Functiebeschrijving

Functiefamilie
Functies per Functiefamilie, met aantal medewerkers
Doel
Ontwikkelen en verzorgen van toegewezen samenhangende wetenschappelijke onderwijsonderdelen, uitgaande van het facultaire onderwijsprogramma, mede afgestemd op de behoeften vanuit de maatschappij, teneinde de leerdoelen behorende bij de eindtermen van de onderwijsonderdelen ten aanzien van kennis, inzichten, vaardigheden, competenties en attitudes bij studenten te realiseren.
Verwerven, verrichten en valoriseren van wetenschappelijk onderzoek, na afstemming met de Hoogleraar van de leerstoel en in lijn met het capaciteitsgroepsplan, teneinde een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en toepassing van wetenschappelijke kennis en inzichten binnen een onderzoeksgebied en tot waarde te brengen voor wetenschap, maatschappij en -waar mogelijk- overheid en bedrijfsleven.
Resultaatgebieden
Kernactiviteit
(Mede) schrijven van door de Hoogleraar goed te keuren onderzoeks- en/of onderwijsvoorstellen

Kader
Onderzoeks- en onderwijsprogramma van de capaciteitsgroep en kwaliteitseisen van opdrachtgevers

Resultaat
Bijdrage aan het contracteren van potentiële (inter)nationale partners en financiers voor inhoudelijke en financiële participatie

Activiteit
 • Bijdragen aan de ontwikkeling van niet-initieel onderwijs
 • Signaleren van relevante ontwikkelingen en potentiële kansen in het onderwijs- en onderzoeksgebied
 • Rapporteren aan de opdrachtgever omtrent uitvoering en resultaten
 • Ontwikkelen en onderhouden van contacten met richtingbepalende onderzoekers en financiers van onderzoek en onderwijs
 • Verwerven van subsidies en aanvragen externe financiering
Kernactiviteit
Inhoudelijk begeleiden van promovendi, als copromotor, bij de uitvoering en voortgang van het promotieonderzoek

Kader
Na overleg met de promotor

Resultaat
Bijdrage aan kwalitatief hoogwaardig onderzoek en tijdige afronding van de dissertaties van promovendi

Activiteit
 • Voorlichten van promovendi over mogelijke promotieonderwerpen
 • Bespreken van de voortgang van (deel)onderzoeken met promovendi
 • Medebeoordelen van dissertaties van de promovendi
 • Leveren van input voor de beoordeling van promovendi aan de promotor
 • Begeleiden van promovendi bij het voorbereiden en verzorgen van een samen te geven onderwijsonderdeel, geven van feedback hierop
Kernactiviteit
Begeleiden van studenten, alsmede het beoordelen van studenten bij de uitvoering en de voortgang van studieopdrachten

Kader
LeerdoelenAfspraken over studiebegeleiding/studentenbegeleiding

Resultaat
Studenten zijn in staat binnen de gestelde periode studieopdrachten af te ronden

Activiteit
 • Bespreken van mogelijke studieopdrachten met studenten
 • Bespreken van de opzet, uitvoering en voortgang van de studieopdracht met studenten
 • Beoordelen van de studieopdracht van de studenten en aanleveren van de beoordeling aan de Examencommissie
Kernactiviteit
Beheren van apparatuur en/of laboratoria

Kader
Toegekend budget

Resultaat
Benodigde middelen en faciliteiten voor de uitvoering van onderzoek

Activiteit
 • Overleggen en afstemmen met de Directeur bedrijfsvoering of de Directeur onderzoeksinstituut
 • Opstellen van een investeringsvoorstel
 • Zorgdragen voor reiniging, onderhoud en tijdige vervanging van apparatuur
Kernactiviteit
Uitdragen van kennis en inzichten van de capaciteitsgroep in verschillende media naar wetenschap, maatschappij en - waar mogelijk - overheid en bedrijfsleven

Kader
InstellingsbeleidFaculteitsbeleid

Resultaat
Wetenschappelijke kennis die inzichtelijk, begrijpelijk en toepasbaar is voor een breed publiek, alsmede bijdrage aan de maatschappelijke functie en positie van de groep

Activiteit
 • Onderhouden van netwerken voor de disseminatie van kennis en inzichten
 • Vanuit het eigen kennisgebied een bijdrage leveren aan actuele maatschappelijke discussies
 • Geven van lezingen en interviews voor verschillende media
Kernactiviteit
Bijdragen aan de evaluatie van de opzet en de uitvoering van onderwijsonderdelen, alsmede doen van voorstellen inzake mogelijke verbeteringen in didactiek en/of inhoud van deze onderwijsonderdelen

