Functiebeschrijving

Functiefamilie
Functies per Functiefamilie, met aantal medewerkers
Doel
Ontwikkelen en verzorgen van toegewezen samenhangende wetenschappelijke onderwijsonderdelen voor uiteenlopende doelgroepen, uitgaande van het facultaire onderwijsprogramma, mede afgestemd op de behoeften vanuit de maatschappij, teneinde de leerdoelen behorende bij de eindtermen van de onderwijsonderdelen ten aanzien van kennis, inzichten, vaardigheden, competenties en attitudes bij studenten te realiseren.
Initiëren, verwerven, verrichten en valoriseren van wetenschappelijk onderzoek, op een breed of specialistisch onderzoeksgebied in lijn met het capaciteitsgroepsplan, teneinde erkende wetenschappelijke kennis en inzichten binnen een onderzoeksgebied te ontwikkelen en toe te passen, en tot waarde te brengen voor wetenschap, maatschappij en -waar mogelijk- overheid en bedrijfsleven.
Resultaatgebieden
Kernactiviteit
Werven van potentiële opdrachtgevers op basis van analyses van maatschappelijke behoeften, alsmede schrijven en indienen van onderzoeks- en/ of onderwijsvoorstellen, volgens kwaliteitseisen van opdrachtgevers

Kader
Onderzoeks- en onderwijsprogramma van de capaciteitsgroep

Resultaat
Contracten met potentiële (inter)nationale partners en financiers voor inhoudelijke en financiële participatie

Activiteit
 • Initiëren van ontwikkeling van niet-initieel onderwijs
 • Verkennen van de externe markt voor financiering en de eisen van externe potentiële partners of financiers van onderzoek
 • Verantwoording afleggen aan de opdrachtgever omtrent uitvoering en resultaten
 • Ontwikkelen en onderhouden van contacten met richtingbepalende onderzoekers en financiers van onderzoek en onderwijs
 • Verwerven van subsidies en stimuleren van medewerkers tot aanvragen externe financiering
Kernactiviteit
Inhoudelijk begeleiden van promovendi, als (co-)promotor, bij de uitvoering en voortgang van promotieonderzoek

Kader
Na overleg met de promotor

Resultaat
Bijdrage aan kwalitatief hoogwaardig onderzoek en het tijdig kunnen afronden van de dissertaties door promovendi

Activiteit
 • Voorlichten van promovendi over mogelijke promotieonderwerpen
 • Bespreken van de voortgang van (deel)onderzoeken met promovendi
 • Medebeoordelen van dissertaties van de promovendi
 • Leveren van input voor de beoordeling van promovendi aan de promotor
 • Begeleiden van promovendi bij het voorbereiden en verzorgen van een samen te geven onderwijsonderdeel, geven van feedback hierop
Kernactiviteit
Begeleiden van studenten, alsmede het beoordelen van studenten bij de uitvoering en de voortgang van studieopdrachten

Kader
LeerdoelenAfspraken over studiebegeleiding/ studentenbegeleiding

Resultaat
Studenten zijn in staat om binnen de gestelde periode studieopdrachten af te ronden

Activiteit
 • Bespreken van mogelijke studieopdrachten met studenten
 • Bespreken van de opzet, uitvoering en voortgang van de studieopdracht met studenten
 • Beoordelen van de studieopdracht van de studenten en aanleveren van de beoordeling aan de Examencommissie
Kernactiviteit
Beheren van apparatuur en/of laboratoria, alsmede indienen van investeringsvoorstellen bij de Directeur bedrijfsvoering of de Directeur onderzoeksinstituut

Kader
Toegekend budget

Resultaat
Benodigde middelen en faciliteiten voor de uitvoering van onderzoek

Activiteit
 • Overleggen en afstemmen met de Directeur bedrijfsvoering of de Directeur onderzoeksinstituut
 • Opstellen van een investeringsvoorstel
 • Zorgdragen voor reiniging, onderhoud en tijdige vervanging van apparatuur
Kernactiviteit
Uitdragen van kennis van de capaciteitsgroep in verschillende media naar wetenschap, maatschappij en -waar mogelijk- overheid en bedrijfsleven

