Functiebeschrijving

Functiefamilie
Functies per Functiefamilie, met aantal medewerkers
Doel
Verwerven, verrichten en valoriseren van, alsmede publiceren over wetenschappelijk onderzoek, uitgaande van het onderzoeksplan van de capaciteitsgroep en in afstemming met de Hoogleraar, teneinde een bijdrage te leveren aan ontwikkeling van wetenschappelijke kennis en inzichten op een deel van een bepaald onderzoeksgebied en tot waarde te brengen voor wetenschap, maatschappij en -waar nodig- overheid en bedrijfsleven.
Resultaatgebieden
Kernactiviteit
(Mede)schrijven van onderzoeksvoorstellen bij potentiële partijen

Kader
CapaciteitsgroepsplanKwaliteitseisen van opdrachtgevers

Resultaat
Bijdrage aan 2e- en 3e- geldstroomfinanciering voor de capaciteitsgroep

Activiteit
 • Ontwikkelen en onderhouden van contacten met (inter)nationale vakgenoten
 • Signaleren van relevante (inter)nationale ontwikkelingen in het onderzoeksgebied
 • Verkennen en beoordelen van de maatschappelijke behoefte aan onderzoek en de mogelijkheden voor valorisatie daarvan
 • Signaleren van potentiële kansen in het onderzoeksgebied
 • Op basis van relevante ontwikkelingen (wetenschappelijk inhoudelijke, maatschappelijke behoeften, mogelijkheden tot valorisatie) schrijven van een concept-onderzoeksvoorstel in overleg met mede-auteurs (en externe partijen)
 • Verwerven van subsidies en aanvragen externe financiering
Kernactiviteit
Geven van werkopdrachten en -instructies aan wetenschappelijk en onderzoeksondersteunend personeel

Kader
Individueel onderzoeksplan

Resultaat
Realisatie van doelstellingen van het onderzoeksplan

Activiteit
 • Uitleg geven omtrent context van de gegeven werkopdrachten en –instructies
 • Inhoudelijk ondersteunen bij het uitvoeren van werkopdrachten
 • Toetsen van de kwaliteit van de uitvoering van werkopdrachten
 • Bespreken van de voortgang van het onderzoek met onderzoeksondersteunend personeel
Kernactiviteit
Inhoudelijk begeleiden van promovendi bij de uitvoering van hun promotieonderzoeken

Kader
Onderzoeksplan van de PromovendusNa overleg met de promotor

Resultaat
Bijdrage aan het promotieonderzoek en de tijdige afronding daarvan

Activiteit
 • Adviseren over de uitvoering van het onderzoek
 • Bespreken van de voortgang van de (deel)onderzoeken met promovendi
 • Corrigeren van conceptartikelen
Kernactiviteit
Inhoudelijk begeleiden van studenten bij de uitvoering van onderzoek in het kader van het afstuderen

Kader
Na overleg met de Hoogleraar, Universitair hoofddocent of Universitair docent

Resultaat
Studenten zijn in staat om de afstudeerscriptie af te ronden

Activiteit
 • Voorlichten van studenten over mogelijke afstudeeronderwerpen
 • Leveren van input voor de beoordeling van afstudeerstudenten
 • Bespreken van de voortgang van onderzoek met studenten
 • Corrigeren van scripties, afstudeerverslagen en conceptartikelen
Kernactiviteit
Coördineren van samenhangende onderzoeksprojecten en bewaken van de voortgang van het eigen onderzoek

Kader
Capaciteitsgroepsplan Individueel onderzoeksplan

Resultaat
Realisatie van doelstellingen van het onderzoeksplan

Activiteit
 • Structureren van het onderzoek in deelonderzoekvragen
 • Stimuleren van afstemming tussen deelonderzoeken
 • Bevorderen van samenhang, zowel methodologisch als inhoudelijk, tussen deelonderzoeken
Kernactiviteit
Formuleren van een probleemstelling en werkhypotheses, alsmede bepalen van onderzoeksmethodiek en doelgroepen op basis van ontwikkelingen in het eigen vakgebied en in aansluiting op maatschappelijke behoeften en mogelijkheden tot valorisatie van de te ontwikkelen kennis

