Functiebeschrijving

Functiefamilie
Functies per Functiefamilie, met aantal medewerkers
Doel
Werven, coördineren en begeleiden van onderzoeksopdrachten uit te voeren door student(assistent)en, universitair medewerkers of de medewerker zelf voor niet-draagkrachtige (maatschappelijke) organisaties, binnen de doelstellingen van de wetenschapswinkel en onderwijs-/onderzoeksprogramma’s van de instelling/faculteit, teneinde mede uitvoering te geven aan de maatschappelijke rol van de instelling en student-(assistent)en gelegenheid te bieden het geleerde in praktijk te brengen.
Resultaatgebieden
Kernactiviteit
Periodiek (laten) uitvoeren van een evaluatie van het dienstenaanbod en de uitvoering daarvan onder het (vaste) klantenbestand en/of uitvoeren van evaluaties per project

Kader
Standaardvragenlijst Huisstijl

Resultaat
Verbeteringen in en borging van product- en dienstenaanbod en de uitvoering hiervan

Activiteit
 • Data verzamelen en analyseren
 • Doornemen van een projectevaluatie en deze eventueel bespreken met student(en) en/of opdrachtgever
 • Schrijven van een kort evaluatieverslag en dit ook voorleggen aan direct leidinggevende/dagelijks bestuur/Raad van Advies
 • Ideeën uitwerken voor verbetering van het product en dienstenaanbod en deze voorleggen aan direct leidinggevende/dagelijks bestuur/Raad van Advies
Kernactiviteit
Verwerven van nieuwe of aanvullende opdrachten in een concurrerende omgeving

Kader
Beleid van de dienst en/of afdeling

Resultaat
Voldoende werk en/of inkomsten voor de dienst en/of afdeling

Activiteit
 • Leggen en onderhouden van contacten met (potentiële) opdrachtgevers
 • Volgen van in- en externe ontwikkelingen die aanvullende projecten noodzakelijk maken
 • Schrijven van (project)voorstellen en offertes en deze presenteren aan en bespreken met de (potentiële) opdrachtgever(s)
 • Zorgdragen voor goede public relations
Kernactiviteit
Het uitvoeren van onderzoeks-/adviesopdrachten voor klanten

Kader
Contractueel vastgelegde afspraken omtrent prijs, tijd en eindproduct Eigen expertise/vakgebied

Resultaat
Ondersteuning van klant(groepen) in het bereiken van hun doelstellingen

Activiteit
 • Contact leggen met andere (universitaire) experts nodig voor beantwoording van de advies-/onderzoeksvraag
 • Regelmatig contact onderhouden met de klant over te nemen beslissingen en de voortgang van het traject
 • Kennis overdragen aan klant via bijvoorbeeld workshops, presentaties
 • Schrijven van een rapport over de werkwijze, resultaten en aanbevelingen ten aanzien van de vraagstelling
 • Begeleiden van de klant in het gebruik/publicatie van het advies/rapport
Kernactiviteit
Opstellen van beleidvoorstellen voor de wetenschapswinkel, of hieraan een bijdrage leveren

Kader
Instellingsstrategie

Resultaat
(Bijdragen aan) versterking van de in- en externe positie van de wetenschapswinkel en bevordering van continuïteit in opdrachtverwerving

Activiteit
 • Bijhouden van in- en externe onderwijs- en onderzoeksontwikkelingen en deze vertalen in consequenties voor invulling en aanbod van de wetenschapswinkel
 • Bijhouden van maatschappelijke ontwikkelingen die relevant zijn voor de sturing van maatschappijgericht wetenschappelijk onderzoek
 • Doen van beleidsvoorstellen en deze uitwerken en/of uitwerken van suggesties of voorstellen voor deelbeleid
 • Voorleggen beleidsvoorstellen aan dagelijks bestuur adviesraad en voorstellen bijstellen op basis van terugkoppeling door deze raad
Kernactiviteit
Vertalen van de maatschappelijke vraag van de klant in een wetenschappelijke uit te voeren onderzoeks- of adviesopdracht, alsmede plaatsen van de opdracht bij studenten, Universitair medewerker of Medewerker wetenschapswinkel

