Functiebeschrijving

Functiefamilie
Functies per Functiefamilie, met aantal medewerkers
Doel
Zorgdragen voor de ontwikkeling, samenhang en verzorging van toegewezen wetenschappelijke onderwijsonderdelen vanuit de leerstoel binnen het facultaire onderwijsprogramma, teneinde de leerdoelen behorende bij de eindtermen van de onderwijsonderdelen ten aanzien van kennis, inzichten, vaardigheden, competenties en attitudes bij studenten te realiseren.
Zorgdragen voor de acquisitie en uitvoering en valorisatie van wetenschappelijk onderzoek, binnen het onderzoeksprogramma van de capaciteitsgroep/ het instituut, teneinde erkende wetenschappelijke kennis en inzichten (binnen de leerstoel) te ontwikkelen, toe te passen en tot waarde te brengen voor wetenschap, maatschappij en -waar mogelijk- overheid en bedrijfsleven.
Resultaatgebieden
Kernactiviteit
Acquireren en ontwikkelen van contractonderwijs en -onderzoek en representeren van de leerstoel

Kader
Faculteits- en capaciteitsgroepsplanIn overleg met de directeuren

Resultaat
Contracten met potentiële (inter)nationale partners en financiers voor inhoudelijke en financiële participatie

Activiteit
 • Initiëren van ontwikkeling van niet-initieel onderwijs
 • Verkennen van de externe markt voor financiering en de eisen van externe potentiële partners of financiers
 • Onderhandelen met externe partijen over de eisen aan contractonderzoek en -onderwijs en opstellen en indienen van voorstellen bij externe partijen
 • Ontwikkelen en onderhouden van contacten met richtingbepalende onderzoekers en financiers van onderwijs en onderzoek
 • Stimuleren van medewerkers van de leerstoel tot aanvragen externe financiering
Kernactiviteit
Zorgdragen voor de begeleiding van studenten, alsmede het beoordelen van studenten bij de uitvoering en de voortgang van studieopdrachten

Kader
LeerdoelenAfspraken over studiebegeleiding/ studentenbegeleiding

Resultaat
Studenten zijn in staat om binnen de gestelde periode de opleiding af te ronden

Activiteit
 • Bespreken van mogelijke studieopdrachten met studenten
 • Bespreken van de opzet, uitvoering en voortgang van de studieopdracht met studenten
 • Beoordelen van de studieopdracht van de studenten en aanleveren van de beoordeling aan de Examencommissie
Kernactiviteit
Leiding en sturing geven aan onderwijs en onderzoek behorende tot de leerstoel

Kader
Onderwijs- en onderzoeksprogramma van het instituut

Resultaat
Bijdrage aan de realisatie van deze programma's

Activiteit
 • Onderhouden en ontwikkelen van contacten binnen de wetenschappelijke netwerken
 • Bevorderen van (inter)nationale samenwerking met andere faculteiten, universiteiten en overige partners in de samenleving
 • Overleg voeren met de Voorzitter capaciteitsgroep inzake voortgang van onderwijs en onderzoek binnen de leerstoel en op basis hiervan actie ondernemen tot bijsturing
Kernactiviteit
Input leveren, alsmede verzamelen en vastleggen van ideeën en prioriteiten vanuit de leerstoel

Kader
Onderwijs- en onderzoeksprogramma

Resultaat
Bijdrage aan een onderzoeks- en onderwijsprogramma van de faculteit/ het instituut en capaciteitsgroepsplan

Activiteit
 • Uitstippelen van het langetermijnbeleid voor de leerstoel, zoals vakinhoudelijk (onderzoek, onderwijs) als ten aanzien van haar maatschappelijke betekenis en toegevoegde waarde (valorisatie)
 • Analyseren van de beschikbare middelen (in- en extern) voor onderzoek en onderwijs in termen van fte voor het komende collegejaar
 • Lezen van vakbladen, bezoeken van congressen en onderhouden van contacten met collegaonderzoekers
Kernactiviteit
Uitvoeren van het door de Decaan vastgestelde HRM-beleid binnen de eigen leerstoel