Kader
OnderzoeksvoorstelNa overleg met de Hoogleraar

Resultaat
Individueel onderzoeksplan voor een bepaalde periode

Activiteit
 • Oriënteren op bestaande methodologieën en literatuur
 • Afbakenen van het onderwerp en theoretisch kader
 • Selecteren van de onderzoeksmethodiek(en) en doelgroepen
 • Kennis uitwisselen met (inter)nationale collegaonderzoekers en materiedeskundigen
 • Afspraken maken met doelgroepen en betrokkenen
Kernactiviteit
Openbaar maken van onderzoeksresultaten

Kader
Criteria van het daarvoor gekozen mediumIn overleg met mede-auteurs

Resultaat
Vakgenoten zijn deelgenoot van de verworven kennis en inzichten; feedback is daarop ontvangen en de positionering van het kennisgebied is verbeterd

Activiteit
 • Maken van afspraken met externe partijen, inzake openbaar maken van onderzoeksresultaten
 • Opstellen van publicaties ten behoeve van erkende wetenschappelijke tijdschriften en vaktijdschriften
 • Op verzoek opstellen van conferentiepapers en houden van voordrachten op conferenties
 • Op verzoek houden van presentaties bij externe organisaties
 • Aanpassen van de publicatie naar aanleiding van reacties van referenten en de promotor
Kernactiviteit
Verzamelen, analyseren en interpreteren van onderzoeksgegevens

Kader
OnderzoeksplanWetenschappelijke criteria

Resultaat
Beantwoording van de probleemstelling van het onderzoek

Activiteit
 • Inbrengen van kennis in onderzoek van anderen binnen de capaciteitsgroep
 • Toetsen van kwaliteit van de verzamelde onderzoeksgegevens
 • Vastleggen van gegevens in onderzoeksjournaal
 • Onderhouden en bijstellen van onderzoeksmethodieken en onderzoeksinstrumenten
 • Periodiek doorspreken van onderzoeksresultaten met collegaonderzoekers en Hoogleraar
 • Bewaken van de wetenschappelijke integriteit van het onderzoek vis a vis extern belanghebbenden
Kernactiviteit
Opstellen en (laten) uitvoeren van een behandelplan (specialistische tandheelkundige zorg, specialistische diergeneeskundige zorg)

Kader
Na doorverwijzing door een externe behandelaar (tandarts, dierenarts)

Resultaat
Behandelvaardigheden zijn ontwikkelen en/of de gezondheid van patiënten is bevorderd

Activiteit
 • Superviseren van specialisten/tandartsen in opleiding met betrekking tot hun patiëntenzorgtaken in het betreffende onderzoeksgebied
 • Zorgen voor de implementatie en evaluatie van de voor de diagnostiek en/of behandeling geschikt geachte werkwijzen
 • Verlenen van zorg
 • Deelnemen aan of leiden van patiëntbesprekingen
 • Bijhouden van medische verslagen
Kernactiviteit
Monitoren van voortgang en wetenschappelijke output

Kader
OnderzoeksplanIn het contract vastgelegde eisen

Resultaat
Verantwoording aan de opdrachtgever over de realisatie van het onderzoek

Activiteit
 • In overleg met mede-auteurs/Hoogleraar schrijven van de voortgangsrapportages
 • Overleggen met mede-auteurs/Hoogleraar over inhoud/boodschap van de presentaties
 • Presenteren van onderzoeksresultaten aan de opdrachtgever
 • Overleggen met opdrachtgever inzake het openbaar maken van onderzoeksresultaten
 • Bijstellen van het onderzoeksplan naar aanleiding van commentaar van de opdrachtgever
Kernactiviteit
Deelnemen en/of leiding geven aan commissies of werkgroepen, alsmede uitvoeren van toegewezen beheer- en bestuurstaken

Kader
Faculteitsbeleid

Resultaat
Bijdrage aan de ontwikkeling van de faculteit

Activiteit
 • Voorbereiden van te bespreken onderwerpen binnen werkgroepen of commissies
 • Deelnemen aan vergaderingen van commissies en werkgroepen
 • Uitwerken van bepaalde onderwerpen ter voorbereiding op een volgende vergadering
 • Medewerkers binnen de leerstoel op de hoogte houden van zaken die besproken worden in de werkgroepen
Competenties
Omschrijving
Formuleren van denkbeelden, ideeën of concepten op basis van complexe informatie en het opbouwen van denkkaders of modellen.