Kader
InstellingsbeleidFaculteitsbeleid

Resultaat
Wetenschappelijke kennis die inzichtelijk, begrijpelijk en toepasbaar is voor een breed publiek, alsmede bijdrage aan de maatschappelijke functie en positie van de groep

Activiteit
 • Initieren en onderhouden van netwerken voor de disseminatie van kennis en inzichten
 • Vanuit het eigen kennisgebied een bijdrage leveren aan actuele maatschappelijke discussies
 • Geven van lezingen en interviews voor verschillende media
Kernactiviteit
Coördineren van de ontwikkeling en uitvoering van toegewezen onderwijsonderdelen

Kader
Facultair onderwijsprogramma

Resultaat
Realisatie van de onderwijsdoelstellingen

Activiteit
 • Stimuleren van afstemming van ontwikkeling en uitvoering van onderwijsonderdelen
 • Bevorderen van samenhang, zowel methodologisch als inhoudelijk, tussen onderwijsonderdelen
 • Geven van werkopdrachten en -instructies en bewaken van de voortgang en kwaliteit van de uitvoering hiervan aan wetenschappelijk en onderwijsondersteunend personeel
 • Meewerken aan de werving, selectie en beoordeling van onderwijsondersteunend personeel
Kernactiviteit
Bijdragen aan de evaluatie van de opzet en de uitvoering van onderwijsonderdelen, alsmede doen van voorstellen inzake mogelijke verbeteringen in didactiek en/of inhoud van deze onderwijsonderdelen

Kader
Vastgestelde kwaliteitscriteria, inhoud en doelstellingen in het facultaire onderwijsprogramma

Resultaat
Studenten zijn in staat om de bepaalde leerdoelen op effectievere wijze te behalen

Activiteit
 • Evalueren en eventueel bijstellen van eigen onderwijsonderdelen
 • Opstellen en implementeren van verbetervoorstellen ten aanzien van de eigen en daaraan gerelateerde onderwijsonderdelen
 • Deelnemen aan interne werkgroepen en besprekingen inzake onderwijsevaluaties
 • Analyseren van de uitvoering van onderwijsonderdelen met studenten en docenten
 • Leveren van een bijdrage aan evaluatierapporten over de opzet en uitvoering van (onderdelen van) het onderwijsprogramma
 • Aanleveren van informatie aan onderwijsvisitatiecommissies
Kernactiviteit
Analyseren van het niveau van studenten en de behoeften van de maatschappij

Kader
Facultaire onderwijsprogrammaSamenhang met andere onderwijsonderdelen daarbinnen

Resultaat
Inhoud, didactiek, toetsingsmethode(n) en vormgeving van toegewezen onderwijsonderdelen

Activiteit
 • Bijhouden van relevante (inter)nationale ontwikkelingen op het eigen onderwijsgebied
 • Op basis van relevante ontwikkelingen initiëren van opzetten van nieuwe of aanpassen van bestaande onderwijsonderdelen in afstemming met relevante collega’s
 • Selecteren van relevante literatuur en onderwijsmethoden
 • Opstellen van lesmateriaal en studieopdrachten
Kernactiviteit
Toetsen van leerresultaten, met daarvoor door het onderwijsinstituut ontwikkelde en/of goedgekeurde beoordelingsmethoden

Kader
Voor het facultaire onderwijsprogramma vastgestelde normen

Resultaat
Objectieve beoordeling van de mate waarin de student het gewenste niveau heeft bereikt