Kader
Capaciteitsgroepsplan CAOCentrale richtlijnen van de instelling

Resultaat
Kwantitatieve en kwalitatieve bezetting van personeel voor de uitvoering van de onderwijs- en onderzoeksprogramma’s

Activiteit
 • Bijdragen aan de werving en selectie van medewerkers
 • Voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met medewerkers van de leerstoel
 • Ontwikkelen van talenten en professionaliseren van medewerkers
 • Coachen en aansturen van medewerkers van de leerstoel
 • Informatie overdragen vanuit de verschillende overlegorganen aan de medewerkers van de leerstoel
Kernactiviteit
Representeren, alsmede stimuleren van het uitdragen van kennis en inzichten op het eigen kennisgebied naar wetenschap, maatschappij, overheid en bedrijfsleven

Kader
InstellingsbeleidFaculteitsbeleid

Resultaat
Wetenschappelijke kennis die inzichtelijk, begrijpelijk en toepasbaar is voor een breed publiek, alsmede bijdrage aan de maatschappelijke functie en positie van de instelling

Activiteit
 • Initieren en bevorderen van netwerken voor de disseminatie van kennis en inzichten
 • Initiëren van (inter)nationale samenwerkingsmogelijkheden met andere faculteiten, universiteiten en overige partners in de samenleving
 • Actief leveren van bijdragen aan actuele maatschappelijke discussies
 • Stimuleren en geven van lezingen
 • Stimuleren en geven van interviews voor verschillende media
Kernactiviteit
Zorgdragen voor het ontwikkelen van wetenschappelijke, op de behoeften van de maatschappij en studenten afgestemde onderwijsprogramma's

Kader
Doelen van het facultaire onderwijsprogrammaSamenhang met andere onderwijsonderdelen daarbinnen

Resultaat
Inhoud, didactiek, toetsingsmethode(n) en vormgeving van toegewezen onderwijsonderdelen

Activiteit
 • Bijhouden van relevante (inter)nationale ontwikkelingen op het eigen onderwijsgebied
 • (Laten) analyseren van maatschappelijke onderwijsbehoeften en de leerbehoeften van studenten
 • Zorgdragen voor selectie van relevante literatuur en onderwijsmethodieken
 • Zorgdragen voor de vertaling van relevante ontwikkelingen tot één of een aantal onderwijsonderdelen en deze ter vaststelling neerleggen bij de Opleidingscommissie
 • Zorgdragen voor het opstellen van lesmateriaal, studieopdrachten, opgaven voor tentamens en examens
Kernactiviteit
Zorgdragen voor de uitvoering en kwaliteit van toegewezen onderwijsonderdelen van de leerstoel

Kader
Facultaire onderwijsprogramma

Resultaat
Realisatie van de vastgestelde leerdoelen inzake kennis, inzichten, competenties, vaardigheden en attitudes, als bijdrage aan de positie van de leerstoel

Activiteit
 • Zorgdragen voor de voorbereiding en uitvoering van toegewezen onderwijsonderdelen
 • Zorgdragen voor evaluatie en indien nodig bijstelling van toegewezen onderwijsonderdelen
 • Zorgdragen voor integratie van onderzoeksresultaten in het onderwijs
 • Zorgdragen voor de toepassing van het kwaliteitssysteem
 • Afstemmen met de Directeur onderwijsinstituut over de te leveren formatie voor de uitvoering van de toegewezen onderwijsonderdelen
Kernactiviteit
Initieren en ontwikkelen van wetenschappelijke onderzoeksprogramma's op basis van ontwikkelingen in het eigen vakgebied en in aansluiting op maatschappelijke behoeften en mogelijkheden tot valorisatie van de te ontwikkelen kennis

