Functiebeschrijving

Functiefamilie
Functies per Functiefamilie, met aantal medewerkers
Doel
Ontwerpen, ontwikkelen en (doen) vervaardigen van apparatuur/instrumenten, installaties en (ICT-) systemen, binnen de doelstellingen van de dienst/afdeling en in overleg en afstemming met de opdrachtgever, teneinde een bijdrage te leveren aan innovatie en verbetering van processen, methoden en technieken en die de opdrachtgever in staat stellen te komen tot beantwoording van de wetenschappelijke probleemstelling.
Resultaatgebieden
Kernactiviteit
Verwerven van nieuwe of aanvullende opdrachten in een concurrerende omgeving

Kader
Beleid van de dienst en/of afdeling

Resultaat
Voldoende werk en/of inkomsten voor de dienst en/of afdeling

Activiteit
 • Leggen en onderhouden van contacten met (potentiële) opdrachtgevers
 • Volgen van in- en externe ontwikkelingen die aanvullende projecten noodzakelijk maken
 • Schrijven van (project)voorstellen en offertes en deze presenteren en bespreken met de (potentiële) opdrachtgever(s)
 • Zorgdragen voor goede public relations
Kernactiviteit
Beheren, onderhouden en zorgen voor goede werking van toegewezen faciliteiten

Kader
Wet- en regelgevingInterne normen en (kwaliteits) richtlijnenWensen/eisen van de opdrachtgever en/of Projectmanager/-leider

Resultaat
Faciliteiten die optimaal beschikbaar en operationeel zijn

Activiteit
 • Verrichten van (preventief) onderhoud aan apparatuur
 • Stellen van een diagnose en beoordelen of (uitbesteden van) reparatie zinvol is
 • Repareren, bestellen, modificeren c.q. namaken van (onderdelen van) apparatuur
 • Kalibreren en justeren van instrumenten
 • Toezien op naleven van veiligheid en regelgeving
Kernactiviteit
Aansturen van dan wel participeren in projecten betreffende het eigen vakgebied/discipline

Kader
Bestuurlijke en organisatorische kadersProjectkadersEigen vakgebied/discipline

Resultaat
Efficiënt en effectief gerealiseerde projectdoelstellingen

Activiteit
 • Formuleren van projectdoelstellingen en opzetten van een projectstructuur en -planning
 • Aansturen en coördineren van de projectuitvoering
 • Communiceren over en draagvlak creëren voor het project
 • Verslag uitbrengen van de voortgang van projectuitvoering en evalueren van de eind-resultaten na afgesproken periode(s)
 • Zorgdragen voor afstemming van het project met andere werkterreinen
Kernactiviteit
Coachen en vakinhoudelijk begeleiden van minder ervaren collega’s

Kader
Eigen discipline/vakgebied

Resultaat
Bevordering van de vakinhoudelijke/professionele ontwikkeling van collega’s

Activiteit
 • Geven van feedback aan minder ervaren collega’s
 • Informeren van nieuwe of minder ervaren collega’s over (nieuwe) processen of methoden van werken
 • Optreden als vraagbaak voor andere collega’s voor operationele en vakinhoudelijke problemen
 • Overdragen van vakinhoudelijke en procesmatige kennis aan nieuwe of minder ervaren collega’s
Kernactiviteit
Installeren en in gebruik stellen van de producten in de werkomgeving, alsmede het verzorgen van de nazorg

Kader
Wensen/eisen van de opdrachtgeverFunctionele specificaties

Resultaat
Gebruiksklaar product dat beantwoordt aan de wensen van de opdrachtgever

Activiteit
 • Installeren/afstellen/opleveren
 • Toetsen aan de vereiste regelgeving
 • Adviseren en instrueren van gebruikers over onderhoud en bediening van (nieuw) vervaardigde apparatuur of software
 • Evalueren van gebruik
 • Zorgdragen voor in bedrijf houden van en nazorg (laten) geven aan de apparatuur
Kernactiviteit
Bedenken van technische oplossingsconcepten en maakbare ontwerpen