Kader
Klantvraag (Onderwijs- en) onderzoeksprogramma’s van faculteit/instelling en/of van de wetenschapswinkel zelf

Resultaat
Bemensing voor de beantwoording van een wetenschappelijk geformuleerde vraagstelling

Activiteit
 • Opdracht uitzetten bij voorzitters capaciteitsgroepen, onderwijsdirecteuren en stagecoordinatoren van faculteiten en/of via daarvoor gebruikte media (bijvoorbeeld faculteitsblad, prikborden, websites, periodiek van de wetenschapswinkel zelf)
 • Zorgdragen voor een kennismakingsgesprek tussen alle partijen, of tussen opdrachtgever en uitvoerder
 • Plaatsen van studenten in overleg met hoogleraren, docenten en/of Hoofd wetenschapswinkel
 • Overdragen van de (advies)opdracht aan een Universitair medewerker of een Medewerker wetenschapswinkel
 • Lokaliseren van en contact leggen met mogelijke partners voor het onderzoek
Kernactiviteit
Coachen en vakinhoudelijk begeleiden van minder ervaren collega’s

Kader
Eigen discipline/vakgebied

Resultaat
Bevordering van de vakinhoudelijke/professionele ontwikkeling van collega’s

Activiteit
 • Geven van feedback aan minder ervaren collega’s
 • Informeren van nieuwe of minder ervaren collega’s over (nieuwe) processen of methoden van werken
 • Optreden als vraagbaak voor andere collega’s voor operationele en vakinhoudelijke problemen
 • Overdragen van vakinhoudelijke en procesmatige kennis aan nieuwe of minder ervaren collega’s
Kernactiviteit
(Zorgdragen voor) schrijven van een projectvoorstel, alsmede opstellen en toevoegen van de begroting en het projectvoorstel laten ondertekenen door de verschillende partijen

Kader
Procedure voor ondertekening Format projectvoorstel/contract

Resultaat
Afgerond projectvoorstel/contract waarin naast een plan van aanpak, ook planning en andere praktische afspraken/leveringsspecificaties vastgelegd zijn

Activiteit
 • Laten opstellen van projectvoorstel door student(en)/Medewerker wetenschapswinkel/Universitair medewerker, danwel zelf een concept projectvoorstel opstellen en dit uit laten werken door student(en)
 • Student begeleiden op inhoud en voortgang bij het schrijven of uitwerken van een (concept)projectvoorstel
 • Opstellen van een begroting gebaseerd op met name de te maken onkosten
 • Officieel uitbrengen van projectvoorstel aan opdrachtgever
 • Na akkoord van opdrachtgever laten ondertekenen door de betrokken partijen en alle partijen van een exemplaar voorzien
 • (Laten) archiveren van projectvoorstellen
Kernactiviteit
Coördineren van de door medewerkers van de afdeling uit te voeren werkzaamheden

Kader
Bevoegdheden en richtlijnen

Resultaat
Bevordering van doelmatige, efficiënte en kwalitatief hoogwaardige werkuitvoering

Activiteit
 • Informeren van medewerkers over de te realiseren doelstellingen en resultaten
 • Geven van aanwijzingen en instructies over te volgen werkwijzen en procedures
 • (Laten) maken van roosters en afstemmen van vrije dagen
 • Medebeoordelen van resultaten en toezien op en bevorderen van een kwalitatief en kwantitatief juiste voortgang van werkzaamheden
 • Oplossen of doorgeven van zich voordoende problemen welke niet door medewerkers zelf kunnen of mogen worden opgelost
Kernactiviteit
Inhoudelijk begeleiden van studenten bij hun opdracht

Kader
Eigen expertise/vakgebied

Resultaat
Bevordering van wetenschappelijk verantwoorde beantwoording van de vraagstelling rekening houdend met de belangen van de opdrachtgever