Gedragsindicatoren
 • Ziet overeenkomsten met eerdere vraagstukken en oplossingsrichtingen.
 • Benoemt patronen en trends in informatie.
 • Is in staat op abstract niveau verbanden te leggen.
 • Weet uit complexe informatie grote lijnen te halen en nieuwe verbanden te leggen.
 • Integreert ideeën, onderwerpen en observaties in duidelijke en bruikbare inzichten.
 • Plaatst problemen of situaties in een meer omvattend kader waardoor een breder en dieper inzicht ontstaat.
Toetsvragen
 • Wat is voor jou complexe informatie?
 • Noem aan de hand van een voorbeeld hoe je tot de formulering van concepten komt?
 • Wat deed je met de diverse concepten?
 • Ben je recentelijk tot nieuwe inzichten gekomen aan de hand van complexe informatie die je geanalyseerd hebt? Op welke wijze zijn deze inzichten ontstaan?
Ontwikkeltips
 • Bestudeer probleemoplossingen van andere vergelijkbare organisaties en denk na over hoe zij hiertoe gekomen zijn.
 • Bestudeer innovaties van concurrenten, en denk na over hoe jouw eigen organisatieonderdeel deze zou kunnen overtreffen.
 • Probeer creatief te zijn in je denken en vermijd standaard denkpatronen in een vroeg stadium van het project.
 • Houd een brainstormsessie met collega's over een probleem en formuleer verschillende invalshoeken, hypotheses. Ga na hoe anderen tot hun overwegingen zijn gekomen.
 • Maak eens een schema of een tekening (mindmap) van een probleem of situatie. Zet daarbij alleen op papier wat echt van belang is.
 • Bestudeer probleemoplossingen van andere vergelijkbare organisaties en denk na over hoe zij hiertoe gekomen zijn.
 • Bestudeer innovaties van concurrenten, en denk na over hoe jouw eigen organisatieonderdeel deze zou kunnen overtreffen.
 • Probeer creatief te zijn in je denken en vermijd standaard denkpatronen in een vroeg stadium van het project.
 • Houd een brainstormsessie met collega's over een probleem en formuleer verschillende invalshoeken, hypotheses. Ga na hoe anderen tot hun overwegingen zijn gekomen.
 • Maak eens een schema of een tekening (mindmap) van een probleem of situatie. Zet daarbij alleen op papier wat echt van belang is.
Omschrijving
Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over de maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke ontwikkelingen. Deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie.