Kader
Onderzoeksbeleid van de instelling/ de faculteit/ het instituut

Resultaat
Inhoud en methodologie van een onderzoeksprogramma

Activiteit
 • Bijhouden van relevante (inter)nationale wetenschappelijke ontwikkelingen op onderzoeksgebied van de leerstoel
 • Verkennen en beoordelen van de maatschappelijke behoefte aan onderzoek en de mogelijkheden voor valorisatie daarvan
 • Op basis van afweging van de verschillende ontwikkelingen (wetenschappelijk inhoudelijk, maatschappelijke behoeften, mogelijkheden tot valorisatie) initiëren van opzetten van een nieuw onderzoeksprogramma in afstemming met relevante (inter)nationale collega¿s (en externe partijen)
 • Zorgdragen voor vertaling van een onderzoeksprogramma in onderzoeksprojecten
Kernactiviteit
Zorgdragen voor de uitvoering en kwaliteit van onderzoek binnen de eigen leerstoel

Kader
Capaciteitsgroepsplan

Resultaat
Nieuwe inzichten die in erkende wetenschappelijk media zijn uitgedragen. Vakgenoten hebben hiervan kennis genomen

Activiteit
 • Uitvoeren van onderzoek
 • Aan- en bijsturen van wetenschappelijk en onderzoeksondersteunend personeel
 • Zorgdragen voor de toepassing van het kwaliteitssysteem ten aanzien van het onderzoek
 • Monitor the academic integrity of research vis-a-vis external stakeholders
 • Bewaken van de wetenschappelijke integriteit van het onderzoek vis a vis extern belanghebbenden
 • Opstellen van publicaties en houden van voordrachten op (inter)nationale conferenties
 • Overleg voeren met de Voorzitter capaciteitsgroep inzake voortgang van onderzoek binnen de leerstoel en op basis hiervan actie ondernemen tot bijsturing
 • Afstemmen met de Directeur onderzoeksinstituut over de te leveren formatie voor de uitvoering van onderzoek
Kernactiviteit
Zorgdragen voor het opstellen en uitvoeren van een behandelplan (specialistische tandheelkundige zorg, specialistische diergeneeskundige zorg)

Kader
Na doorverwijzing door een externe behandelaar (tandarts, dierenarts)

Resultaat
Behandelvaardigheden zijn ontwikkeld en/of de gezondheid van patiënten is bevorderd

Activiteit
 • Superviseren van specialisten/tandartsen in opleiding met betrekking tot hun patiëntenzorgtaken in het betreffende onderzoeksgebied
 • Zorgen voor de implementatie en evaluatie van de voor de diagnostiek en/of behandeling geschikt geachte werkwijzen
 • Verlenen van zorg
 • Deelnemen aan of leiden van patiëntbesprekingen
 • Bijhouden van medische verslagen
Kernactiviteit
Aanstellen, begeleiden en beoordelen van promovendi als promotor bij de uitvoering en voortgang van het promotieonderzoek

Kader
CAOFaculteitsbeleid

Resultaat
Bijdrage aan kwalitatief hoogwaardig onderzoek en het tijdig kunnen afronden van de dissertatie door de Promovendus; onderzoekspotentieel is behouden voor de leerstoel

Activiteit
 • Voorlichten van promovendi over mogelijke promotieonderwerpen
 • Aannemen van promovendi voor een promotieonderzoek
 • Begeleiden en bespreken van de voortgang van de (deel)onderzoeken met promovendi
 • Beoordelen van de dissertatie van de Promovendus
 • Toetsen van door promovendi opgestelde opleidingsprogramma’s aan de eisen van het promovendibeleid en de eisen van de landelijke onderzoeksschool indien hierin wordt geparticipeerd
Kernactiviteit
Toetsen en bijsturen van de realisatie(wijze) van contractonderzoek en -onderwijs

Kader
In het contract vastgelegde eisen

Resultaat
Onderzoeks- en onderwijsuitvoering conform de gemaakte afspraken met de opdrachtgevers