Activiteit
 • Op basis van relevante ontwikkelingen initiëren van opzetten van nieuwe (vorm) of aanpassen van bestaande tentamen- en examenopgaven
 • Afnemen van zowel mondelinge en schriftelijke tentamens en/of examens
 • Beoordelen van tentamens/examens en het geven van beoordelingscijfers
Kernactiviteit
Voorbereiden en uitvoeren van toegewezen onderwijsonderdelen ten behoeve van uiteenlopende doelgroepen en afgestemd op de behoeften vanuit de maatschappij en studenten

Kader
Facultair onderwijsprogrammaAangegeven studiebelastingNormen en eindtermen

Resultaat
Realisatie van de vastgestelde leerdoelen inzake kennis, inzichten, competenties, vaardigheden en attitudes van studenten

Activiteit
 • Integreren van onderzoeksresultaten in het onderwijs
 • Voorbereiden en uitvoeren van onderwijsbijeenkomsten voor studenten, geven van voorlichting aan potentiële studenten
 • Creëren van de juiste condities voor het leerproces door toepassing van didactische werkvormen
 • Begeleiden en coachen van studenten tijdens onderwijsbijeenkomsten bij het leerproces
 • Begeleiden en beoordelen van stage- en afstudeeropdrachten en -scripties van studenten
Kernactiviteit
Coördineren en bewaken van de samenhang binnen een onderzoeksprogramma en bewaken van de voortgang van het eigen onderzoek

Kader
Capaciteitsgroepsplan

Resultaat
Realisatie van de doelstellingen van het onderzoeksplan

Activiteit
 • Structureren van het onderzoek in deelonderzoekvragen
 • Stimuleren van afstemming tussen deelonderzoeken
 • Bevorderen van samenhang, zowel methodologisch als inhoudelijk, tussen deelonderzoeken
 • Geven van werkopdrachten en -instructies en bewaken van de voortgang en kwaliteit van de uitvoering hiervan aan wetenschappelijk en onderzoeksondersteunend personeel
 • Meewerken aan de werving, selectie en beoordeling van onderzoeksondersteunend personeel
Kernactiviteit
Analyseren van onderzoeksprojecten en de behoeften van de maatschappij op basis van ontwikkelingen in het eigen vakgebied en in aansluiting op maatschappelijke behoeften en mogelijkheden tot valorisatie van de te ontwikkelen kennis

Kader
Onderzoeksbeleid van de faculteit / het instituut

Resultaat
Inhoud en methodologie van een onderzoeksproject

Activiteit
 • Bijhouden van relevante (inter)nationale wetenschappelijke ontwikkelingen op het eigen onderzoeksgebied
 • Verkennen en beoordelen van de maatschappelijke behoefte aan onderzoek en de mogelijkheden voor valorisatie daarvan
 • Op basis van relevante ontwikkelingen (wetenschappelijke inhoudelijk, maatschappelijke behoeften, mogelijkheden tot valorisatie) initiëren van opzetten van een nieuw onderzoeksproject in afstemming met relevante (inter)nationale collega¿s (en externe partijen)
 • Opstellen van een onderzoeksplan
Kernactiviteit
Openbaar maken van onderzoeksresultaten

Kader
In overleg met mede-auteursCriteria van het daarvoor gekozen medium

Resultaat
Vakgenoten zijn deelgenoot van de verworven kennis en inzichten; feedback is daarop ontvangen en de positionering van het kennisgebied is verbeterd

Activiteit
 • Opstellen van publicaties voor erkende wetenschappelijke tijdschriften en vaktijdschriften
 • Opstellen van conferentiepapers en houden van voordrachten op conferenties
 • Houden van presentaties bij externe organisaties
 • Aanpassen van de publicatie naar aanleiding van reacties van referenten en collega-onderzoekers
Kernactiviteit
Verzamelen, analyseren en interpreteren van onderzoeksgegevens

