Functiebeschrijving

Functiefamilie
Functies per Functiefamilie, met aantal medewerkers
Doel
Huisvesten en verzorgen van planten dan wel dieren en eventueel ontwerpen en uitvoeren van verschillende biotechnische technieken, uitgaande van onderzoeksprotocollen en passend binnen wet- en regelgeving en interne richtlijnen, teneinde de opdrachtgever te ondersteunen bij het beantwoorden van de wetenschappelijke probleemstelling.
Resultaatgebieden
Kernactiviteit
Bewaken van A&M-werkzaamhe-den binnen de afdeling

Kader
A&M-voorschriften en -richtlijnen

Resultaat
Bevordering van een gezonde, veilige en milieuvriendelijke werkomgeving en vermindering van A&M-risico’s

Activiteit
 • Optreden als A&M-contactpersoon van de afdeling
 • Geven van ad hoc A&M-voorlichting aan studenten en medewerkers van de faculteit en aan anderen die daar werkzaam zijn of verblijven
 • Toezien op naleving van plannen en wetgeving
 • Signaleren van onregelmatigheden en deze doorgeven aan de A&M-coördinator
 • Doen van voorstellen voor verbetering
Kernactiviteit
Beheren en onderhouden van toegewezen faciliteiten (zoals apparatuur, voorraad, zalen)

Kader
Voorschriften

Resultaat
Optimale beschikbaarheid van de faciliteiten en bevordering van een juist gebruik hiervan

Activiteit
 • Onderkennen van storingen/gebreken/tekorten, indien nodig uitvoeren van eerstelijnsonderhoud of inschakelen van derden om storingen/gebreken/tekorten op te lossen
 • Aanpassen van ruimten volgens proefplannen
 • Schoon- en bedrijfszeker houden van ruimten
 • Toezicht houden op een verantwoord en conform de veiligheidsvoorschriften juist gebruik van de eventueel toegewezen ruimten
 • Toezien op naleving van Arbo-voorschriften
Kernactiviteit
Verrichten van de opgedragen biotechnische dan wel chirurgische ingrepen

Kader
(Wettelijke) instructies en voorschriften Onderzoeksprotocol Wensen en eisen van de opdrachtgever

Resultaat
Onderzoeker is in staat de gewenste waarnemingen te (laten) verrichten

Activiteit
 • Voorbereiden van de operaties dan wel prepareren van de planten/dieren
 • Anestheseren van proefdieren
 • Uitvoeren van biotechnische ingrepen, waaronder eventueel chirurgische handelingen
 • Observeren van (het gedrag van) de planten dan wel dieren na de ingreep en toedienen van pijnstillers, antibiotica en/of andere stoffen indien nodig
 • Euthanaseren van proefdieren en uitnemen van organen voor verder laboratoriumonderzoek
Kernactiviteit
Coachen en vakinhoudelijk begeleiden van minder ervaren collega’s

Kader
Eigen discipline/vakgebied

Resultaat
Bevordering van de vakinhoudelijke/professionele ontwikkeling van collega’s

Activiteit
 • Geven van feedback aan minder ervaren collega’s
 • Informeren van nieuwe of minder ervaren collega’s over (nieuwe) processen of methoden van werken
 • Optreden als vraagbaak voor andere collega’s voor operationele en vakinhoudelijke problemen
 • Overdragen van vakinhoudelijke en procesmatige kennis aan nieuwe of minder ervaren collega’s
Kernactiviteit
Coördineren van de door medewerkers van de afdeling uit te voeren werkzaamheden

Kader
Verkregen bevoegdheden en richtlijnen

Resultaat
Bevordering van doelmatige, efficiënte en kwalitatief hoogwaardige werkuitvoering

Activiteit
 • Informeren van medewerkers over de te realiseren doelstellingen en resultaten
 • Geven van aanwijzingen en instructies over te volgen werkwijzen en procedures
 • (Laten) maken van roosters en afstemmen van vrije dagen
 • Medebeoordelen van resultaten en toezien op en bevorderen van een kwalitatief en kwantitatief juiste voortgang van werkzaamheden
 • Oplossen of doorgeven van zich voordoende problemen welke niet door medewerkers zelf kunnen of mogen worden opgelost
Kernactiviteit
Huisvesten en verzorgen van de toegewezen planten dan wel dieren