Activiteit
 • Verantwoording afleggen aan de opdrachtgever omtrent uitvoering en resultaten
 • Bespreken van voortgang(srapportages) met uitvoerders van contractonderwijs en -onderzoek
 • Bijsturen van contractonderzoek en -onderwijs indien sprake is van discrepanties ten opzichte van contracteisen in termen van financiën, tijdsduur, planning en doelstellingen
Kernactiviteit
Deelnemen en/of leiding geven aan commissies of werkgroepen, zowel intern als extern, alsmede uitvoeren van toegewezen beheer- en bestuurstaken, als vertegenwoordiger van de leerstoel

Kader
Faculteitsbeleid

Resultaat
Bijdrage aan de ontwikkeling en/of positionering van de faculteit

Activiteit
 • Voorbereiden van te bespreken onderwerpen binnen werkgroepen of commissies
 • Deelnemen of leiding geven aan vergaderingen van commissies en werkgroepen
 • Uitwerken van bepaalde onderwerpen ter voorbereiding van een volgende vergadering
 • Medewerkers binnen de leerstoel op de hoogte houden van zaken die besproken worden in de werkgroepen
Competenties
Omschrijving
Afstand nemen van de dagelijkse praktijk. Zich concentreren op hoofdlijnen en lange termijn beleid.

Gedragsindicatoren
 • Neemt de tijd om vooruit te denken op hoofdlijnen.
 • Geeft aan waar kansen en mogelijkheden voor de toekomst van de afdeling of organisatie liggen.
 • Zoekt inspiratiebronnen, oriënteert zich op visies met betrekking tot zijn of haar functie- of vakgebied.
 • Schetst een helder beeld van de toekomst van de eigen afdeling of organisatie en haar omgeving.
 • Heeft een eigen doelstelling of missie geformuleerd in het licht van interne en externe ontwikkelingen.
 • Geeft aan hoe de strategie van de afdeling of organisatie moet veranderen om adequaat te kunnen reageren op interne en externe ontwikkelingen.
Toetsvragen
 • Kun je een voorbeeld geven van een situatie waarbij je duidelijk rekening hebt gehouden met ontwikkelingen op de langere termijn? Met welke factoren heb je hierbij rekening gehouden?
 • Kun je een voorbeeld geven van een besluit dat je hebt moeten nemen dat direct effect heeft gehad op het beleid van jouw afdeling of organisatieonderdeel? Was het volgens jou een juist besluit?
 • Welke zaken, die zich voordoen buiten jouw afdeling of organisatieonderdeel, zullen jouw organisatie het komende jaar beïnvloeden? De komende vijf jaar? Op welke manier bereid je je voor op deze te verwachten veranderingen?
 • Hoe ga je te werk bij het ontwikkelen van een visie voor jouw afdeling of organisatieonderdeel?