Kader
OnderzoeksplanWetenschappelijke criteria Protocollen

Resultaat
Beantwoording van de probleemstelling van het onderzoek

Activiteit
 • Opstellen van een onderzoeksplan
 • Afstemmen probleemstellingen en werkhypotheses met de Hoogleraar
 • Maken van een literatuurstudie, bezoeken symposia en congressen en gesprekken met materiedeskundigen
 • Formuleren van probleemstelling, werkhypotheses en concretiseren van benodigde onderzoeksgegevens, onderzoeksmethodiek en doelgroepen
 • Kennis uitwisselen met (inter)nationale collegaonderzoekers en materiedeskundigen
 • Bewaken van de wetenschappelijke integriteit van het onderzoek vis a vis extern belanghebbenden
 • Monitor the academic integrity of the research vis-à-vis external stakeholders
Kernactiviteit
Opstellen en laten uitvoeren van een behandelplan (specialistische tandheelkundige zorg, specialistische diergeneeskundige zorg)

Kader
Na doorverwijzing door een externe behandelaar (tandarts, dierenarts)

Resultaat
Behandelvaardigheden zijn ontwikkeld en/of de gezondheid van patiënten is bevorderd

Activiteit
 • Superviseren van specialisten/tandartsen in opleiding met betrekking tot hun patiëntenzorgtaken in het betreffende onderzoeksgebied
 • Zorgen voor de implementatie en evaluatie van de voor de diagnostiek en/of behandeling geschikt geachte werkwijzen
 • Verlenen van zorg
 • Deelnemen aan of leiden van patiëntbesprekingen
 • Bijhouden van medische verslagen
Kernactiviteit
Deelnemen en/of leiding geven aan commissies of werkgroepen, alsmede uitvoeren van toegewezen beheer- en bestuurstaken

Kader
Faculteitsbeleid

Resultaat
Bijdrage aan de ontwikkeling van de faculteit

Activiteit
 • Voorbereiden van te bespreken onderwerpen binnen werkgroepen of commissies
 • Deelnemen aan vergaderingen van commissies en werkgroepen
 • Uitwerken van bepaalde onderwerpen ter voorbereiding op een volgende vergadering
 • Medewerkers binnen de leerstoel op de hoogte houden van zaken die besproken worden in de werkgroepen
Competenties
Omschrijving
Afstand nemen van de dagelijkse praktijk. Zich concentreren op hoofdlijnen en lange termijn beleid.