Kader
(Wettelijke) instructies en voorschriften Wensen en eisen van de opdrachtgever

Resultaat
Correcte klimaatomstandigheden en optimale gezondheid en geschiktheid van de planten dan wel dieren voor de beoogde experimenten

Activiteit
 • Activiteiten Plant:
 • Uitvoeren van zaai-, (in vitro) vermeerderings-, teelt- en oogstwerkzaamheden
 • Samenstellen en toedienen van voedingsoplossingen
 • Zorgen voor en controleren van optimale teelt- en bewaarcondities zoals klimaatinstellingen, bemesting, watergift (beregening of substraat)
 • Toepassen van gewasbeschermingsmiddelen ter bestrijding van onkruiden, ziekten en plagen Activiteiten Dier:
 • Fokken van proefdieren of zorgen voor een correcte toelevering van proefdieren en de daarbij behorende administratie
 • Reinigen en desinfecteren van verblijfsruimtes
 • Controleren van klimaat- en andere huisvestingsomstandigheden en aanpassen van deze omstandigheden indien nodig
 • Zorgdragen voor voldoende en juiste diervoeding
 • Signaleren van ziekteverschijnselen en nemen van maatregelen in overleg met de dierenarts en de verantwoordelijke onderzoekers
Kernactiviteit
Begeleiden van studenten en/of stagiairs bij praktijkonderwijs of stage

Kader
Facultair onderwijsprogramma Opleidingseisen

Resultaat
Bevordering van de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van studenten en/of stagiairs op een bepaald vakgebied

Activiteit
 • Voorbereiden van praktijkonderwijs door bijvoorbeeld het maken van proefopstellingen
 • Begeleiden van stagiairs
 • Geven van instructie over de apparatuur, vaardigheden en theorie
 • Bespreken van de resultaten en adviseren van de begeleider bij de beoordeling van de studenten/stagiairs
 • Leveren van een bijdrage aan de opzet van praktijkonderwijs bijvoorbeeld door het ontwerpen van uitvoerende aspecten van eenvoudige experimenten en het schrijven van (delen van) de handleiding
Kernactiviteit
Analyseren en interpreteren van de resultaten van uitgevoerde experimenten/biotechnische ingrepen

Kader
Wensen en eisen van de opdrachtgever

Resultaat
Opdrachtgever is in staat de resultaten te beoordelen en te verwerken in publicaties en/of rapportages

Activiteit
 • Invoeren van de verzamelde gegevens in geautomatiseerde bestanden en maken van eenvoudige berekeningen en analyses
 • Opstellen van een verslag met daarin werkwijze, gebruikte apparatuur, omstandigheden en bijzonderheden, de bewerkte gegevens en grafieken
 • Bespreken van het verslag met de opdrachtgever
 • Proberen voor onverwachte uitkomsten een oorzaak aan te geven
Kernactiviteit
Ontwerpen of modificeren van test-, ijk- en meetmethoden, -technieken en/of -apparatuur

Kader
Wensen en eisen van de opdrachtgever Financiële mogelijkheden

Resultaat
Geoptimaliseerde, voor de proefopzet benodigde methoden, technieken en/of apparatuur

Activiteit
 • Ontwerpen, indien nodig aan de hand van literatuur, van nieuwe of aangepaste meetmethoden, -technieken en/of apparatuur
 • Beschrijven van de ontwikkelde methode, techniek en/of apparatuur
 • Demonstreren van (nieuwe) methoden, technieken en/of apparatuur aan collega’s, wetenschappelijk personeel en studenten
Kernactiviteit
Opstellen van een uitvoeringsplan voor de door de opdrachtgever opgedragen biotechnische werkzaamheden

Kader
Wensen en eisen van de opdrachtgever

Resultaat
Verantwoorde en gedetailleerde proefopzet

Activiteit
 • Bespreken van de vraagstelling met de onderzoeker
 • Bestuderen van literatuur over het onderwerp en de te verrichten ingrepen
 • Doen van voorstellen voor de onderzoeksopzet vanuit biotechnisch gezichtspunt
 • Verrichten na goedkeuring van de opdrachtgever van de noodzakelijke organiserende en coördinerende werkzaamheden
Kernactiviteit
Verrichten van verschillende waarnemingen aan planten dan wel dieren