Activiteit
 • Voeren van voortgangsgesprekken met studenten over werkwijze, inhoudelijke aanpak, ontwikkeling instrumenten, e.d. -Zorgdragen dat inhoudelijk afstemming met opdrachtgever en eventueel andere betrokken partijen plaatsvindt tussen student en opdrachtgever en/of begeleider zelf
 • Student begeleiden bij het schrijven van een eindrapport ten aanzien van de wetenschappelijke verantwoording
Kernactiviteit
Beoordelen of de opdrachtgever en diens vraag passen binnen de doelstellingen van de wetenschapswinkel en zonodig de opdrachtgever doorverwijzen naar andere instellingen/organisaties

Kader
(Onderwijs- en) onderzoeksprogramma’s van faculteit/instelling en/of van de wetenschapswinkel zelf Profiel doelgroep

Resultaat
Inhoudelijk en wat betreft niveau goed uitvoerbare opdrachten voor opdrachtgevers die niet draagkrachtig zijn

Activiteit
 • Voeren van intake gesprekken met opdrachtgevers
 • Vooronderzoek naar eerder uitgevoerd onderzoek op dit gebied en hiermee samenhangend bepalen van de noodzaak voor dit onderzoek
 • Beoordelen van financiële middelen/reserves die een opdrachtgever heeft
 • Terugkoppelen van vraagstelling en mogelijkheden tot uitvoeren van de opdracht naar opdrachtgever
 • Onderzoeken van subsidiemogelijkheden bij bepaalde opdrachten en opdrachtgevers helpen bij het aanvragen hiervan
 • Afstemmen intakes met dagelijks bestuur/adviesraad
Kernactiviteit
Begeleiden van de klant in het gebruik/publicatie van het rapport

Kader
Projectvoorstel

Resultaat
Ondersteuning van de klant bij het naar buiten brengen van de conclusies/aanbevelingen en/of bij het overtuigen van belanghebbende (maatschappelijke) partijen

Activiteit
 • Verzorgen van presentaties aan klantgroep, overheden, andere actoren
 • Met betrokken partijen onderzoeken wat de beste manier is om de resultaten van het onderzoek uit te dragen, bijvoorbeeld in de vorm van een persbericht, presentatie of studiedag
 • Participeren in het voorbereiden en/of verwezenlijken van publicaties
 • Optreden als extern adviseur en/of getuige-deskundige
Kernactiviteit
Opbouwen en onderhouden van een in- en extern netwerk bestaande uit (potentiële) klant(groep)en, begeleiders, studenten en andere belanghebbende partijen

Kader
Eigen expertise/vakgebied Eigen klantgroepen

Resultaat
Opdrachtverwerving en aantrekken van kwalitatief en kwantitatief voldoende uitvoerders en inhoudelijk begeleiders

Activiteit
 • Regelmatig contact onderhouden met voorzitters van capaciteitsgroepen, directeur(en) onderwijsinstituut, bezoeken van interne recepties, plechtigheden, etc.
 • Bijeenkomsten, open dagen, recepties, e.d. van externe (potentiële) klanten bezoeken
 • Bij gelegenheid organiseren van bijeenkomsten/recepties/informatiedagen voor externe en/of interne klanten, studenten en begeleiders
 • Contact onderhouden met regionale, provinciale en landelijke instanties en overheden
Kernactiviteit
Redigeren van het rapport, alsmede zorgdragen voor de vormgeving van het rapport en verspreiding hiervan aan opdrachtgever, bibliotheken binnen en/of buiten de faculteit/instelling

Kader
In het projectvoorstel vastgelegde (eisen aan) eindproduct Standaardlay-out rapport en de huisstijl

Resultaat
Voor de klant/doelgroep leesbaar rapport met bruikbare aanbevelingen, opgeleverd volgens overeengekomen leveringscondities