Gedragsindicatoren
 • Neemt de tijd om vooruit te denken op hoofdlijnen.
 • Geeft aan waar kansen en mogelijkheden voor de toekomst van de afdeling of organisatie liggen.
 • Zoekt inspiratiebronnen, oriënteert zich op visies met betrekking tot zijn of haar functie- of vakgebied.
 • Schetst een helder beeld van de toekomst van de eigen afdeling of organisatie en haar omgeving.
 • Heeft een eigen doelstelling of missie geformuleerd in het licht van interne en externe ontwikkelingen.
 • Geeft aan hoe de strategie van de afdeling of organisatie moet veranderen om adequaat te kunnen reageren op interne en externe ontwikkelingen.
Toetsvragen
 • Kun je een voorbeeld geven van een situatie waarbij je duidelijk rekening hebt gehouden met ontwikkelingen op de langere termijn? Met welke factoren heb je hierbij rekening gehouden?
 • Kun je een voorbeeld geven van een besluit dat je hebt moeten nemen dat direct effect heeft gehad op het beleid van jouw afdeling of organisatieonderdeel? Was het volgens jou een juist besluit?
 • Welke zaken, die zich voordoen buiten jouw afdeling of organisatieonderdeel, zullen jouw organisatie het komende jaar beïnvloeden? De komende vijf jaar? Op welke manier bereid je je voor op deze te verwachten veranderingen?
 • Hoe ga je te werk bij het ontwikkelen van een visie voor jouw afdeling of organisatieonderdeel?
Ontwikkeltips
 • Zorg dat je regelmatig tijd vrijmaakt om na te denken over de lange termijn doelstellingen van jouw afdeling en toets de helderheid hiervan bij collega's of leidinggevende.
 • Houd ontwikkelingen in de markt en de branche bij door marktonderzoek te lezen en met mensen te praten die zicht hebben op de markt.
 • Lees jaarverslagen en andere relevante documenten van andere organisaties.
 • Stel op basis van deze informatie een visie op voor het eigen organisatieonderdeel.
 • Vertaal relevante trends en ontwikkelingen in concrete acties en plannen.
 • Vertaal de te verwachten relevante maatschappelijke en politieke ontwikkelingen naar gevolgen voor het eigen organisatieonderdeel.
 • Formuleer toekomstige probleemgebieden of kansen voor het eigen organisatieonderdeel.
 • Houd een presentatie over het gewenste lange termijnbeleid voor de eigen organisatie.
 • Houd een brainstormsessie waarin de belangrijkste ontwikkelingen en de invloed hiervan op het eigen organisatieonderdeel worden geïnventariseerd.
 • Stel jezelf de vraag waar je over twee jaar wilt staan met je team. Wat moet je doen om daar te komen? Zet de doelen en strategie op schrift. Praat er regelmatig over met collega's.
 • Zorg dat je regelmatig tijd vrijmaakt om na te denken over de lange termijn doelstellingen van jouw afdeling en toets de helderheid hiervan bij collega's of leidinggevende.
 • Houd ontwikkelingen in de markt en de branche bij door marktonderzoek te lezen en met mensen te praten die zicht hebben op de markt.
 • Lees jaarverslagen en andere relevante documenten van andere organisaties.
 • Stel op basis van deze informatie een visie op voor het eigen organisatieonderdeel.
 • Vertaal relevante trends en ontwikkelingen in concrete acties en plannen.
 • Vertaal de te verwachten relevante maatschappelijke en politieke ontwikkelingen naar gevolgen voor het eigen organisatieonderdeel.
 • Formuleer toekomstige probleemgebieden of kansen voor het eigen organisatieonderdeel.
 • Houd een presentatie over het gewenste lange termijnbeleid voor de eigen organisatie.
 • Houd een brainstormsessie waarin de belangrijkste ontwikkelingen en de invloed hiervan op het eigen organisatieonderdeel worden geïnventariseerd.
 • Stel jezelf de vraag waar je over twee jaar wilt staan met je team. Wat moet je doen om daar te komen? Zet de doelen en strategie op schrift. Praat er regelmatig over met collega's.
Omschrijving
Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over de maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke ontwikkelingen. Deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie.