Kader
Onderzoeksprotocol Wensen en eisen van de opdrachtgever

Resultaat
Tijdige beschikbaarheid van juiste gegevens ter beantwoording van de probleemstelling van de opdrachtgever

Activiteit
 • Plaatsen van meetapparatuur
 • Verrichten van diverse metingen en registreren van gegevens met betrekking tot groei en bloei, voeding, lengte, gewicht, ontlasting, voerresten, e.d.
 • Nemen en bewaren van monsters
 • Registreren van klimaatomstandigheden
 • Overdragen van de verzamelde gegevens aan de verantwoordelijke onderzoekers
Competenties
Omschrijving
Precies, zorgvuldig en foutloos uitvoeren van werkzaamheden.

Gedragsindicatoren
 • Is nauwkeurig in de afwerking van taken en producten.
 • Controleert het eigen werk op fouten.
 • Werkt volgens afgesproken procedures en richtlijnen.
 • Verricht gedurende lange tijd werkzaamheden zonder fouten te maken.
 • Ziet zaken waar anderen overheen kijken.
 • Levert foutloos werk af.
Toetsvragen
 • Hoe organiseer je je werk? Hoe voorkom je dat je dingen over het hoofd ziet?
 • Vinden collega's je nauwkeurig? Waarom wel/niet?
 • Iedereen maakt wel eens fouten. Hoe kom jij erachter dat je iets fout hebt gedaan? Geef eens een voorbeeld?
 • Wat vind jij slordig? Wat doe je als een collega slordig werk aanlevert?
 • Krijg je weleens complimenten van collega's of klanten over de kwaliteit van je werk?
 • Wat voor soort complimenten?
 • Hoe controleer je jezelf op fouten?
Ontwikkeltips
 • Ruim tijd in om je werkzaamheden te plannen en te controleren.
 • Orden je werkzaamheden, maak ze een voor een af. Zorg ervoor dat je overzicht hebt en laat je niet afleiden.
 • Bedenk een logische ordening voor zaken die zijn afgewerkt en zaken die je nog onderhanden hebt. Bespreek deze met je leidinggevende.
 • Gebruik standaard de beschikbare middelen om nauwkeurig te werken, zoals: spellingscontrole, mappen in je computer.
 • Vraag een collega die heel precies is, om een door jouw gemaakt document te controleren en bespreek de uitkomst.
 • Let op details in documenten, zoals juiste datum, voetnoot etc.
 • Kies een archiveringssysteem dat bij je past en gebruik het consequent!
 • Ruim tijd in om je werkzaamheden te plannen en te controleren.
 • Orden je werkzaamheden, maak ze een voor een af. Zorg ervoor dat je overzicht hebt en laat je niet afleiden.
 • Bedenk een logische ordening voor zaken die zijn afgewerkt en zaken die je nog onderhanden hebt. Bespreek deze met je leidinggevende.
 • Gebruik standaard de beschikbare middelen om nauwkeurig te werken, zoals: spellingscontrole, mappen in je computer.
 • Vraag een collega die heel precies is, om een door jouw gemaakt document te controleren en bespreek de uitkomst.
 • Let op details in documenten, zoals juiste datum, voetnoot etc.
 • Kies een archiveringssysteem dat bij je past en gebruik het consequent!
Omschrijving
Wensen en behoeften van klanten herkennen en hiervan blijk geven in het handelen.