Activiteit
 • (Zorgdragen voor) vertaling van wetenschappelijke inhoud naar een maatschappelijke vraagstelling, context, conclusies en aanbevelingen
 • Controleren op taal- en stijlfouten, controleren lay-out, bijlagen, inhoudelijk check in grote lijnen op inconsistenties, onduidelijkheden, etc. Verbeteringen opnemen met student en/of inhoudelijk begeleider
 • Drukklaar (laten) maken van het rapport
 • Aantal rapporten dat gedrukt wordt bepalen en prijs bepalen met de drukker
 • Laten drukken en verspreiden van rapporten
 • Archiveren van rapporten
Kernactiviteit
Begeleiden van studenten in de te nemen stappen binnen het proces van uitvoering

Kader
Projectvoorstel

Resultaat
Bevordering van een tijdige en correcte afronding van opdrachten

Activiteit
 • Voeren van voortgangsgesprekken met studenten over werkwijze, planning, contacten met opdrachtgever, rapportage, e.d.
 • Coördineren van de input van verschillende disciplines
 • Student begeleiden bij het schrijven van een eindrapport, met name bij het (terug)vertalen van het wetenschappelijke antwoord op de onderzoeksvraag, naar de maatschappelijk context
Kernactiviteit
Regelmatig contact onderhouden met de klant en eventueel andere bij het onderzoek betrokken partijen over te nemen beslissingen en de voortgang van het project, alsmede optreden als intermediair bij knelpunten tussen de betrokken partijen

Kader
Projectvoorstel

Resultaat
Bevordering van een verloop van het project conform het projectvoorstel en van goede onderlinge verhoudingen

Activiteit
 • Regelmatig afstemmen van de inhoud en voortgang van het project met de opdrachtgever, de inhoudelijk begeleider en eventueel andere betrokken partijen
 • Eerste aanspreekpunt zijn voor de klant en andere betrokken partijen
 • Indien nodig optreden als intermediair bij knelpunten en/of onduidelijkheden tussen betrokken partijen.
 • Afstemmen met de klant en eventueel andere betrokken partijen van beslissingen die gaandeweg genomen moeten worden
Kernactiviteit
Zorgdragen voor publiciteitsactiviteiten zoals uitgeven van eigen blad/periodiek

Kader
Positie en positionering wetenschapswinkel Embargo termijn rapporten

Resultaat
(Regionale) vergroting en verdere versterking van de naamsbekendheid van de wetenschapswinkel en daarmee van het maatschappelijk profiel van de universiteit

Activiteit
 • Zorgdragen voor of bijdragen aan samenstellen en uitgeven van een (eigen) periodiek/blad
 • Schrijven van artikelen voor publicaties in bladen binnen of buiten de instelling
 • Publiceren van korte samenvattingen van rapporteren en rapporten verkopen
 • Toezien op juiste en positieve weergave van de positionering van de wetenschapswinkel en het aanbod dat zij heeft
 • Te woord staan van (schrijvende) pers
Kernactiviteit
Opzetten van samenwerkingsverbanden en -projecten met externe partijen/andere wetenschapswinkels en participeren in de uitvoering van projecten

Kader
Doelgroepbeleid en strategie van de wetenschapswinkel

Resultaat
Naamsbekendheid en positie versterken Verbreding en verbetering van product-/dienstenaanbod

Activiteit
 • Participeren in (plaatselijk, landelijk of internationale) overlegorganen van wetenschapswinkels en soortgelijke instellingen
 • Onderhouden van contacten met verwante externe organisaties, (lokale) overheden
 • Ontwikkelen van langer lopende (promotie)onderzoekstrajecten in samenwerking met faculteiten/instelling/externe partijen
 • (Samen met andere partijen) doen van subsidieaanvragen voor maatschappelijke onderzoeksprojecten
 • Mede-uitvoeren van samenwerkingsprojecten
Competenties
Omschrijving
Ontleden van situaties of een hoeveelheid informatie in hoofd- en bijzaken. Zien van onderlinge verbanden en doordringen tot de kern.