Gedragsindicatoren
 • Kent de actuele nieuwsonderwerpen die van belang zijn voor het functiegebied.
 • Stelt zich op de hoogte van economische, sociale, vakinhoudelijke en andere ontwikkelingen.
 • Is op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen op vakgebieden die een raakvlak hebben met het eigen vakgebied.
 • Gaat adequaat om met cultuurverschillen.
 • Vertaalt ontwikkelingen in de maatschappij naar het eigen werkterrein.
 • Heeft externe contacten die hem of haar informeren over maatschappelijke trends en ontwikkelingen die van belang zijn voor het eigen functie- of vakgebied.
Toetsvragen
 • Welke recente ontwikkelingen zijn van belang voor je functiegebied?
 • Hoe heb je je het afgelopen jaar op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen je vakgebied?
 • Welke veranderingen in de maatschappij hebben grote invloed gehad op je werk in de laatste jaren? Welke veranderingen in de maatschappij zullen volgens jou je werk in de komende tijd beïnvloeden?
 • Welke belangrijke ontwikkelingen hebben zich recent voorgedaan binnen de organisatie? Hoe heb je jezelf de laatste maanden op de hoogte gehouden van wat er in de organisatie gebeurt?
 • Wat waren de voornaamste doelstellingen van jouw organisatie het laatste jaar?
Ontwikkeltips
 • Verdiep je in de maatschappelijke, economische en politieke ontwikkelingen die relevant zijn voor de korte en lange termijnplannen van je eigen organisatie. Ga na welke effecten deze kunnen hebben op je eigen werkterrein en maak de resultaten kenbaar in een overleg met anderen. Of geef een presentatie hierover aan een groep betrokkenen.
 • Houd je goed op de hoogte van (nieuwe) ontwikkelingen die je functiegebied raken. Lees kranten, vaktijdschriften, volg actualiteitenprogramma's etc.
 • Verdiep je in de strategie en de doelstellingen van je organisatie en in de interne ontwikkelingen. Ga na wat dit betekent voor je eigen werkterrein of afdeling en bespreek dit in het werkoverleg van je afdeling.
 • Overleg tijdens het opstellen van plannen met de betrokkenen over de verwachte (neven)effecten. Toets met hen in hoeverre in de plannen rekening is gehouden met ontwikkelingen in de in- en /of externe omgeving. Verwerk de informatie in je plan.
 • Organiseer samen met een collega/ medewerker een bijeenkomst rond relevante thema's.
 • Neem deel aan congressen, doe aan intervisie, lees vaktijdschriften.
 • Zoek contact met mensen die je op de hoogte kunnen houden van maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke ontwikkelingen.
 • Verdiep je in de maatschappelijke, economische en politieke ontwikkelingen die relevant zijn voor de korte en lange termijnplannen van je eigen organisatie. Ga na welke effecten deze kunnen hebben op je eigen werkterrein en maak de resultaten kenbaar in een overleg met anderen. Of geef een presentatie hierover aan een groep betrokkenen.
 • Houd je goed op de hoogte van (nieuwe) ontwikkelingen die je functiegebied raken. Lees kranten, vaktijdschriften, volg actualiteitenprogramma's etc.
 • Verdiep je in de strategie en de doelstellingen van je organisatie en in de interne ontwikkelingen. Ga na wat dit betekent voor je eigen werkterrein of afdeling en bespreek dit in het werkoverleg van je afdeling.
 • Overleg tijdens het opstellen van plannen met de betrokkenen over de verwachte (neven)effecten. Toets met hen in hoeverre in de plannen rekening is gehouden met ontwikkelingen in de in- en /of externe omgeving. Verwerk de informatie in je plan.
 • Organiseer samen met een collega/ medewerker een bijeenkomst rond relevante thema's.
 • Neem deel aan congressen, doe aan intervisie, lees vaktijdschriften.
 • Zoek contact met mensen die je op de hoogte kunnen houden van maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke ontwikkelingen.
Omschrijving
Er in slagen anderen te winnen voor ideeën en plannen.