Gedragsindicatoren
 • Kent de actuele nieuwsonderwerpen die van belang zijn voor het functiegebied.
 • Stelt zich op de hoogte van economische, sociale, vakinhoudelijke en andere ontwikkelingen.
 • Is op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen op vakgebieden die een raakvlak hebben met het eigen vakgebied.
 • Gaat adequaat om met cultuurverschillen.
 • Vertaalt ontwikkelingen in de maatschappij naar het eigen werkterrein.
 • Heeft externe contacten die hem of haar informeren over maatschappelijke trends en ontwikkelingen die van belang zijn voor het eigen functie- of vakgebied.
Toetsvragen
 • Welke recente ontwikkelingen zijn van belang voor je functiegebied?
 • Hoe heb je je het afgelopen jaar op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen je vakgebied?
 • Welke veranderingen in de maatschappij hebben grote invloed gehad op je werk in de laatste jaren? Welke veranderingen in de maatschappij zullen volgens jou je werk in de komende tijd beïnvloeden?
 • Welke belangrijke ontwikkelingen hebben zich recent voorgedaan binnen de organisatie? Hoe heb je jezelf de laatste maanden op de hoogte gehouden van wat er in de organisatie gebeurt?
 • Wat waren de voornaamste doelstellingen van jouw organisatie het laatste jaar?
Ontwikkeltips
 • Verdiep je in de maatschappelijke, economische en politieke ontwikkelingen die relevant zijn voor de korte en lange termijnplannen van je eigen organisatie. Ga na welke effecten deze kunnen hebben op je eigen werkterrein en maak de resultaten kenbaar in een overleg met anderen. Of geef een presentatie hierover aan een groep betrokkenen.
 • Houd je goed op de hoogte van (nieuwe) ontwikkelingen die je functiegebied raken. Lees kranten, vaktijdschriften, volg actualiteitenprogramma's etc.
 • Verdiep je in de strategie en de doelstellingen van je organisatie en in de interne ontwikkelingen. Ga na wat dit betekent voor je eigen werkterrein of afdeling en bespreek dit in het werkoverleg van je afdeling.
 • Overleg tijdens het opstellen van plannen met de betrokkenen over de verwachte (neven)effecten. Toets met hen in hoeverre in de plannen rekening is gehouden met ontwikkelingen in de in- en /of externe omgeving. Verwerk de informatie in je plan.
 • Organiseer samen met een collega/ medewerker een bijeenkomst rond relevante thema's.
 • Neem deel aan congressen, doe aan intervisie, lees vaktijdschriften.
 • Zoek contact met mensen die je op de hoogte kunnen houden van maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke ontwikkelingen.
 • Verdiep je in de maatschappelijke, economische en politieke ontwikkelingen die relevant zijn voor de korte en lange termijnplannen van je eigen organisatie. Ga na welke effecten deze kunnen hebben op je eigen werkterrein en maak de resultaten kenbaar in een overleg met anderen. Of geef een presentatie hierover aan een groep betrokkenen.
 • Houd je goed op de hoogte van (nieuwe) ontwikkelingen die je functiegebied raken. Lees kranten, vaktijdschriften, volg actualiteitenprogramma's etc.
 • Verdiep je in de strategie en de doelstellingen van je organisatie en in de interne ontwikkelingen. Ga na wat dit betekent voor je eigen werkterrein of afdeling en bespreek dit in het werkoverleg van je afdeling.
 • Overleg tijdens het opstellen van plannen met de betrokkenen over de verwachte (neven)effecten. Toets met hen in hoeverre in de plannen rekening is gehouden met ontwikkelingen in de in- en /of externe omgeving. Verwerk de informatie in je plan.
 • Organiseer samen met een collega/ medewerker een bijeenkomst rond relevante thema's.
 • Neem deel aan congressen, doe aan intervisie, lees vaktijdschriften.
 • Zoek contact met mensen die je op de hoogte kunnen houden van maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke ontwikkelingen.
Omschrijving
Ideeën en informatie op heldere wijze presenteren, rekening houdend met de doelgroep.