Kader
Vastgestelde kwaliteitscriteria, inhoud en doelstellingen in het facultaire onderwijsprogramma

Resultaat
Studenten zijn in staat om de bepaalde leerdoelen op effectieve wijze te behalen

Activiteit
 • Evalueren en eventueel bijstellen van eigen onderwijsonderdelen
 • Deelnemen aan interne werkgroepen en besprekingen inzake onderwijsevaluaties
 • Analyseren van de uitvoering van onderwijsonderdelen met studenten en docenten
 • Leveren van een bijdrage aan evaluatierapporten over de opzet en uitvoering van (onderdelen van) het onderwijsprogramma
 • Aanleveren van informatie aan onderwijsvisitatiecommissies
Kernactiviteit
Concretiseren van de leerdoelstellingen van een onderwijsonderdeel

Kader
Facultaire onderwijsprogramma Samenhang met andere onderwijsonderdelen daarbinnen Te bereiken leerdoelen van studenten

Resultaat
Inhoud, didactiek, toetsingsmethode(n) en vormgeving van toegewezen onderwijsonderdelen

Activiteit
 • Bijhouden van relevante (inter)nationale ontwikkelingen op het eigen onderwijsgebied
 • Selecteren van relevante literatuur en onderwijsmethoden
 • Opstellen of aanpassen van (bestaand) lesmateriaal en studieopdrachten
Kernactiviteit
Toetsen van leerresultaten, met daarvoor door het onderwijsinstituut ontwikkelde en/of goedgekeurde beoordelingsmethoden

Kader
Voor het facultaire onderwijsprogramma vastgestelde normen

Resultaat
Objectieve beoordeling van de mate waarin de student het gewenste niveau heeft bereikt

Activiteit
 • Opstellen van tentamen- en examenopgaven
 • Afnemen van zowel mondelinge en schriftelijke tentamens en/of examens
 • Beoordelen van tentamens/examens en het geven van beoordelingscijfers
Kernactiviteit
Voorbereiden en uitvoeren van toegewezen onderwijsonderdelen en afgestemd op de behoften vanuit de maatschappij en studenten

Kader
Facultair onderwijsprogrammaAangegeven studiebelastingNormen en eindtermen

Resultaat
Realisatie van de vastgestelde leerdoelen inzake kennis, inzichten, competenties, vaardigheden en attitudes van studenten

Activiteit
 • Integreren van onderzoeksresultaten in het onderwijs
 • Voorbereiden en uitvoeren van onderwijsbijeenkomsten voor studenten, geven van voorlichting aan potentiële studenten
 • Creëren van de juiste condities voor het leerproces door toepassing van didactische werkvormen
 • Begeleiden en coachen van studenten tijdens onderwijsbijeenkomsten bij het leerproces
 • Begeleiden en beoordelen van stage- en afstudeeropdrachten en -scripties van studenten
Kernactiviteit
Coördineren en bewaken van de voortgang van het eigen onderzoek

Kader
Individueel onderzoeksplan

Resultaat
Realisatie van doelstellingen van het onderzoeksplan

Activiteit
 • Afstemmen met andere (deel)onderzoeken
 • Geven van werkopdrachten en -instructies aan wetenschappelijk en onderzoeksondersteunend personeel
 • Bewaken van de voortgang en kwaliteit van de uitvoering van werkopdrachten aan wetenschappelijk en onderzoeksondersteunend personeel
Kernactiviteit
Openbaar maken van onderzoeksresultaten

Kader
In overleg met mede-auteursCriteria van het daarvoor gekozen medium

Resultaat
Vakgenoten zijn deelgenoot van de verworven kennis en inzichten; feedback is daarop ontvangen en de positionering van het kennisgebied is verbeterd

Activiteit
 • Opstellen van publicaties voor erkende wetenschappelijke tijdschriften en vaktijdschriften
 • Opstellen van conferentiepapers en houden van voordrachten op conferenties
 • Houden van presentaties bij externe organisaties
 • Aanpassen van de publicatie naar aanleiding van reacties van referenten en collega-onderzoekers
Kernactiviteit
Verzamelen, analyseren en interpreteren van onderzoeksgegevens