Gedragsindicatoren
 • Brengt zijn of haar voorstellen met enthousiasme.
 • Komt met relevante argumenten op het juiste moment.
 • Gaat in op vragen of twijfels bij zijn of haar gesprekspartner.
 • Hanteert verschillende argumenten en gedragsstijlen om anderen mee te krijgen.
 • Reageert constructief op negatieve reacties door te vragen naar achterliggende argumenten.
 • Benut de juiste sleutelfiguren om mensen en groepen mee te krijgen.
Toetsvragen
 • Wat is volgens jou je beste voorstel, dat door anderen is overgenomen? Hoe heb je dat bij hen aangekaart?
 • Wat was je beste voorstel dat niet werd geaccepteerd? Waarom werd het niet geaccepteerd?
 • In discussies gaat iedereen uit van zijn eigen gelijk. Hoe lukt het jou om anderen mee te krijgen voor jouw standpunt?
 • Kun je jouw moeilijkste ervaring met het veranderen van iemands plannen beschrijven? Wat heb je allemaal geprobeerd om je doel toch te kunnen bereiken?
 • Welke eigenschappen zijn nodig om te kunnen overtuigen? Waarom?
 • Hoe heb je in het laatste jaar vanuit je functie anderen overtuigd? Geef eens een voorbeeld.
 • Hoe overtuig je een groep? Geef eens een voorbeeld.
 • Wat is volgens jou de beste benadering om een impopulair standpunt te verkopen? Kun je iets vertellen over een situatie waarin je hiermee te maken hebt gehad?
Ontwikkeltips
 • Verdedig tijdens een vergadering of werkoverleg een bepaalde mening. Bedenk vooraf zoveel mogelijk relevante argumenten voor je standpunten.
 • Formuleer een werkwijze, procedure of regel die op de afdeling waarschijnlijk op de nodige weerstand zal stuiten. Bedenk vooraf mogelijke reacties en argumenten.
 • Ga af en toe met collega's en/ of leidinggevende in discussie over een bepaald onderwerp dat het werk betreft.
 • Wees aanwezig bij discussiebijeenkomsten. Bereid samen de argumenten voor. Stel na afloop vast in hoeverre je invloed hebt gehad op conclusies die zijn getrokken en beslissingen die zijn genomen.
 • Ga met anderen in je omgeving de discussie aan over diverse onderwerpen. Laat anderen aangeven wat volgens hen de doelen zijn, hoe deze bereikt dienen te worden en welke argumenten ze hiervoor willen gebruiken.
 • Leer hoe je 'stevig' kunt overkomen door anderen te observeren en feedback te vragen.
 • Praat niet te veel, maar zeg wat je wilt zeggen op een krachtige manier (duidelijk verstaanbaar, korte zinnen). Vermijd afzwakkende taal.
 • Kies de juiste argumenten (dit zijn er maximaal drie). Noem niet te veel argumenten, je wordt aangevallen op je zwakste.
 • Verdedig tijdens een vergadering of werkoverleg een bepaalde mening. Bedenk vooraf zoveel mogelijk relevante argumenten voor je standpunten.
 • Formuleer een werkwijze, procedure of regel die op de afdeling waarschijnlijk op de nodige weerstand zal stuiten. Bedenk vooraf mogelijke reacties en argumenten.
 • Ga af en toe met collega's en/ of leidinggevende in discussie over een bepaald onderwerp dat het werk betreft.
 • Wees aanwezig bij discussiebijeenkomsten. Bereid samen de argumenten voor. Stel na afloop vast in hoeverre je invloed hebt gehad op conclusies die zijn getrokken en beslissingen die zijn genomen.
 • Ga met anderen in je omgeving de discussie aan over diverse onderwerpen. Laat anderen aangeven wat volgens hen de doelen zijn, hoe deze bereikt dienen te worden en welke argumenten ze hiervoor willen gebruiken.
 • Leer hoe je 'stevig' kunt overkomen door anderen te observeren en feedback te vragen.
 • Praat niet te veel, maar zeg wat je wilt zeggen op een krachtige manier (duidelijk verstaanbaar, korte zinnen). Vermijd afzwakkende taal.
 • Kies de juiste argumenten (dit zijn er maximaal drie). Noem niet te veel argumenten, je wordt aangevallen op je zwakste.
Omschrijving
Richting en sturing geven aan medewerkers of een projectgroep om doelstellingen en resultaten te realiseren.