Kader
Programma van eisenWet- en regelgevingWensen/eisen van de opdrachtgever

Resultaat
Uitvoerbaar ontwerp dat voldoet aan de wensen van de opdrachtgever

Activiteit
 • Maken van principeschema's en computersimulaties, uitvoeren van berekeningen en schatten van grenzen en risico's
 • Ontwerpen/ontwikkelen van (delen van) apparatuur/ installaties/software/elektronica/instrumenten op basis van geschetste ontwerp-ideeën/programma van eisen
 • Deelnemen aan gebruikers- en ontwikkelgroepen
 • Tekenen en ontwikkelen/construeren van de opdracht en openen van een technisch constructiedossier
 • Voorstellen van de wijze van vervaardiging en ontwikkeling rekening houdend met veiligheid en regelgeving en eisen ten aanzien van gebruik
 • Bijstellen van offerte(s)
Kernactiviteit
Adviseren van opdrachtgever(s) en leidinggevende met betrekking tot (innovatie van) apparatuur en processen

Kader
Doelstellingen van de dienst/afdeling

Resultaat
Belanghebbenden zijn tijdig en adequaat geïnformeerd om te kunnen beslissen

Activiteit
 • Adviseren van afdelingen en diensten inzake de aanschaf en vervanging van apparatuur
 • Deelnemen aan werkbesprekingen van onderzoek binnen de afdelingen
 • Adviseren over preventief onderhoud en standaardisatie en inzet van apparatuur bij meetopstellingen
 • Adviseren over instrumenten en processen bij projectaanvragen van opdrachtgevers
Kernactiviteit
Zorgdragen voor toegankelijke technische documentatie

Kader
Wensen/eisen van de op-drachtgeverProcedures en richtlijnen

Resultaat
Toegang tot en inzicht in aard en omvang van vervaardigde producten om aanpassingen, onderhoud of reparaties mogelijk te maken

Activiteit
 • (Laten) opstellen en bijhouden van handleidingen en/of handboeken
 • Zorgdragen voor een juist en volledig constructiedossier, documentatie en/of tekenin-gen(bestanden)
 • Bijhouden van geautomatiseerde bestanden
Kernactiviteit
Testen van producten en opstellingen

Kader
Wensen/eisen van de opdrachtgeverSpecificaties

Resultaat
Producten waarvan de goede werking beproefd en getest is

Activiteit
 • Beproeven van apparaat/software en zo nodig modificaties aanbrengen, monteren en opnieuw testen
 • Uitvoeren van metingen, analyseren van de resultaten en deze vastleggen in rapporten ten behoeve van de opdrachtgever
 • Toetsen van onderdelen/apparatuur/software aan specificaties en gestelde programma's van eisen en aan van toepassing zijnde normering
 • Zorgdragen voor kalibreren van meetinstrumenten, regelaars en opnemers
 • Zonodig uitbesteden van testen aan derden (in-/extern)
Kernactiviteit
(Doen) vervaardigen en aanpassen van software, instrumenten, apparatuur, meetopstellingen of onderdelen daarvan

Kader
SpecificatiesWet- en regelgevingWensen/eisen van de opdrachtgever

Resultaat
Werkbare producten ten behoeve van het verrichten van onderzoek of onderwijs

Activiteit
 • Selecteren van benodigde materialen/componenten en zorgdragen voor bestelling dan wel (uitbesteding van) vervaardiging daarvan en controleren van geleverde kwaliteit
 • (Laten) aanpassen van apparatuur onder andere door modificeren van bestaande en/of ingekochte apparatuur of onderdelen
 • Bepalen van de wijze van vervaardiging
 • (Doen) vervaardigen van specialistische onderdelen
 • (Laten) monteren, assembleren en aansluiten van instrumenten en apparatuur in proefopstellingen
 • Afstellen/instellen van instrumenten/apparatuur/software
 • Zorgdragen voor (bestek)tekeningen
Kernactiviteit
Inventariseren en analyseren van technische, financiële, tijds- en andere aspecten van de opdracht

Kader
Wensen/eisen van de opdrachtgeverWet- en regelgevingInterne normen en (kwaliteits)richtlijnen

Resultaat
Onderbouwd oordeel over de haalbaarheid en wijze van aanpak van de opdracht

Activiteit
 • Analyseren wensen/ideeën opdrachtgever, uitwerken functionele eisen en deze vertalen in een technisch programma van eisen (te gebruiken technieken, materiaalkeuze en eventuele constructieproblemen)
 • Raadplegen van documentatie, collega's en (externe) vakspecialisten
 • Opnemen van situaties ter plaatse en zowel theoretisch als praktisch de aangereikte principes uitwerken
 • Beoordelen van technische haalbaarheid en praktische realiseerbaarheid uit het oogpunt van tijd/geld en verrichten van risicoanalyse
 • (Laten) opzetten van proefopstellingen
 • Opstellen van offerte(s) van de voorgestelde oplossing(en)
Kernactiviteit
Coördineren van de door medewerkers van de afdeling uit te voeren werkzaamheden

