Functiebeschrijving

Functiefamilie
Functies per Functiefamilie, met aantal medewerkers
Doel
Verrichten van en rapporteren over een ontwerpopdracht, uitgaande van het facultaire onderzoeksprogramma en na doctorale onderwijsprogramma en in afstemming met de begeleider, binnen een vooraf vastgestelde periode teneinde een bijdrage te leveren aan de utilisatie van wetenschappelijke kennis en inzichten op een bepaald onderzoeksgebied.
Resultaatgebieden
Kernactiviteit
Oriënteren op en afbakenen van het onderwerp, het theoretisch en praktisch kader

Kader
(Externe) opdrachtgeverFacultaire onderzoeks-programma en nadoctorale onderwijsprogrammaOpleidings- en begeleidingsplan

Resultaat
Door de (externe) opdrachtgever en begeleider van de capaciteitsgroep goedgekeurd ontwerpvoorstel

Activiteit
 • Oriënteren door literatuurstudie, bezoeken symposia, gesprekken met materiedeskundigen
 • Volgen van specifiek onderwijs
 • Formuleren van een probleemstelling
Kernactiviteit
Formuleren van een probleemstelling en werkhypotheses, alsmede bepalen van onderzoeksmethodiek en doelgroepen

Kader
OntwerpvoorstelNa overleg met de begeleiders

Resultaat
Goedgekeurd gedetailleerd ontwerpplan

Activiteit
 • Oriënteren op bestaande methodologieën
 • Formuleren van werkhypotheses en concretiseren van benodigde gegevens
 • Kennis uitwisselen met collegaontwerpers en materiedeskundigen
 • Afspraken maken met doelgroepen en betrokkenen
 • Opstellen en afstemmen van planning en plan van aanpak met deopdrachtgever en de begeleider van de capaciteitsgroep
Kernactiviteit
Vaststellen van de te verwachten uitgaven in het kader van het ontwerp

Kader
OntwerpplanNa overleg met opdrachtgever en begeleider

Resultaat
Periodiek budget dat de voorzitter van de capaciteitsgroep / opdrachtgever inzicht geeft in de totale kosten van de groep

Activiteit
 • Vertalen van ontwerpactiviteiten naar benodigde financiële middelen
 • Opstellen van een conceptbudget
 • Het conceptbudget bespreken met de begeleider en opdrachtgever
 • Indienen van het budgetvoorstel bij de budgetverantwoordelijke
Kernactiviteit
Verzamelen, analyseren en interpreteren van onderzoeksgegevens en zowel empirisch als theoretisch uitvoeren van een proef-ontwerp

Kader
Ontwerp- en onderzoeksplanWetenschappelijke criteria

Resultaat
Beantwoording van de probleemstelling van het ontwerp

Activiteit
 • Inbrengen van kennis in ontwerp van anderen binnen de capaciteitsgroep
 • Toetsen van kwaliteit van de verzamelde gegevens
 • Vastleggen van gegevens in journaal
 • Onderhouden en bijstellen van methodieken en instrumenten
 • Periodiek doorspreken van resultaten met opdrachtgever, begeleider, collega ontwerpers en medewerkers van de caparciteitsgroep
Kernactiviteit
Geven van werkopdrachten en -instructies aan ondersteunend personeel

Kader
Ontwerpplan

Resultaat
Realisatie van de doelstellingen van het ontwerpplan

Activiteit
 • Uitleg geven omtrent context van de gegeven werkopdrachten en -instructies
 • Bespreken van de voortgang met ondersteunend personeel
Kernactiviteit
Openbaar maken van resultaten

Kader
Na overleg met de opdrachtgever en begeleiderCriteria van het daarvoor gekozen medium

Resultaat
Vakgenoten deelgenoot maken van de verworven kennis en inzichten, alsmede feedback daarop ontvangen

Activiteit
 • Maken van afspraken met (externe) opdrachtgever en begeleider inzake openbaar maken van resultaten
 • Opstellen van eindrapport en eventueel publicaties ten behoeve van erkende wetenschappelijke tijdschriften en vaktijdschriften
 • Mede schrijven van voorstellen voor vervolgonderzoek
 • Zorgdragen voor eindvoordracht voor de examencommissie
 • Op verzoek houden van presentaties bij externe organisaties
Competenties
Niveaus
NiveauSchaal
110