Gedragsindicatoren
 • Stelt zich dienstverlenend op.
 • Biedt ongevraagd extra service.
 • Vraagt door tot een compleet beeld ontstaat van de wensen van de klant.
 • Komt met voorstellen die inspelen op de belangen van of ontwikkelingen bij de klant (levert maatwerk).
 • Vertaalt mogelijkheden van producten of diensten in voordelen voor de klant.
 • Gaat na of aan de wensen van de klant is voldaan.
Toetsvragen
 • Heb je wel eens extra inspanningen moeten leveren om een klant tevreden te stellen?
 • Welke eigenschappen zijn volgens jou belangrijk om goed met klanten om te kunnen gaan? Kun je een situatie beschrijven waarin je deze eigenschappen hebt gebruikt? Wanneer werkte dit wel/niet?
 • Beschrijf de laatste keer dat je te maken kreeg met een lastige klant? Hoe ben je daar mee om gegaan?
 • Wat was een kritieke situatie voor u met een klant? Beschrijf die eens.
Ontwikkeltips
 • Stel je op de hoogte van de belangen, wensen en behoeften van je klanten. Hoe meer achtergronden je kent, des te gemakkelijker kun je anticiperen op wensen en behoeften. Stel voldoende vragen.
 • Vraag naar de doelstellingen van je klanten. Weet welke kenmerken van je product of dienst de klant het belangrijkst vindt. Weet wat je klanten van de producten en diensten vinden.
 • Stel jezelf op de hoogte van de diensten en producten die de organisatie te bieden heeft. Geef eens in vijf zinnen aan wat je belangrijkste diensten/producten zijn.
 • Neem een collega mee naar een gesprek met een klant om zo beter in te kunnen gaan op de klantvraag. Spreek vooraf een rolverdeling af.
 • Bedenk, samen met anderen, hoe de service voor klanten verbeterd kan worden. Stel vast wat de kosten en baten zijn van de verschillende voorstellen. Voer vervolgens alleen die verbeteracties door waarvan de baten veel groter zijn dan de kosten.
 • Zorg ervoor dat je goed afstemt met andere teams en organisatieonderdelen, Spreek met elkaar af dat klanten naar de juiste persoon binnen de organisatie doorverwezen worden.
 • Bespreek geleverde diensten of producten met klanten na en bedenk zonodig verbeterpunten.
 • Houd een tevredenheidonderzoek voor de activiteiten die je uitvoert voor klanten.
 • Wees duidelijk over wat je voor klanten kunt betekenen, leg dit eventueel schriftelijk vast en houd je daaraan.
 • Stel je op de hoogte van de belangen, wensen en behoeften van je klanten. Hoe meer achtergronden je kent, des te gemakkelijker kun je anticiperen op wensen en behoeften. Stel voldoende vragen.
 • Vraag naar de doelstellingen van je klanten. Weet welke kenmerken van je product of dienst de klant het belangrijkst vindt. Weet wat je klanten van de producten en diensten vinden.
 • Stel jezelf op de hoogte van de diensten en producten die de organisatie te bieden heeft. Geef eens in vijf zinnen aan wat je belangrijkste diensten/producten zijn.
 • Neem een collega mee naar een gesprek met een klant om zo beter in te kunnen gaan op de klantvraag. Spreek vooraf een rolverdeling af.
 • Bedenk, samen met anderen, hoe de service voor klanten verbeterd kan worden. Stel vast wat de kosten en baten zijn van de verschillende voorstellen. Voer vervolgens alleen die verbeteracties door waarvan de baten veel groter zijn dan de kosten.
 • Zorg ervoor dat je goed afstemt met andere teams en organisatieonderdelen, Spreek met elkaar af dat klanten naar de juiste persoon binnen de organisatie doorverwezen worden.
 • Bespreek geleverde diensten of producten met klanten na en bedenk zonodig verbeterpunten.
 • Houd een tevredenheidonderzoek voor de activiteiten die je uitvoert voor klanten.
 • Wees duidelijk over wat je voor klanten kunt betekenen, leg dit eventueel schriftelijk vast en houd je daaraan.
Omschrijving
Overzien van werkzaamheden; doelen en prioriteiten stellen. Activiteiten, tijd en middelen plannen.