Ontwikkeltips
 • Zorg dat je regelmatig tijd vrijmaakt om na te denken over de lange termijn doelstellingen van jouw afdeling en toets de helderheid hiervan bij collega's of leidinggevende.
 • Houd ontwikkelingen in de markt en de branche bij door marktonderzoek te lezen en met mensen te praten die zicht hebben op de markt.
 • Lees jaarverslagen en andere relevante documenten van andere organisaties.
 • Stel op basis van deze informatie een visie op voor het eigen organisatieonderdeel.
 • Vertaal relevante trends en ontwikkelingen in concrete acties en plannen.
 • Vertaal de te verwachten relevante maatschappelijke en politieke ontwikkelingen naar gevolgen voor het eigen organisatieonderdeel.
 • Formuleer toekomstige probleemgebieden of kansen voor het eigen organisatieonderdeel.
 • Houd een presentatie over het gewenste lange termijnbeleid voor de eigen organisatie.
 • Houd een brainstormsessie waarin de belangrijkste ontwikkelingen en de invloed hiervan op het eigen organisatieonderdeel worden geïnventariseerd.
 • Stel jezelf de vraag waar je over twee jaar wilt staan met je team. Wat moet je doen om daar te komen? Zet de doelen en strategie op schrift. Praat er regelmatig over met collega's.
 • Zorg dat je regelmatig tijd vrijmaakt om na te denken over de lange termijn doelstellingen van jouw afdeling en toets de helderheid hiervan bij collega's of leidinggevende.
 • Houd ontwikkelingen in de markt en de branche bij door marktonderzoek te lezen en met mensen te praten die zicht hebben op de markt.
 • Lees jaarverslagen en andere relevante documenten van andere organisaties.
 • Stel op basis van deze informatie een visie op voor het eigen organisatieonderdeel.
 • Vertaal relevante trends en ontwikkelingen in concrete acties en plannen.
 • Vertaal de te verwachten relevante maatschappelijke en politieke ontwikkelingen naar gevolgen voor het eigen organisatieonderdeel.
 • Formuleer toekomstige probleemgebieden of kansen voor het eigen organisatieonderdeel.
 • Houd een presentatie over het gewenste lange termijnbeleid voor de eigen organisatie.
 • Houd een brainstormsessie waarin de belangrijkste ontwikkelingen en de invloed hiervan op het eigen organisatieonderdeel worden geïnventariseerd.
 • Stel jezelf de vraag waar je over twee jaar wilt staan met je team. Wat moet je doen om daar te komen? Zet de doelen en strategie op schrift. Praat er regelmatig over met collega's.
Omschrijving
Er in slagen anderen te winnen voor ideeën en plannen.

