anderen te observeren en feedback te vragen.
 • Praat niet te veel, maar zeg wat je wilt zeggen op een krachtige manier (duidelijk verstaanbaar, korte zinnen). Vermijd afzwakkende taal.
 • Kies de juiste argumenten (dit zijn er maximaal drie). Noem niet te veel argumenten, je wordt aangevallen op je zwakste.
 • Verdedig tijdens een vergadering of werkoverleg een bepaalde mening. Bedenk vooraf zoveel mogelijk relevante argumenten voor je standpunten.
 • Formuleer een werkwijze, procedure of regel die op de afdeling waarschijnlijk op de nodige weerstand zal stuiten. Bedenk vooraf mogelijke reacties en argumenten.
 • Ga af en toe met collega's en/ of leidinggevende in discussie over een bepaald onderwerp dat het werk betreft.
 • Wees aanwezig bij discussiebijeenkomsten. Bereid samen de argumenten voor. Stel na afloop vast in hoeverre je invloed hebt gehad op conclusies die zijn getrokken en beslissingen die zijn genomen.
 • Ga met anderen in je omgeving de discussie aan over diverse onderwerpen. Laat anderen aangeven wat volgens hen de doelen zijn, hoe deze bereikt dienen te worden en welke argumenten ze hiervoor willen gebruiken.
 • Leer hoe je 'stevig' kunt overkomen door anderen te observeren en feedback te vragen.
 • Praat niet te veel, maar zeg wat je wilt zeggen op een krachtige manier (duidelijk verstaanbaar, korte zinnen). Vermijd afzwakkende taal.
 • Kies de juiste argumenten (dit zijn er maximaal drie). Noem niet te veel argumenten, je wordt aangevallen op je zwakste.
Omschrijving
Synergie aanbrengen in een groep medewerkers, onderlinge betrokkenheid stimuleren en medewerkers motiveren tot doeltreffende samenwerkingsverbanden.

Gedragsindicatoren
 • Nodigt medewerkers uit om hun inbreng te geven.
 • Inspireert medewerkers.
 • Zorgt ervoor dat samenwerking en samenhang tot stand komen.
 • Zorgt voor continue en open communicatie o.a. door zelf het goede voorbeeld te geven.
 • Weet mensen te stimuleren tot het vinden van oplossingen bij belemmeringen tussen personen.
 • Organiseert besluitvorming zodanig dat iedereen zijn bijdrage kan leveren zodat er een goed draagvlak ontstaat.
Toetsvragen
 • Wat zijn je ervaringen met leidinggeven?
 • Heb je wel eens leiding gegeven aan een projectgroep, waarvan de leden - hiërarchisch gezien -niet onder je stonden? Hoe heb je dat gedaan?
 • Kun je een voorbeeld geven van een van de moeilijkste groepen waar je medewerking van moest zien te verkrijgen? Wat voor formele positie had je naar die groep? Wat heb je gedaan?
 • Geef een voorbeeld van een verandering die je hebt doorgevoerd. Werd je idee geaccepteerd? Wat heb je daarvoor gedaan?
 • Hoe vaak overleg je met je directe medewerkers? Waarom vinden overleggen in deze frequentie plaats? Hoe bereid je je voor op overleg?
 • Wat was het laatste belangrijke onderwerp waarbij je medewerkers hebt betrokken? Hoe heb je dat gedaan?
 • Heb je wel eens moeten bemiddelen in een samenwerkingsconflict tussen twee medewerkers? Wat heb je ondernomen om deze medewerkers in staat te stellen beter samen te werken?
 • Als leidinggevende kun je allerlei motivatietechnieken hanteren. Kun je voorbeelden geven welke volgens jou goed werken en waarom?
Ontwikkeltips
 • Zorg voor bereikbaarheid en voor korte lijnen tussen leidinggevende en medewerkers. Zorg dat je weet wat er speelt onder de medewerkers.
 • Let op en stimuleer ook anderen om tijdens overleggen de volgende punten in de gaten te houden:
 • Wordt iedereen uitgenodigd om zijn/haar mening te geven?
 • Komen alle agendapunten aan bod?
 • Komen alle teamleden voldoende aan het woord?
 • Wordt er iets gezegd over de geleverde resultaten van het werk, worden er -indien mogelijk- complimenten gegeven?
 • Worden er voldoende afspraken gemaakt om problemen op te kunnen lossen?
 • Organiseer afstemming over taken met andere organisatieonderdelen. Je kunt hiermee ook voorkomen dat zaken dubbel gedaan worden.
 • Denk na over de teamsamenstelling. Sluiten de competenties van het team en van de individuele medewerkers aan bij de te verrichten werkzaamheden en bij de affiniteiten van de medewerkers?
 • Benoem en vier successen.
 • Organiseer (informele) ontmoetingen.
 • Zorg ervoor dat conflicten tussen teamleden en teams opgelost worden. Plan een sessie met de betreffende teamleden/teams. Laat ieder zijn/haar visie op het conflict naar voren brengen. Vraag om wederzijds begrip en probeer samen een oplossing te formuleren.
 • Ga een projectgroep of vergadering voorzitten. Spreek de ervaringen na met je leidinggevende of begeleider.
 • Neem een voortrekkersrol bij een groep die iets moet organiseren zoals een themamiddag, personeelsuitje, etc.
 • Zorg voor bereikbaarheid en voor korte lijnen tussen leidinggevende en medewerkers. Zorg dat je weet wat er speelt onder de medewerkers.
 • Let op en stimuleer ook anderen om tijdens overleggen de volgende punten in de gaten te houden:
 • Wordt iedereen uitgenodigd om zijn/haar mening te geven?
 • Komen alle agendapunten aan bod?
 • Komen alle teamleden voldoende aan het woord?
 • Wordt er iets gezegd over de geleverde resultaten van het werk, worden er -indien mogelijk- complimenten gegeven?
 • Worden er voldoende afspraken gemaakt om problemen op te kunnen lossen?
 • Organiseer afstemming over taken met andere organisatieonderdelen. Je kunt hiermee ook voorkomen dat zaken dubbel gedaan worden.
 • Denk na over de teamsamenstelling. Sluiten de competenties van het team en van de individuele medewerkers aan bij de te verrichten werkzaamheden en bij de affiniteiten van de medewerkers?
 • Benoem en vier successen.
 • Organiseer (informele) ontmoetingen.
 • Zorg ervoor dat conflicten tussen teamleden en teams opgelost worden. Plan een sessie met de betreffende teamleden/teams. Laat ieder zijn/haar visie op het conflict naar voren brengen. Vraag om wederzijds begrip en probeer samen een oplossing te formuleren.
 • Ga een projectgroep of vergadering voorzitten. Spreek de ervaringen na met je leidinggevende of begeleider.
 • Neem een voortrekkersrol bij een groep die iets moet organiseren zoals een themamiddag, personeelsuitje, etc.
Niveaus
NiveauSchaal
117