Gedragsindicatoren
 • Maakt in informatie onderscheid tussen hoofd- en bijzaken.
 • Ontleedt een vraagstuk of probleemsituatie tot de kern.
 • Controleert vanuit meerdere invalshoeken of een geconstateerd probleem ook daadwerkelijk het echte probleem is.
 • Beschrijft de interne samenhang tussen onderdelen van een probleem of vraagstuk.
 • Stelt gerichte vragen om de mogelijke oorzaken te achterhalen van een complex vraagstuk.
 • Geeft duidelijk de gevolgen van een bepaalde keuze aan.
Toetsvragen
 • Met welk belangrijk probleem heb je het afgelopen jaar te maken gehad? Beschrijf deze situatie eens. Welke stappen heb je bij de inventarisatie van het probleem genomen? Wat was de oorzaak van het probleem volgens jou?
 • Welke informatie is voor jou van belang om je functie goed te kunnen uitoefenen? Hoe heb je je van deze informatie op de hoogte gesteld en van welke informatiebronnen heb je gebruik gemaakt?
 • Over welke beslissing heb je de laatste maanden lang moeten nadenken? Welke zaken heb je toen allemaal tegen elkaar afgewogen?
 • Welke van de door jouw genomen beslissingen was het belangrijkste in het afgelopen jaar? Waren er nog andere mogelijkheden die je hebt overwogen? Wat waren de redenen dat je juist die
 • beslissing hebt genomen?
Ontwikkeltips
 • Probeer één of meerdere (complexe) problemen uit te zoeken. Bespreek jouw resultaten op het gebied van de probleemanalyse met de belanghebbenden en vraag om feedback.
 • Probeer bij een vraagstuk de informatie die je hebt in volgorde van belangrijkheid te zetten. Vraag je af waarom je dit vindt.
 • Leg in vraaggesprekken het accent op het stellen van open vragen (dus vragen die beginnen met wat, wie, waarom, waar, hoe etc) en op het grondig doorvragen. Stel (veel) meer vragen dan je gewend bent te doen.
 • Werk eens alternatieve plannen uit naast een favoriet plan.
 • Probeer in het geval van een probleem op basis van beschikbaar cijfermateriaal te bepalen welke gevolgen, problemen, conclusies er zijn vast te stellen.
 • Maak in het geval van probleemsituaties afwegingen met +/- schema's (voor- en nadelen).
 • Stel je actief de volgende vragen: Hoe ben ik tot dit oordeel gekomen? Wat zijn hiervan voor- en nadelen? Heb ik andere ideeën of afwegingen bekeken?
 • Probeer tot de kern van het probleem door te dringen door jezelf de volgende vragen te stellen: Wat is precies het probleem? Zit er nog een probleem achter het probleem? Van wie is het probleem?
 • Ga op zoek naar gelijksoortige problemen uit het verleden, gebruik deze voorbeelden en kijk of je lering uit kunt trekken.
 • Probeer één of meerdere (complexe) problemen uit te zoeken. Bespreek jouw resultaten op het gebied van de probleemanalyse met de belanghebbenden en vraag om feedback.
 • Probeer bij een vraagstuk de informatie die je hebt in volgorde van belangrijkheid te zetten. Vraag je af waarom je dit vindt.
 • Leg in vraaggesprekken het accent op het stellen van open vragen (dus vragen die beginnen met wat, wie, waarom, waar, hoe etc) en op het grondig doorvragen. Stel (veel) meer vragen dan je gewend bent te doen.
 • Werk eens alternatieve plannen uit naast een favoriet plan.
 • Probeer in het geval van een probleem op basis van beschikbaar cijfermateriaal te bepalen welke gevolgen, problemen, conclusies er zijn vast te stellen.
 • Maak in het geval van probleemsituaties afwegingen met +/- schema's (voor- en nadelen).
 • Stel je actief de volgende vragen: Hoe ben ik tot dit oordeel gekomen? Wat zijn hiervan voor- en nadelen? Heb ik andere ideeën of afwegingen bekeken?
 • Probeer tot de kern van het probleem door te dringen door jezelf de volgende vragen te stellen: Wat is precies het probleem? Zit er nog een probleem achter het probleem? Van wie is het probleem?
 • Ga op zoek naar gelijksoortige problemen uit het verleden, gebruik deze voorbeelden en kijk of je lering uit kunt trekken.
Omschrijving
Ideeën en informatie in begrijpelijke taal aan anderen mondeling duidelijk maken en nagaan of de boodschap begrepen is.