Kader
OnderzoeksplanWetenschappelijke criteriaProtocollen

Resultaat
Beantwoording van de probleemstelling van het onderzoek

Activiteit
 • Opstellen van een onderzoeksplan
 • Afstemmen probleemstellingen en werkhypotheses met de Hoogleraar of Universitair hoofddocent
 • Maken van een literatuurstudie, bezoeken symposia en congressen en gesprekken voeren met materiedeskundigen
 • Formuleren van probleemstelling, werkhypotheses en concretiseren van benodigde onderzoeksgegevens, onderzoeksmethodiek en doelgroepen
 • Kennis uitwisselen met (inter)nationale collega-onderzoekers en materiedeskundigen
 • Bewaken van de wetenschappelijke integriteit van het onderzoek
Kernactiviteit
Opstellen en (laten) uitvoeren van een behandelplan (specialistische tandheelkundige zorg, specialistische diergeneeskundige zorg)

Kader
Na doorverwijzing door een externe behandelaar (tandarts, dierenarts)

Resultaat
Behandelvaardigheden zijn ontwikkeld en/of de gezondheid van patiënten is bevorderd

Activiteit
 • Superviseren van specialisten/tandartsen in opleiding met betrekking tot hun patiëntenzorgtaken in het betreffende onderzoeksgebied
 • Zorgen voor de implementatie en evaluatie van de voor de diagnostiek en/of behandeling geschikt geachte werkwijzen
 • Verlenen van zorg
 • Deelnemen aan of leiden van patiëntbesprekingen
 • Bijhouden van medische verslagen
Kernactiviteit
Deelnemen en/of leiding geven aan commissies of werkgroepen, alsmede uitvoeren van toegewezen beheer- en bestuurstaken

Kader
Faculteitsbeleid

Resultaat
Bijdrage aan de ontwikkeling van de faculteit

Activiteit
 • Voorbereiden van te bespreken onderwerpen binnen werkgroepen of commissies
 • Deelnemen aan vergaderingen van commissies en werkgroepen
 • Uitwerken van bepaalde onderwerpen ter voorbereiding op een volgende vergadering
 • Medewerkers binnen de leerstoel op de hoogte houden van zaken die besproken worden in de werkgroepen
Competenties
Omschrijving
Formuleren van denkbeelden, ideeën of concepten op basis van complexe informatie en het opbouwen van denkkaders of modellen.

Gedragsindicatoren
 • Ziet overeenkomsten met eerdere vraagstukken en oplossingsrichtingen.
 • Benoemt patronen en trends in informatie.
 • Is in staat op abstract niveau verbanden te leggen.
 • Weet uit complexe informatie grote lijnen te halen en nieuwe verbanden te leggen.
 • Integreert ideeën, onderwerpen en observaties in duidelijke en bruikbare inzichten.
 • Plaatst problemen of situaties in een meer omvattend kader waardoor een breder en dieper inzicht ontstaat.
Toetsvragen
 • Wat is voor jou complexe informatie?
 • Noem aan de hand van een voorbeeld hoe je tot de formulering van concepten komt?
 • Wat deed je met de diverse concepten?
 • Ben je recentelijk tot nieuwe inzichten gekomen aan de hand van complexe informatie die je geanalyseerd hebt? Op welke wijze zijn deze inzichten ontstaan?
Ontwikkeltips
 • Bestudeer probleemoplossingen van andere vergelijkbare organisaties en denk na over hoe zij hiertoe gekomen zijn.
 • Bestudeer innovaties van concurrenten, en denk na over hoe jouw eigen organisatieonderdeel deze zou kunnen overtreffen.
 • Probeer creatief te zijn in je denken en vermijd standaard denkpatronen in een vroeg stadium van het project.
 • Houd een brainstormsessie met collega's over een probleem en formuleer verschillende invalshoeken, hypotheses. Ga na hoe anderen tot hun overwegingen zijn gekomen.
 • Maak eens een schema of een tekening (mindmap) van een probleem of situatie. Zet daarbij alleen op papier wat echt van belang is.
 • Bestudeer probleemoplossingen van andere vergelijkbare organisaties en denk na over hoe zij hiertoe gekomen zijn.
 • Bestudeer innovaties van concurrenten, en denk na over hoe jouw eigen organisatieonderdeel deze zou kunnen overtreffen.
 • Probeer creatief te zijn in je denken en vermijd standaard denkpatronen in een vroeg stadium van het project.
 • Houd een brainstormsessie met collega's over een probleem en formuleer verschillende invalshoeken, hypotheses. Ga na hoe anderen tot hun overwegingen zijn gekomen.
 • Maak eens een schema of een tekening (mindmap) van een probleem of situatie. Zet daarbij alleen op papier wat echt van belang is.
Omschrijving
Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over de maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke ontwikkelingen. Deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie.