Gedragsindicatoren
 • Brengt zijn of haar voorstellen met enthousiasme.
 • Komt met relevante argumenten op het juiste moment.
 • Gaat in op vragen of twijfels bij zijn of haar gesprekspartner.
 • Hanteert verschillende argumenten en gedragsstijlen om anderen mee te krijgen.
 • Reageert constructief op negatieve reacties door te vragen naar achterliggende argumenten.
 • Benut de juiste sleutelfiguren om mensen en groepen mee te krijgen.
Toetsvragen
 • Wat is volgens jou je beste voorstel, dat door anderen is overgenomen? Hoe heb je dat bij hen aangekaart?
 • Wat was je beste voorstel dat niet werd geaccepteerd? Waarom werd het niet geaccepteerd?
 • In discussies gaat iedereen uit van zijn eigen gelijk. Hoe lukt het jou om anderen mee te krijgen voor jouw standpunt?
 • Kun je jouw moeilijkste ervaring met het veranderen van iemands plannen beschrijven? Wat heb je allemaal geprobeerd om je doel toch te kunnen bereiken?
 • Welke eigenschappen zijn nodig om te kunnen overtuigen? Waarom?
 • Hoe heb je in het laatste jaar vanuit je functie anderen overtuigd? Geef eens een voorbeeld.
 • Hoe overtuig je een groep? Geef eens een voorbeeld.
 • Wat is volgens jou de beste benadering om een impopulair standpunt te verkopen? Kun je iets vertellen over een situatie waarin je hiermee te maken hebt gehad?
Ontwikkeltips
 • Verdedig tijdens een vergadering of werkoverleg een bepaalde mening. Bedenk vooraf zoveel mogelijk relevante argumenten voor je standpunten.
 • Formuleer een werkwijze, procedure of regel die op de afdeling waarschijnlijk op de nodige weerstand zal stuiten. Bedenk vooraf mogelijke reacties en argumenten.
 • Ga af en toe met collega's en/ of leidinggevende in discussie over een bepaald onderwerp dat het werk betreft.
 • Wees aanwezig bij discussiebijeenkomsten. Bereid samen de argumenten voor. Stel na afloop vast in hoeverre je invloed hebt gehad op conclusies die zijn getrokken en beslissingen die zijn genomen.
 • Ga met anderen in je omgeving de discussie aan over diverse onderwerpen. Laat anderen aangeven wat volgens hen de doelen zijn, hoe deze bereikt dienen te worden en welke argumenten ze hiervoor willen gebruiken.
 • Leer hoe je 'stevig' kunt overkomen door anderen te observeren en feedback te vragen.
 • Praat niet te veel, maar zeg wat je wilt zeggen op een krachtige manier (duidelijk verstaanbaar, korte zinnen). Vermijd afzwakkende taal.
 • Kies de juiste argumenten (dit zijn er maximaal drie). Noem niet te veel argumenten, je wordt aangevallen op je zwakste.
 • Verdedig tijdens een vergadering of werkoverleg een bepaalde mening. Bedenk vooraf zoveel mogelijk relevante argumenten voor je standpunten.
 • Formuleer een werkwijze, procedure of regel die op de afdeling waarschijnlijk op de nodige weerstand zal stuiten. Bedenk vooraf mogelijke reacties en argumenten.
 • Ga af en toe met collega's en/ of leidinggevende in discussie over een bepaald onderwerp dat het werk betreft.
 • Wees aanwezig bij discussiebijeenkomsten. Bereid samen de argumenten voor. Stel na afloop vast in hoeverre je invloed hebt gehad op conclusies die zijn getrokken en beslissingen die zijn genomen.
 • Ga met anderen in je omgeving de discussie aan over diverse onderwerpen. Laat anderen aangeven wat volgens hen de doelen zijn, hoe deze bereikt dienen te worden en welke argumenten ze hiervoor willen gebruiken.
 • Leer hoe je 'stevig' kunt overkomen door anderen te observeren en feedback te vragen.
 • Praat niet te veel, maar zeg wat je wilt zeggen op een krachtige manier (duidelijk verstaanbaar, korte zinnen). Vermijd afzwakkende taal.
 • Kies de juiste argumenten (dit zijn er maximaal drie). Noem niet te veel argumenten, je wordt aangevallen op je zwakste.
Omschrijving
Synergie aanbrengen in een groep medewerkers, onderlinge betrokkenheid stimuleren en medewerkers motiveren tot doeltreffende samenwerkingsverbanden.