Gedragsindicatoren
 • Spreekt in begrijpelijke taal en legt vaktaal uit.
 • Toetst of zijn of haar gesprekspartner de boodschap heeft begrepen.
 • Maakt zijn of haar standpunt in korte bewoordingen aan anderen duidelijk.
 • Vraagt door op onduidelijke uitspraken of signalen
 • Gebruikt intonatie of gebaren ter ondersteuning van wat hij of zij wil zeggen.
 • Past taalgebruik aan zijn of haar gesprekspartner aan.
Toetsvragen
 • Hoe ga je na of de ander jouw boodschap goed begrepen heeft?
 • Moet je wel eens instructie geven? Hoe pak je dat aan?
 • Krijg je wel eens terugkoppeling van anderen of je duidelijk overkomt?
 • Hoe zorg je ervoor dat je boodschap goed is afgestemd op je gesprekspartner?
 • Vat je in een gesprek wel eens samen wat je gehoord hebt?
Ontwikkeltips
 • Bereid gesprekken goed voor. Denk na over de manier waarop je de boodschap het beste kunt overbrengen. Kent het betoog een kop - romp 'staart - structuur'. Kan het bondiger en duidelijker verwoord worden? Oefen in eigen kring en toets of en hoe de boodschappen overkomen.
 • Stem je taal en spreektempo op je gesprekspartner af. Kijk de ander aan.Wanneer je bijvoorbeeld vlug praat, terwijl de gesprekspartner juist langzaam en bedachtzaam spreekt, kan de communicatie minder effectief zijn. Ook het min of meer achteloos 'volgen' van de lichaamshouding van de gesprekspartner leidt vaak tot een beter contact.
 • Vraag de ander(en) of het duidelijk is wat je bedoeling is en geef voorbeelden ter verduidelijking. Ga na of er andere manieren zijn om iets uit te leggen (bijvoorbeeld door vergelijkingen te maken).
 • In de voorbereiding is het belangrijk om informatie in te winnen over de achtergrond en belangen van je gesprekspartner(s), zodat voorbeelden en vergelijkingen afgestemd kunnen worden op diens/ hun belevingswereld.
 • Oefen het overbrengen van een boodschap en evalueer dit met een collega of kennis. Wees attent op de zwakkere kanten in je mondelinge communicatie.
 • Gebruik intonatie en pauzes bij het spreken.
 • Bereid gesprekken goed voor. Denk na over de manier waarop je de boodschap het beste kunt overbrengen. Kent het betoog een kop - romp 'staart - structuur'. Kan het bondiger en duidelijker verwoord worden? Oefen in eigen kring en toets of en hoe de boodschappen overkomen.
 • Stem je taal en spreektempo op je gesprekspartner af. Kijk de ander aan.Wanneer je bijvoorbeeld vlug praat, terwijl de gesprekspartner juist langzaam en bedachtzaam spreekt, kan de communicatie minder effectief zijn. Ook het min of meer achteloos 'volgen' van de lichaamshouding van de gesprekspartner leidt vaak tot een beter contact.
 • Vraag de ander(en) of het duidelijk is wat je bedoeling is en geef voorbeelden ter verduidelijking. Ga na of er andere manieren zijn om iets uit te leggen (bijvoorbeeld door vergelijkingen te maken).
 • In de voorbereiding is het belangrijk om informatie in te winnen over de achtergrond en belangen van je gesprekspartner(s), zodat voorbeelden en vergelijkingen afgestemd kunnen worden op diens/ hun belevingswereld.
 • Oefen het overbrengen van een boodschap en evalueer dit met een collega of kennis. Wees attent op de zwakkere kanten in je mondelinge communicatie.
 • Gebruik intonatie en pauzes bij het spreken.
Omschrijving
Signaleren van problemen en kansen en er uit zichzelf naar handelen.