Kader
Bevoegdheden en richtlijnen

Resultaat
Bevordering van doelmatige, efficiënte en kwalitatief hoogwaardige werkuitvoering

Activiteit
 • Informeren van medewerkers over de te realiseren doelstellingen en resultaten
 • Geven van aanwijzingen en instructies over te volgen werkwijzen en procedures
 • (Laten) maken van roosters en afstemmen van vrije dagen
 • Medebeoordelen van resultaten en toezien op en bevorderen van een kwalitatief en kwantitatief juiste voortgang van werkzaamheden
 • Oplossen of doorgeven van zich voordoende problemen welke niet door medewerkers zelf kunnen of mogen worden opgelost
Competenties
Omschrijving
Formuleren van denkbeelden, ideeën of concepten op basis van complexe informatie en het opbouwen van denkkaders of modellen.

Gedragsindicatoren
 • Ziet overeenkomsten met eerdere vraagstukken en oplossingsrichtingen.
 • Benoemt patronen en trends in informatie.
 • Is in staat op abstract niveau verbanden te leggen.
 • Weet uit complexe informatie grote lijnen te halen en nieuwe verbanden te leggen.
 • Integreert ideeën, onderwerpen en observaties in duidelijke en bruikbare inzichten.
 • Plaatst problemen of situaties in een meer omvattend kader waardoor een breder en dieper inzicht ontstaat.
Toetsvragen
 • Wat is voor jou complexe informatie?
 • Noem aan de hand van een voorbeeld hoe je tot de formulering van concepten komt?
 • Wat deed je met de diverse concepten?
 • Ben je recentelijk tot nieuwe inzichten gekomen aan de hand van complexe informatie die je geanalyseerd hebt? Op welke wijze zijn deze inzichten ontstaan?
Ontwikkeltips
 • Bestudeer probleemoplossingen van andere vergelijkbare organisaties en denk na over hoe zij hiertoe gekomen zijn.
 • Bestudeer innovaties van concurrenten, en denk na over hoe jouw eigen organisatieonderdeel deze zou kunnen overtreffen.
 • Probeer creatief te zijn in je denken en vermijd standaard denkpatronen in een vroeg stadium van het project.
 • Houd een brainstormsessie met collega's over een probleem en formuleer verschillende invalshoeken, hypotheses. Ga na hoe anderen tot hun overwegingen zijn gekomen.
 • Maak eens een schema of een tekening (mindmap) van een probleem of situatie. Zet daarbij alleen op papier wat echt van belang is.
 • Bestudeer probleemoplossingen van andere vergelijkbare organisaties en denk na over hoe zij hiertoe gekomen zijn.
 • Bestudeer innovaties van concurrenten, en denk na over hoe jouw eigen organisatieonderdeel deze zou kunnen overtreffen.
 • Probeer creatief te zijn in je denken en vermijd standaard denkpatronen in een vroeg stadium van het project.
 • Houd een brainstormsessie met collega's over een probleem en formuleer verschillende invalshoeken, hypotheses. Ga na hoe anderen tot hun overwegingen zijn gekomen.
 • Maak eens een schema of een tekening (mindmap) van een probleem of situatie. Zet daarbij alleen op papier wat echt van belang is.
Omschrijving
Ideeën en informatie helder op schrift stellen, rekening houdend met de doelgroep, en zodanig dat de boodschap overkomt en wordt begrepen.