Gedragsindicatoren
 • Geeft de essentie van een complexe zaak beknopt weer.
 • Heeft aandacht voor de vorm, opbouw en structuur waarin een boodschap wordt overgebracht.
 • Stemt de inhoud van de presentatie goed af op de verwachtingen van de doelgroep.
 • Maakt tijdens presentaties contact met het publiek door mensen uit te nodigen tot vragen en reacties.
 • Zorgt voor afwisseling in presentatiewijzen.
 • Gebruikt aansprekende taal en voorbeelden zodat anderen geboeid luisteren.
Toetsvragen
 • Heb je het afgelopen jaar presentaties gegeven? Hoe vaak? Waarover? Ging dat gemakkelijk?
 • Wanneer vind je een presentatie geslaagd?
 • Is presenteren onderdeel geweest van je functie-evaluaties? Wat hield de beoordeling daarvan in?
 • Kun je een presentatie geven van 2-3 minuten over je motivatie voor deze functie?
 • Hoe draag jij je kennis over in een hoorcollege? Hanteer je daarbij specifieke technieken?
Ontwikkeltips
 • Bereid je presentatie goed voor. Ken je toehoorders en houd die bij de voorbereiding in je achterhoofd. Zorg voor een krachtige kop, een goed gestructureerde romp en een onvergetelijke staart.
 • Ook al zie je er tegen op, neem af en toe het initiatief om een presentatie te houden. Begin klein en 'veilig'. Bijvoorbeeld door bij interne aangelegenheden te speechen. Maak er geen geheim van dat je het spannend vindt. Vraag expliciet feedback op je presentatie.
 • Zoek literatuur op het gebied van presentatietechnieken. Volg een cursus. Vraag collega's, die hier minder moeite mee hebben naar `basispresentaties', zodat je je energie minder op de inhoud hoeft te richten en je kunt concentreren op de wijze waarop je presenteert.
 • Oefen zo vaak als mogelijk.
 • Gebruik visuele middelen als hulpmiddel. Overvoer je publiek niet.
 • Maak oogcontact met je toehoorders, zorg voor interactiemomenten.
 • Vraag een collega die ervaring heeft met presenteren om een presentatie van je bij te wonen en je feedback te geven. Bv. op logica in opbouw, gebruik van hulpmiddelen, aandacht publiek, presentatiestijl e.d.
 • Maak een presentatie en spreek deze door met je leidinggevende.
 • Let bij het maken van een presentatie op aspecten als wat is het doel van je presentatie, aansluiting bij verwachtingen en kennisniveau van de doelgroep, duidelijk opzet (kop-romp-staart), lengte, prikkelende start en pakkend eind, passende hulpmiddelen e.d.
 • Bereid je presentatie goed voor. Ken je toehoorders en houd die bij de voorbereiding in je achterhoofd. Zorg voor een krachtige kop, een goed gestructureerde romp en een onvergetelijke staart.
 • Ook al zie je er tegen op, neem af en toe het initiatief om een presentatie te houden. Begin klein en 'veilig'. Bijvoorbeeld door bij interne aangelegenheden te speechen. Maak er geen geheim van dat je het spannend vindt. Vraag expliciet feedback op je presentatie.
 • Zoek literatuur op het gebied van presentatietechnieken. Volg een cursus. Vraag collega's, die hier minder moeite mee hebben naar `basispresentaties', zodat je je energie minder op de inhoud hoeft te richten en je kunt concentreren op de wijze waarop je presenteert.
 • Oefen zo vaak als mogelijk.
 • Gebruik visuele middelen als hulpmiddel. Overvoer je publiek niet.
 • Maak oogcontact met je toehoorders, zorg voor interactiemomenten.
 • Vraag een collega die ervaring heeft met presenteren om een presentatie van je bij te wonen en je feedback te geven. Bv. op logica in opbouw, gebruik van hulpmiddelen, aandacht publiek, presentatiestijl e.d.
 • Maak een presentatie en spreek deze door met je leidinggevende.
 • Let bij het maken van een presentatie op aspecten als wat is het doel van je presentatie, aansluiting bij verwachtingen en kennisniveau van de doelgroep, duidelijk opzet (kop-romp-staart), lengte, prikkelende start en pakkend eind, passende hulpmiddelen e.d.
Omschrijving
Gericht zijn op het realiseren van doelstellingen en kwalitatieve en kwantitatieve resultaten.