Gedragsindicatoren
 • Brengt prioriteit aan door hoofd- en bijzaken te onderscheiden.
 • Denkt van te voren zorgvuldig na hoe iets planmatig aan te pakken.
 • Formuleert meetbare doelstellingen voor zichzelf en voor anderen.
 • Schept randvoorwaarden om taken ordelijk en efficiënt af te werken.
 • Anticipeert op onverwachte gebeurtenissen door de planning hier op aan te passen.
 • Maakt realistische inschattingen van tijd, mensen en middelen die nodig zijn om een doel te bereiken.
Toetsvragen
 • Wat waren het afgelopen jaar doelstellingen in je werk? Zijn deze doelstellingen ook bereikt?
 • Hoe heb je bepaald welke taken prioriteit hadden in het afgelopen jaar? Geef hiervan een paar voorbeelden.
 • Komt het wel eens voor dat aan je wordt gevraagd iets te organiseren? Kun je een voorbeeld geven?
 • Beschrijf een voorbeeld van een situatie waarin je de aanvankelijke planning aan moest passen. Welke weerstanden kwam je daarbij tegen? Wat heb je daarmee gedaan?
 • Op welke wijze organiseer je je dagelijkse werk?
 • Kun je een voorbeeld noemen waarin je aangegeven hebt geen tijd voor een extra klus te hebben?
 • Hoe plan je je onderzoek en zorg je dat je de deadlines haalt?
 • Heb je wel eens actief meegewerkt aan een reorganisatie? Hoe zag het scenario voor deze reorganisatie eruit en wat is je inbreng geweest tijdens de voorbereiding van deze reorganisatie?
 • Wat zijn de kritische stappen bij het organiseren van je huidige projectmatige werk?
 • Hoe bereid je je voor op vergaderingen en hoe houd je ze in de hand?
 • Heb je wel eens werkprocedures opgesteld? Hoe heb je deze ingevoerd?
Ontwikkeltips
 • Zorg ervoor, dat je de verantwoordelijkheid krijgt voor het plannen en organiseren van een bepaald onderzoeks- of dienstverleningsproject.
 • Benoem eerst alles dat een rol speelt om je doel te bereiken en cluster deze zaken.
 • Bepaal achtereenvolgens:
 • > De precieze doelstelling van het project.
 • > De benodigde middelen (tijd, mensen, budget e.a.), die nodig zijn om het gestelde doel te bereiken.
 • > De inzet (in termen van tijd en bijdrage) van elke betrokkene.
 • Maak een tijdschema, waarin per dag of week staat aangegeven, wie wat doet, met de benodigde randvoorwaarden. Noteer deadlines en de data waarop producten moeten worden opgeleverd.
 • Wanneer je de planning hebt uitgewerkt (op papier) informeer vervolgens een ieder over de planning en organisatie van het project.
 • Overleg tussentijds met een collega of je manager, of je planning en organisatie aan de verwachtingen en eisen voldoen.
 • Plan bij grotere projecten vaste vergaderdata in.
 • Houd in de planning ruimte voor onvoorziene zaken.
 • Maak actielijsten en vink af en streep door zodra je iets gedaan hebt.
 • Volg een cursus timemanagement of projectmanagement.
 • Zorg ervoor, dat je de verantwoordelijkheid krijgt voor het plannen en organiseren van een bepaald onderzoeks- of dienstverleningsproject.
 • Benoem eerst alles dat een rol speelt om je doel te bereiken en cluster deze zaken.
 • Bepaal achtereenvolgens:~~ > De precieze doelstelling van het project.~~ > De benodigde middelen (tijd, mensen, budget e.a.), die nodig zijn om het gestelde doel te bereiken.~~ > De inzet (in termen van tijd en bijdrage) van elke betrokkene.
 • Maak een tijdschema, waarin per dag of week staat aangegeven, wie wat doet, met de benodigde randvoorwaarden. Noteer deadlines en de data waarop producten moeten worden opgeleverd.
 • Wanneer je de planning hebt uitgewerkt (op papier) informeer vervolgens een ieder over de planning en organisatie van het project.
 • Overleg tussentijds met een collega of je manager, of je planning en organisatie aan de verwachtingen en eisen voldoen.
 • Plan bij grotere projecten vaste vergaderdata in.
 • Houd in de planning ruimte voor onvoorziene zaken.
 • Maak actielijsten en vink af en streep door zodra je iets gedaan hebt.
 • Volg een cursus timemanagement of projectmanagement.
Niveaus
NiveauSchaal
17