Gedragsindicatoren
 • Nodigt medewerkers uit om hun inbreng te geven.
 • Inspireert medewerkers.
 • Zorgt ervoor dat samenwerking en samenhang tot stand komen.
 • Zorgt voor continue en open communicatie o.a. door zelf het goede voorbeeld te geven.
 • Weet mensen te stimuleren tot het vinden van oplossingen bij belemmeringen tussen personen.
 • Organiseert besluitvorming zodanig dat iedereen zijn bijdrage kan leveren zodat er een goed draagvlak ontstaat.
Toetsvragen
 • Wat zijn je ervaringen met leidinggeven?
 • Heb je wel eens leiding gegeven aan een projectgroep, waarvan de leden - hiërarchisch gezien -niet onder je stonden? Hoe heb je dat gedaan?
 • Kun je een voorbeeld geven van een van de moeilijkste groepen waar je medewerking van moest zien te verkrijgen? Wat voor formele positie had je naar die groep? Wat heb je gedaan?
 • Geef een voorbeeld van een verandering die je hebt doorgevoerd. Werd je idee geaccepteerd? Wat heb je daarvoor gedaan?
 • Hoe vaak overleg je met je directe medewerkers? Waarom vinden overleggen in deze frequentie plaats? Hoe bereid je je voor op overleg?
 • Wat was het laatste belangrijke onderwerp waarbij je medewerkers hebt betrokken? Hoe heb je dat gedaan?
 • Heb je wel eens moeten bemiddelen in een samenwerkingsconflict tussen twee medewerkers? Wat heb je ondernomen om deze medewerkers in staat te stellen beter samen te werken?
 • Als leidinggevende kun je allerlei motivatietechnieken hanteren. Kun je voorbeelden geven welke volgens jou goed werken en waarom?
Ontwikkeltips
 • Zorg voor bereikbaarheid en voor korte lijnen tussen leidinggevende en medewerkers. Zorg dat je weet wat er speelt onder de medewerkers.
 • Let op en stimuleer ook anderen om tijdens overleggen de volgende punten in de gaten te houden:
 • Wordt iedereen uitgenodigd om zijn/haar mening te geven?
 • Komen alle agendapunten aan bod?
 • Komen alle teamleden voldoende aan het woord?
 • Wordt er iets gezegd over de geleverde resultaten van het werk, worden er -indien mogelijk- complimenten gegeven?
 • Worden er voldoende afspraken gemaakt om problemen op te kunnen lossen?
 • Organiseer afstemming over taken met andere organisatieonderdelen. Je kunt hiermee ook voorkomen dat zaken dubbel gedaan worden.
 • Denk na over de teamsamenstelling. Sluiten de competenties van het team en van de individuele medewerkers aan bij de te verrichten werkzaamheden en bij de affiniteiten van de medewerkers?
 • Benoem en vier successen.
 • Organiseer (informele) ontmoetingen.
 • Zorg ervoor dat conflicten tussen teamleden en teams opgelost worden. Plan een sessie met de betreffende teamleden/teams. Laat ieder zijn/haar visie op het conflict naar voren brengen. Vraag om wederzijds begrip en probeer samen een oplossing te formuleren.
 • Ga een projectgroep of vergadering voorzitten. Spreek de ervaringen na met je leidinggevende of begeleider.
 • Neem een voortrekkersrol bij een groep die iets moet organiseren zoals een themamiddag, personeelsuitje, etc.
 • Zorg voor bereikbaarheid en voor korte lijnen tussen leidinggevende en medewerkers. Zorg dat je weet wat er speelt onder de medewerkers.
 • Let op en stimuleer ook anderen om tijdens overleggen de volgende punten in de gaten te houden:
 • Wordt iedereen uitgenodigd om zijn/haar mening te geven?
 • Komen alle agendapunten aan bod?
 • Komen alle teamleden voldoende aan het woord?
 • Wordt er iets gezegd over de geleverde resultaten van het werk, worden er -indien mogelijk- complimenten gegeven?
 • Worden er voldoende afspraken gemaakt om problemen op te kunnen lossen?
 • Organiseer afstemming over taken met andere organisatieonderdelen. Je kunt hiermee ook voorkomen dat zaken dubbel gedaan worden.
 • Denk na over de teamsamenstelling. Sluiten de competenties van het team en van de individuele medewerkers aan bij de te verrichten werkzaamheden en bij de affiniteiten van de medewerkers?
 • Benoem en vier successen.
 • Organiseer (informele) ontmoetingen.
 • Zorg ervoor dat conflicten tussen teamleden en teams opgelost worden. Plan een sessie met de betreffende teamleden/teams. Laat ieder zijn/haar visie op het conflict naar voren brengen. Vraag om wederzijds begrip en probeer samen een oplossing te formuleren.
 • Ga een projectgroep of vergadering voorzitten. Spreek de ervaringen na met je leidinggevende of begeleider.
 • Neem een voortrekkersrol bij een groep die iets moet organiseren zoals een themamiddag, personeelsuitje, etc.
Omschrijving
Signaleren van kansen en mogelijkheden voor de ontwikkeling van nieuwe kennis en toepassingsgebieden of voor nieuwe diensten. Hiernaar handelen en daarbij verantwoorde risico's durven nemen.