Gedragsindicatoren
 • Vertaalt doelen in concreet meetbare of zichtbare resultaten.
 • Stelt in een overleg vast wat de afspraken zijn (wie doet wat wanneer).
 • Spreekt anderen aan bij niet behaalde of tegenvallende resultaten.
 • Zet zich na een tegenslag extra in zodat het resultaat toch nog behaald wordt.
 • Maakt efficiënt gebruik van beschikbare tijd en middelen.
 • Realiseert doelstellingen volgens planning.
Toetsvragen
 • Wanneer ben je tevreden over je werk?
 • Kun je een situatie voor de geest halen waarin je de eisen aan jezelf te hoog of te laag had gesteld?
 • In welke situatie heb je niet aan je eigen eisen kunnen voldoen? Wat heb je toen gedaan?
 • Wat trekt je aan in deze functie? Wat zijn je beweegredenen om deze functie te ambiëren? Wat heb je gedaan om kennis en ervaring voor deze functie te verwerven?
 • Op welke wijze past deze functie in je loopbaanplanning?
 • Heb je recent iemand beoordeeld op zijn prestaties? Wat was daarbij volgens jou het onderscheid tussen een goede en een gemiddelde prestatie?
 • Welk voorstel voor de verbetering van de productkwaliteit heb je de afgelopen periode gedaan?
 • Is het wel eens voorgekomen dat de kwaliteit niet goed was van een deelproduct? Wat heb je toen gedaan?
 • Heb je wel eens in een team gefunctioneerd? Wat waren je verwachtingen van je teamgenoten in die situatie? Kwamen die uit? En zo niet, heb je betrokken teamleden daarop aangesproken?
Ontwikkeltips
 • Bespreek met je leidinggevende wat de resultaten van je taken zouden moeten zijn.
 • Maak de organisatiedoelen concreet voor anderen, zodat zij weten welke bijdrage zij daar in hun eigen functie aan kunnen leveren.
 • Leg de gewenste resultaten vast en spreek af wanneer je (periodiek) de voortgang rapporteert en, als het om eenmalige projecten gaat, wanneer de opdracht afgerond moet zijn.
 • Zorg ervoor dat je zo goed mogelijk op de hoogte bent van de daadwerkelijke kosten van je eigen projecten.
 • Laat je voorlichten. Zorg ervoor dat je voldoende op de hoogte bent van de kwaliteitsvoorschriften, de standaards en de procedures.
 • Stel vooraf (bijvoorbeeld voor een jaar) beoordelingscriteria op. Zorg voor een goede voortgangsbewaking en bespreek op gezette tijden de behaalde resultaten.
 • Onderzoek regelmatig de kwaliteit van projecten/activiteiten/diensten en raadpleeg ook betrokkenen hierover.
 • Leer scherper kijken naar kwaliteit o.m. door deelname aan een projectgroep die zich bezighoudt met kwaliteitsverbetering.
 • Zorg ervoor dat gestelde doelen specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden zijn (SMART).
 • Formuleer concrete en haalbare tussendoelen op weg naar het einddoel.
 • Kom regelmatig met voorstellen om de kwaliteit van producten of diensten te verbeteren.
 • Bespreek met je leidinggevende wat de resultaten van je taken zouden moeten zijn.
 • Maak de organisatiedoelen concreet voor anderen, zodat zij weten welke bijdrage zij daar in hun eigen functie aan kunnen leveren.
 • Leg de gewenste resultaten vast en spreek af wanneer je (periodiek) de voortgang rapporteert en, als het om eenmalige projecten gaat, wanneer de opdracht afgerond moet zijn.
 • Zorg ervoor dat je zo goed mogelijk op de hoogte bent van de daadwerkelijke kosten van je eigen projecten.
 • Laat je voorlichten. Zorg ervoor dat je voldoende op de hoogte bent van de kwaliteitsvoorschriften, de standaards en de procedures.
 • Stel vooraf (bijvoorbeeld voor een jaar) beoordelingscriteria op. Zorg voor een goede voortgangsbewaking en bespreek op gezette tijden de behaalde resultaten.
 • Onderzoek regelmatig de kwaliteit van projecten/activiteiten/diensten en raadpleeg ook betrokkenen hierover.
 • Leer scherper kijken naar kwaliteit o.m. door deelname aan een projectgroep die zich bezighoudt met kwaliteitsverbetering.
 • Zorg ervoor dat gestelde doelen specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden zijn (SMART).
 • Formuleer concrete en haalbare tussendoelen op weg naar het einddoel.
 • Kom regelmatig met voorstellen om de kwaliteit van producten of diensten te verbeteren.
Niveaus
NiveauSchaal
113
212
311
410