Gedragsindicatoren
 • Vraagt uit zichzelf nadere informatie.
 • Neemt initiatieven in zijn of haar werk.
 • Komt uit zichzelf met ideeën, oplossingen of voorstellen voor verbetering.
 • Neemt het voortouw bij nieuwe ontwikkelingen door activiteiten en verantwoordelijkheden naar zich toe te trekken.
 • Doorbreekt lastige situaties door als eerste een standpunt in te nemen.
 • Onderneemt actie om een kans te creëren of toekomstige problemen te voorkomen.
Toetsvragen
 • Welke veranderingen zijn er op jouw initiatief onlangs binnen je organisatie/afdeling doorgevoerd?
 • Beschrijf eens een recent project dat je zelf in gang hebt gezet? Waarom ben je dat project gestart?
 • Op welke wijze heb je bepaald welke opleiding(en) je ging volgen?
 • Welke nieuwe ideeën of suggesties heb je de afgelopen maanden met je leidinggevende besproken? Welke daarvan zijn uitgevoerd?
 • Welke initiatieven heb je de afgelopen periode ondernomen. Geef eens een voorbeeld.
 • Bent u iemand die initiatieven ontplooit? Waaruit blijkt dat?
 • Beschrijf eens een probleem wat je hebt zien aankomen? Wat heb je eraan gedaan om het op te lossen?
Ontwikkeltips
 • Houd per week bij welke initiatieven, in welke situatie, je hebt genomen. Probeer je score te verhogen.
 • Breng punten in bij vergaderingen en werkgroepen.
 • Maak zelf een projectplan voor een nieuwe dienst of nieuw product en presenteer dit.
 • Wees alert op mogelijke problemen en probeer deze te voorkomen of te beperken door snel actie te nemen.
 • Wanneer je anderen wilt stimuleren tot het nemen van initiatieven, zorg er dan voor dat het nemen van initiatief wordt beloond. Spreek bijvoorbeeld je waardering uit richting medewerkers die initiatief tonen en maak het nut en effect zichtbaar.
 • Maak gebruik van de creativiteit van anderen. Dit kan door een opdracht vrij globaal te formuleren. Op die manier kan de ander zijn eigen initiatief gebruiken om deze verder in te vullen.
 • Houd per week bij welke initiatieven, in welke situatie, je hebt genomen. Probeer je score te verhogen.
 • Breng punten in bij vergaderingen en werkgroepen.
 • Maak zelf een projectplan voor een nieuwe dienst of nieuw product en presenteer dit.
 • Wees alert op mogelijke problemen en probeer deze te voorkomen of te beperken door snel actie te nemen.
 • Wanneer je anderen wilt stimuleren tot het nemen van initiatieven, zorg er dan voor dat het nemen van initiatief wordt beloond. Spreek bijvoorbeeld je waardering uit richting medewerkers die initiatief tonen en maak het nut en effect zichtbaar.
 • Maak gebruik van de creativiteit van anderen. Dit kan door een opdracht vrij globaal te formuleren. Op die manier kan de ander zijn eigen initiatief gebruiken om deze verder in te vullen.
Omschrijving
Overzien van werkzaamheden; doelen en prioriteiten stellen. Activiteiten, tijd en middelen plannen.