Gedragsindicatoren
 • Kent de actuele nieuwsonderwerpen die van belang zijn voor het functiegebied.
 • Stelt zich op de hoogte van economische, sociale, vakinhoudelijke en andere ontwikkelingen.
 • Is op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen op vakgebieden die een raakvlak hebben met het eigen vakgebied.
 • Gaat adequaat om met cultuurverschillen.
 • Vertaalt ontwikkelingen in de maatschappij naar het eigen werkterrein.
 • Heeft externe contacten die hem of haar informeren over maatschappelijke trends en ontwikkelingen die van belang zijn voor het eigen functie- of vakgebied.
Toetsvragen
 • Welke recente ontwikkelingen zijn van belang voor je functiegebied?
 • Hoe heb je je het afgelopen jaar op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen je vakgebied?
 • Welke veranderingen in de maatschappij hebben grote invloed gehad op je werk in de laatste jaren? Welke veranderingen in de maatschappij zullen volgens jou je werk in de komende tijd beïnvloeden?
 • Welke belangrijke ontwikkelingen hebben zich recent voorgedaan binnen de organisatie? Hoe heb je jezelf de laatste maanden op de hoogte gehouden van wat er in de organisatie gebeurt?
 • Wat waren de voornaamste doelstellingen van jouw organisatie het laatste jaar?
Ontwikkeltips
 • Verdiep je in de maatschappelijke, economische en politieke ontwikkelingen die relevant zijn voor de korte en lange termijnplannen van je eigen organisatie. Ga na welke effecten deze kunnen hebben op je eigen werkterrein en maak de resultaten kenbaar in een overleg met anderen. Of geef een presentatie hierover aan een groep betrokkenen.
 • Houd je goed op de hoogte van (nieuwe) ontwikkelingen die je functiegebied raken. Lees kranten, vaktijdschriften, volg actualiteitenprogramma's etc.
 • Verdiep je in de strategie en de doelstellingen van je organisatie en in de interne ontwikkelingen. Ga na wat dit betekent voor je eigen werkterrein of afdeling en bespreek dit in het werkoverleg van je afdeling.
 • Overleg tijdens het opstellen van plannen met de betrokkenen over de verwachte (neven)effecten. Toets met hen in hoeverre in de plannen rekening is gehouden met ontwikkelingen in de in- en /of externe omgeving. Verwerk de informatie in je plan.
 • Organiseer samen met een collega/ medewerker een bijeenkomst rond relevante thema's.
 • Neem deel aan congressen, doe aan intervisie, lees vaktijdschriften.
 • Zoek contact met mensen die je op de hoogte kunnen houden van maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke ontwikkelingen.
 • Verdiep je in de maatschappelijke, economische en politieke ontwikkelingen die relevant zijn voor de korte en lange termijnplannen van je eigen organisatie. Ga na welke effecten deze kunnen hebben op je eigen werkterrein en maak de resultaten kenbaar in een overleg met anderen. Of geef een presentatie hierover aan een groep betrokkenen.
 • Houd je goed op de hoogte van (nieuwe) ontwikkelingen die je functiegebied raken. Lees kranten, vaktijdschriften, volg actualiteitenprogramma's etc.
 • Verdiep je in de strategie en de doelstellingen van je organisatie en in de interne ontwikkelingen. Ga na wat dit betekent voor je eigen werkterrein of afdeling en bespreek dit in het werkoverleg van je afdeling.
 • Overleg tijdens het opstellen van plannen met de betrokkenen over de verwachte (neven)effecten. Toets met hen in hoeverre in de plannen rekening is gehouden met ontwikkelingen in de in- en /of externe omgeving. Verwerk de informatie in je plan.
 • Organiseer samen met een collega/ medewerker een bijeenkomst rond relevante thema's.
 • Neem deel aan congressen, doe aan intervisie, lees vaktijdschriften.
 • Zoek contact met mensen die je op de hoogte kunnen houden van maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke ontwikkelingen.
Omschrijving
Ideeën en informatie op heldere wijze presenteren, rekening houdend met de doelgroep.