Gedragsindicatoren
 • Geeft prestaties of resultaatverwachtingen aan in duidelijke, specifieke en tijdsgebonden afspraken ( SMART).
 • Zorgt dat er in een groep of werkgroep een duidelijke taakverdeling komt gericht op de doelstelling.
 • Neemt een richtinggevend standpunt in als mensen twijfelen over een gekozen aanpak.
 • Houdt de voortgang van resultaten in relatie tot de doelstelling in de gaten.
 • Spreekt bij tegenvallende prestaties de betrokken personen aan.
 • Geeft waardering aan medewerkers die afgesproken doelen en resultaten halen.
Toetsvragen
 • Ben je wel eens projectleider geweest of voorzitter van een werkgroep? Hoe stuurde je toen de medewerkers naar het doel?
 • Hoe zorg je er als leidinggevende voor dat de gestelde doelen worden gehaald?
 • Is het je wel eens overkomen dat, door onvoorziene omstandigheden, een planning bijgesteld diende te worden? Wat heb je toen gedaan?
 • Hoe bepaal je waar de prioriteiten liggen in je werk, kun je daar voorbeelden van noemen?
 • Heb je wel eens te maken gehad met een medewerker waar de resultaten van tegen vielen? Wat deed je toen?
 • Is het wel eens voorgekomen dat een van je medewerkers een duidelijk andere kijk op de afdelingstaken dan wel zijn/haar taken naar voren bracht dan je zelf hebt? Zo ja, beschrijf deze situatie. Welke benadering heb je gekozen om deze medewerker te overtuigen?
 • Heb je wel eens een medewerker gehad die naar jouw mening minder goed functioneerde? Wat heb je toen gedaan c.q. welke maatregelen heb je toen getroffen?
 • Heb je wel eens een medewerker op het matje geroepen? Hoe heb je dat precies aangepakt?
Ontwikkeltips
 • Communiceer aan medewerkers het te voeren beleid en de resultaten die je van hen verwacht. Reserveer tijd voor een toelichting en voor het beantwoorden van vragen.
 • Formuleer in samenspraak met elke medewerker duidelijke doelstellingen (concreet, meetbaar en haalbaar) voor de komende periode en leg deze vast.
 • Geef kleine en gerichte opdrachten aan medewerkers voor wie de betreffende opdracht geheel nieuw is.
 • Voer - indien de situatie zich voordoet - een gesprek met betrekking tot ongewenst gedrag van een medewerker.
 • Wissel twee maal per maand met elke medewerker kort van gedachten over de voortgang van zijn werk en de taakuitvoering. Kies de juiste stijl afhankelijk van de medewerker.
 • Ga regelmatig 'buurten' bij je medewerkers
 • gun jezelf tijd voor het voeren van informele gesprekken en pols of ze nog op 'koers' liggen.
 • Bedenk hoe je de voortgang van resultaten wilt monitoren en eventueel bijstellen.
 • Beloon goede resultaten en spreek mensen aan als resultaten achter blijven.
 • Neem de rol van projectleider op je of voortrekker van een activiteit, zodat je richting moet geven aan een groep om resultaten te halen.
 • Communiceer aan medewerkers het te voeren beleid en de resultaten die je van hen verwacht. Reserveer tijd voor een toelichting en voor het beantwoorden van vragen.
 • Formuleer in samenspraak met elke medewerker duidelijke doelstellingen (concreet, meetbaar en haalbaar) voor de komende periode en leg deze vast.
 • Geef kleine en gerichte opdrachten aan medewerkers voor wie de betreffende opdracht geheel nieuw is.
 • Voer - indien de situatie zich voordoet - een gesprek met betrekking tot ongewenst gedrag van een medewerker.
 • Wissel twee maal per maand met elke medewerker kort van gedachten over de voortgang van zijn werk en de taakuitvoering. Kies de juiste stijl afhankelijk van de medewerker.
 • Ga regelmatig 'buurten' bij je medewerkers
 • gun jezelf tijd voor het voeren van informele gesprekken en pols of ze nog op 'koers' liggen.
 • Bedenk hoe je de voortgang van resultaten wilt monitoren en eventueel bijstellen.
 • Beloon goede resultaten en spreek mensen aan als resultaten achter blijven.
 • Neem de rol van projectleider op je of voortrekker van een activiteit, zodat je richting moet geven aan een groep om resultaten te halen.
Niveaus
NiveauSchaal
114
213