Gedragsindicatoren
 • Brengt prioriteit aan door hoofd- en bijzaken te onderscheiden.
 • Denkt van te voren zorgvuldig na hoe iets planmatig aan te pakken.
 • Formuleert meetbare doelstellingen voor zichzelf en voor anderen.
 • Schept randvoorwaarden om taken ordelijk en efficiënt af te werken.
 • Anticipeert op onverwachte gebeurtenissen door de planning hier op aan te passen.
 • Maakt realistische inschattingen van tijd, mensen en middelen die nodig zijn om een doel te bereiken.
Toetsvragen
 • Wat waren het afgelopen jaar doelstellingen in je werk? Zijn deze doelstellingen ook bereikt?
 • Hoe heb je bepaald welke taken prioriteit hadden in het afgelopen jaar? Geef hiervan een paar voorbeelden.
 • Komt het wel eens voor dat aan je wordt gevraagd iets te organiseren? Kun je een voorbeeld geven?
 • Beschrijf een voorbeeld van een situatie waarin je de aanvankelijke planning aan moest passen. Welke weerstanden kwam je daarbij tegen? Wat heb je daarmee gedaan?
 • Op welke wijze organiseer je je dagelijkse werk?
 • Kun je een voorbeeld noemen waarin je aangegeven hebt geen tijd voor een extra klus te hebben?
 • Hoe plan je je onderzoek en zorg je dat je de deadlines haalt?
 • Heb je wel eens actief meegewerkt aan een reorganisatie? Hoe zag het scenario voor deze reorganisatie eruit en wat is je inbreng geweest tijdens de voorbereiding van deze reorganisatie?
 • Wat zijn de kritische stappen bij het organiseren van je huidige projectmatige werk?
 • Hoe bereid je je voor op vergaderingen en hoe houd je ze in de hand?
 • Heb je wel eens werkprocedures opgesteld? Hoe heb je deze ingevoerd?
Ontwikkeltips
 • Zorg ervoor, dat je de verantwoordelijkheid krijgt voor het plannen en organiseren van een bepaald onderzoeks- of dienstverleningsproject.
 • Benoem eerst alles dat een rol speelt om je doel te bereiken en cluster deze zaken.
 • Bepaal achtereenvolgens:
 • > De precieze doelstelling van het project.
 • > De benodigde middelen (tijd, mensen, budget e.a.), die nodig zijn om het gestelde doel te bereiken.
 • > De inzet (in termen van tijd en bijdrage) van elke betrokkene.
 • Maak een tijdschema, waarin per dag of week staat aangegeven, wie wat doet, met de benodigde randvoorwaarden. Noteer deadlines en de data waarop producten moeten worden opgeleverd.
 • Wanneer je de planning hebt uitgewerkt (op papier) informeer vervolgens een ieder over de planning en organisatie van het project.
 • Overleg tussentijds met een collega of je manager, of je planning en organisatie aan de verwachtingen en eisen voldoen.
 • Plan bij grotere projecten vaste vergaderdata in.
 • Houd in de planning ruimte voor onvoorziene zaken.
 • Maak actielijsten en vink af en streep door zodra je iets gedaan hebt.
 • Volg een cursus timemanagement of projectmanagement.
 • Zorg ervoor, dat je de verantwoordelijkheid krijgt voor het plannen en organiseren van een bepaald onderzoeks- of dienstverleningsproject.
 • Benoem eerst alles dat een rol speelt om je doel te bereiken en cluster deze zaken.
 • Bepaal achtereenvolgens:~~ > De precieze doelstelling van het project.~~ > De benodigde middelen (tijd, mensen, budget e.a.), die nodig zijn om het gestelde doel te bereiken.~~ > De inzet (in termen van tijd en bijdrage) van elke betrokkene.
 • Maak een tijdschema, waarin per dag of week staat aangegeven, wie wat doet, met de benodigde randvoorwaarden. Noteer deadlines en de data waarop producten moeten worden opgeleverd.
 • Wanneer je de planning hebt uitgewerkt (op papier) informeer vervolgens een ieder over de planning en organisatie van het project.
 • Overleg tussentijds met een collega of je manager, of je planning en organisatie aan de verwachtingen en eisen voldoen.
 • Plan bij grotere projecten vaste vergaderdata in.
 • Houd in de planning ruimte voor onvoorziene zaken.
 • Maak actielijsten en vink af en streep door zodra je iets gedaan hebt.
 • Volg een cursus timemanagement of projectmanagement.
Niveaus
NiveauSchaal
110
29