Gedragsindicatoren
 • Geeft de essentie van een complexe zaak beknopt weer.
 • Heeft aandacht voor de vorm, opbouw en structuur waarin een boodschap wordt overgebracht.
 • Stemt de inhoud van de presentatie goed af op de verwachtingen van de doelgroep.
 • Maakt tijdens presentaties contact met het publiek door mensen uit te nodigen tot vragen en reacties.
 • Zorgt voor afwisseling in presentatiewijzen.
 • Gebruikt aansprekende taal en voorbeelden zodat anderen geboeid luisteren.
Toetsvragen
 • Heb je het afgelopen jaar presentaties gegeven? Hoe vaak? Waarover? Ging dat gemakkelijk?
 • Wanneer vind je een presentatie geslaagd?
 • Is presenteren onderdeel geweest van je functie-evaluaties? Wat hield de beoordeling daarvan in?
 • Kun je een presentatie geven van 2-3 minuten over je motivatie voor deze functie?
 • Hoe draag jij je kennis over in een hoorcollege? Hanteer je daarbij specifieke technieken?
Ontwikkeltips
 • Bereid je presentatie goed voor. Ken je toehoorders en houd die bij de voorbereiding in je achterhoofd. Zorg voor een krachtige kop, een goed gestructureerde romp en een onvergetelijke staart.
 • Ook al zie je er tegen op, neem af en toe het initiatief om een presentatie te houden. Begin klein en 'veilig'. Bijvoorbeeld door bij interne aangelegenheden te speechen. Maak er geen geheim van dat je het spannend vindt. Vraag expliciet feedback op je presentatie.
 • Zoek literatuur op het gebied van presentatietechnieken. Volg een cursus. Vraag collega's, die hier minder moeite mee hebben naar `basispresentaties', zodat je je energie minder op de inhoud hoeft te richten en je kunt concentreren op de wijze waarop je presenteert.
 • Oefen zo vaak als mogelijk.
 • Gebruik visuele middelen als hulpmiddel. Overvoer je publiek niet.
 • Maak oogcontact met je toehoorders, zorg voor interactiemomenten.
 • Vraag een collega die ervaring heeft met presenteren om een presentatie van je bij te wonen en je feedback te geven. Bv. op logica in opbouw, gebruik van hulpmiddelen, aandacht publiek, presentatiestijl e.d.
 • Maak een presentatie en spreek deze door met je leidinggevende.
 • Let bij het maken van een presentatie op aspecten als wat is het doel van je presentatie, aansluiting bij verwachtingen en kennisniveau van de doelgroep, duidelijk opzet (kop-romp-staart), lengte, prikkelende start en pakkend eind, passende hulpmiddelen e.d.
 • Bereid je presentatie goed voor. Ken je toehoorders en houd die bij de voorbereiding in je achterhoofd. Zorg voor een krachtige kop, een goed gestructureerde romp en een onvergetelijke staart.
 • Ook al zie je er tegen op, neem af en toe het initiatief om een presentatie te houden. Begin klein en 'veilig'. Bijvoorbeeld door bij interne aangelegenheden te speechen. Maak er geen geheim van dat je het spannend vindt. Vraag expliciet feedback op je presentatie.
 • Zoek literatuur op het gebied van presentatietechnieken. Volg een cursus. Vraag collega's, die hier minder moeite mee hebben naar `basispresentaties', zodat je je energie minder op de inhoud hoeft te richten en je kunt concentreren op de wijze waarop je presenteert.
 • Oefen zo vaak als mogelijk.
 • Gebruik visuele middelen als hulpmiddel. Overvoer je publiek niet.
 • Maak oogcontact met je toehoorders, zorg voor interactiemomenten.
 • Vraag een collega die ervaring heeft met presenteren om een presentatie van je bij te wonen en je feedback te geven. Bv. op logica in opbouw, gebruik van hulpmiddelen, aandacht publiek, presentatiestijl e.d.
 • Maak een presentatie en spreek deze door met je leidinggevende.
 • Let bij het maken van een presentatie op aspecten als wat is het doel van je presentatie, aansluiting bij verwachtingen en kennisniveau van de doelgroep, duidelijk opzet (kop-romp-staart), lengte, prikkelende start en pakkend eind, passende hulpmiddelen e.d.
Omschrijving
Gericht zijn op het realiseren van doelstellingen en kwalitatieve en kwantitatieve resultaten.