Gedragsindicatoren
 • Zoekt kansen en mogelijkheden.
 • Durft nieuwe dingen aan te pakken.
 • Komt met nieuwe ideeën voor kennis en toepassingsgebieden, producten of diensten.
 • Doet aan markt- of omgevingsonderzoek.
 • Geeft aan welke investeringen nodig zijn om op kansen in de markt in te kunnen spelen.
 • Durft verantwoorde risico's te nemen om een bepaald voordeel te behalen.
Toetsvragen
 • Heb je wel eens voorgesteld nieuwe diensten te leveren of nieuwe markten voor bestaande kennis of producten te exploreren? Welke diensten of markten waren dat?
 • Waarom heb je deze voorstellen gedaan? Wat heb je gedaan om anderen te overtuigen?
 • Heb je wel eens een nieuw product op de markt gebracht (ook als het oorspronkelijke idee voor het product niet van jezelf was)? Welke rol heb je hierin gespeeld?
 • Heb je wel eens voorstellen gedaan aan het management voor ontwikkeling van nieuwe toepassingen, diensten of producten? Wat was de inhoud van deze voorstellen?
 • Heeft zich wel eens een situatie voorgedaan waarin je als leidinggevende eindverantwoordelijk was en de resultaten niet werden behaald? Wat heb je toen gedaan? Wat heb je gedaan om je resultaten te verbeteren? Waar haalde je je ideeën vandaan?
 • Welke ontwikkelingen zijn je de laatste tijd opgevallen in je vakgebied, de toepassing van die kennis en de (commerciële) mogelijkheden? Op welke wijze heb je hiervan gebruik gemaakt?
 • Is het wel eens voorgekomen dat je een riskante, zakelijke beslissing moest nemen? Waarom was dat? Waarin zat het risico?
Ontwikkeltips
 • Verzamel informatie uit bijvoorbeeld kranten, vakliteratuur en internet met betrekking tot trends en marktontwikkeling en stel vast welke kennis, producten of diensten op korte termijn gevraagd zullen worden.
 • Neem deel aan projecten waarbij een appèl wordt gedaan op ondernemerschap
 • beargumenteer waarom een toepassing, product of dienst kans van slagen heeft voor wat betreft de marktontwikkelingen en formuleer een plan om deze in de markt te introduceren.
 • Formuleer een aantal nieuwe ideeën. Analyseer vervolgens welk idee de meeste kans van slagen heeft. Werk dat idee uit tot een plan
 • hoe en door wie wordt het idee verder ontwikkeld, welk budget is nodig, wat is de verwachting, hoe wordt bijvoorbeeld de toepassing, het product of de dienst gelanceerd en geleverd etc.
 • Spreek met belanghebbenden/ klanten over hun tevredenheid over je diensten en producten tot nu toe en onderzoek wat mogelijke (nieuwe) wensen of behoeften zijn.
 • Spreek met collega's uit de organisatie die blijk hebben gegeven van ondernemerschap: neem kennis van hun ideeën. Bespreek vooral het aspect durven en niet durven.
 • Vraag collega´s naar signalen voor nieuwe diensten die zij bij hun contacten opvangen.
 • Verzamel informatie uit bijvoorbeeld kranten, vakliteratuur en internet met betrekking tot trends en marktontwikkeling en stel vast welke kennis, producten of diensten op korte termijn gevraagd zullen worden.
 • Neem deel aan projecten waarbij een appèl wordt gedaan op ondernemerschap
 • beargumenteer waarom een toepassing, product of dienst kans van slagen heeft voor wat betreft de marktontwikkelingen en formuleer een plan om deze in de markt te introduceren.
 • Formuleer een aantal nieuwe ideeën. Analyseer vervolgens welk idee de meeste kans van slagen heeft. Werk dat idee uit tot een plan
 • hoe en door wie wordt het idee verder ontwikkeld, welk budget is nodig, wat is de verwachting, hoe wordt bijvoorbeeld de toepassing, het product of de dienst gelanceerd en geleverd etc.
 • Spreek met belanghebbenden/ klanten over hun tevredenheid over je diensten en producten tot nu toe en onderzoek wat mogelijke (nieuwe) wensen of behoeften zijn.
 • Spreek met collega's uit de organisatie die blijk hebben gegeven van ondernemerschap: neem kennis van hun ideeën. Bespreek vooral het aspect durven en niet durven.
 • Vraag collega´s naar signalen voor nieuwe diensten die zij bij hun contacten opvangen.
Niveaus
NiveauSchaal
118
216