Gedragsindicatoren
 • Vertaalt doelen in concreet meetbare of zichtbare resultaten.
 • Stelt in een overleg vast wat de afspraken zijn (wie doet wat wanneer).
 • Spreekt anderen aan bij niet behaalde of tegenvallende resultaten.
 • Zet zich na een tegenslag extra in zodat het resultaat toch nog behaald wordt.
 • Maakt efficiënt gebruik van beschikbare tijd en middelen.
 • Realiseert doelstellingen volgens planning.
Toetsvragen
 • Wanneer ben je tevreden over je werk?
 • Kun je een situatie voor de geest halen waarin je de eisen aan jezelf te hoog of te laag had gesteld?
 • In welke situatie heb je niet aan je eigen eisen kunnen voldoen? Wat heb je toen gedaan?
 • Wat trekt je aan in deze functie? Wat zijn je beweegredenen om deze functie te ambiëren? Wat heb je gedaan om kennis en ervaring voor deze functie te verwerven?
 • Op welke wijze past deze functie in je loopbaanplanning?
 • Heb je recent iemand beoordeeld op zijn prestaties? Wat was daarbij volgens jou het onderscheid tussen een goede en een gemiddelde prestatie?
 • Welk voorstel voor de verbetering van de productkwaliteit heb je de afgelopen periode gedaan?
 • Is het wel eens voorgekomen dat de kwaliteit niet goed was van een deelproduct? Wat heb je toen gedaan?
 • Heb je wel eens in een team gefunctioneerd? Wat waren je verwachtingen van je teamgenoten in die situatie? Kwamen die uit? En zo niet, heb je betrokken teamleden daarop aangesproken?
Ontwikkeltips
 • Bespreek met je leidinggevende wat de resultaten van je taken zouden moeten zijn.
 • Maak de organisatiedoelen concreet voor anderen, zodat zij weten welke bijdrage zij daar in hun eigen functie aan kunnen leveren.
 • Leg de gewenste resultaten vast en spreek af wanneer je (periodiek) de voortgang rapporteert en, als het om eenmalige projecten gaat, wanneer de opdracht afgerond moet zijn.
 • Zorg ervoor dat je zo goed mogelijk op de hoogte bent van de daadwerkelijke kosten van je eigen projecten.
 • Laat je voorlichten. Zorg ervoor dat je voldoende op de hoogte bent van de kwaliteitsvoorschriften, de standaards en de procedures.
 • Stel vooraf (bijvoorbeeld voor een jaar) beoordelingscriteria op. Zorg voor een goede voortgangsbewaking en bespreek op gezette tijden de behaalde resultaten.
 • Onderzoek regelmatig de kwaliteit van projecten/activiteiten/diensten en raadpleeg ook betrokkenen hierover.
 • Leer scherper kijken naar kwaliteit o.m. door deelname aan een projectgroep die zich bezighoudt met kwaliteitsverbetering.
 • Zorg ervoor dat gestelde doelen specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden zijn (SMART).
 • Formuleer concrete en haalbare tussendoelen op weg naar het einddoel.
 • Kom regelmatig met voorstellen om de kwaliteit van producten of diensten te verbeteren.
 • Bespreek met je leidinggevende wat de resultaten van je taken zouden moeten zijn.
 • Maak de organisatiedoelen concreet voor anderen, zodat zij weten welke bijdrage zij daar in hun eigen functie aan kunnen leveren.
 • Leg de gewenste resultaten vast en spreek af wanneer je (periodiek) de voortgang rapporteert en, als het om eenmalige projecten gaat, wanneer de opdracht afgerond moet zijn.
 • Zorg ervoor dat je zo goed mogelijk op de hoogte bent van de daadwerkelijke kosten van je eigen projecten.
 • Laat je voorlichten. Zorg ervoor dat je voldoende op de hoogte bent van de kwaliteitsvoorschriften, de standaards en de procedures.
 • Stel vooraf (bijvoorbeeld voor een jaar) beoordelingscriteria op. Zorg voor een goede voortgangsbewaking en bespreek op gezette tijden de behaalde resultaten.
 • Onderzoek regelmatig de kwaliteit van projecten/activiteiten/diensten en raadpleeg ook betrokkenen hierover.
 • Leer scherper kijken naar kwaliteit o.m. door deelname aan een projectgroep die zich bezighoudt met kwaliteitsverbetering.
 • Zorg ervoor dat gestelde doelen specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden zijn (SMART).
 • Formuleer concrete en haalbare tussendoelen op weg naar het einddoel.
 • Kom regelmatig met voorstellen om de kwaliteit van producten of diensten te verbeteren.
Niveaus
NiveauSchaal
112
211