Gedragsindicatoren
 • Hanteert correct taalgebruik in brieven, notities, e-mails etc.
 • Gebruikt in teksten korte en duidelijke zinnen.
 • Brengt door vorm en opbouw een heldere structuur aan in een schriftelijke boodschap.
 • Sluit in schriftelijk taalgebruik goed aan bij de specifieke wensen en omstandigheden van de doelgroep.
 • Formuleert complexe vraagstukken helder en duidelijk.
 • Formuleert gevoelige onderwerpen tactvol, past zijn of haar woordkeuze aan doelstelling en doelgroep.
Toetsvragen
 • Welke ervaring heb je met notuleren? Ontvang je wel eens reacties op door jou gemaakte verslagen? Zo ja, welke?
 • Geef een voorbeeld van een moeilijk rapport wat je hebt moeten schrijven. Wat vond je daar moeilijk aan? Wat waren de reacties van de lezers?
 • Maken anderen je wel eens attent op spelfouten of slecht lopende zinnen?
 • Welke ervaring heb je in het schrijven van stukken? Wat voor soort documenten heb je geschreven en voor welk lezerspubliek waren ze geschreven?
 • Schrijf je graag? Wat zijn de reacties daarop? Geef eens een voorbeeld van een zeer positieve en een erg negatieve reactie?
 • Wat zou je bij willen leren op het gebied van schriftelijke communicatie?
Ontwikkeltips
 • Lees je tekst na met de vraag: welke formuleringen kunnen korter en kernachtiger.
 • Ga na wie je lezers zijn en wat zij interessant vinden.
 • Breng een overzichtelijke structuur aan.
 • Omschrijf de betekenis van vaktermen en afkortingen.
 • Vraag gerichte feedback op je teksten.
 • Volg een cursus effectief schrijven.
 • Lees de teksten van collega´s door. Wat vind je goede en minder goede teksten en waarom?
 • Schrijf een verslag van een bijeenkomst en evalueer dat verslag samen met een collega.
 • Lees je tekst na met de vraag: welke formuleringen kunnen korter en kernachtiger.
 • Ga na wie je lezers zijn en wat zij interessant vinden.
 • Breng een overzichtelijke structuur aan.
 • Omschrijf de betekenis van vaktermen en afkortingen.
 • Vraag gerichte feedback op je teksten.
 • Volg een cursus effectief schrijven.
 • Lees de teksten van collega´s door. Wat vind je goede en minder goede teksten en waarom?
 • Schrijf een verslag van een bijeenkomst en evalueer dat verslag samen met een collega.
Omschrijving
Gericht zijn op het realiseren van doelstellingen en kwalitatieve en kwantitatieve resultaten.

Gedragsindicatoren
 • Vertaalt doelen in concreet meetbare of zichtbare resultaten.
 • Stelt in een overleg vast wat de afspraken zijn (wie doet wat wanneer).
 • Spreekt anderen aan bij niet behaalde of tegenvallende resultaten.
 • Zet zich na een tegenslag extra in zodat het resultaat toch nog behaald wordt.
 • Maakt efficiënt gebruik van beschikbare tijd en middelen.
 • Realiseert doelstellingen volgens planning.
Toetsvragen
 • Wanneer ben je tevreden over je werk?
 • Kun je een situatie voor de geest halen waarin je de eisen aan jezelf te hoog of te laag had gesteld?
 • In welke situatie heb je niet aan je eigen eisen kunnen voldoen? Wat heb je toen gedaan?
 • Wat trekt je aan in deze functie? Wat zijn je beweegredenen om deze functie te ambiëren? Wat heb je gedaan om kennis en ervaring voor deze functie te verwerven?
 • Op welke wijze past deze functie in je loopbaanplanning?
 • Heb je recent iemand beoordeeld op zijn prestaties? Wat was daarbij volgens jou het onderscheid tussen een goede en een gemiddelde prestatie?
 • Welk voorstel voor de verbetering van de productkwaliteit heb je de afgelopen periode gedaan?
 • Is het wel eens voorgekomen dat de kwaliteit niet goed was van een deelproduct? Wat heb je toen gedaan?
 • Heb je wel eens in een team gefunctioneerd? Wat waren je verwachtingen van je teamgenoten in die situatie? Kwamen die uit? En zo niet, heb je betrokken teamleden daarop aangesproken?
Ontwikkeltips
 • Bespreek met je leidinggevende wat de resultaten van je taken zouden moeten zijn.
 • Maak de organisatiedoelen concreet voor anderen, zodat zij weten welke bijdrage zij daar in hun eigen functie aan kunnen leveren.
 • Leg de gewenste resultaten vast en spreek af wanneer je (periodiek) de voortgang rapporteert en, als het om eenmalige projecten gaat, wanneer de opdracht afgerond moet zijn.
 • Zorg ervoor dat je zo goed mogelijk op de hoogte bent van de daadwerkelijke kosten van je eigen projecten.
 • Laat je voorlichten. Zorg ervoor dat je voldoende op de hoogte bent van de kwaliteitsvoorschriften, de standaards en de procedures.
 • Stel vooraf (bijvoorbeeld voor een jaar) beoordelingscriteria op. Zorg voor een goede voortgangsbewaking en bespreek op gezette tijden de behaalde resultaten.
 • Onderzoek regelmatig de kwaliteit van projecten/activiteiten/diensten en raadpleeg ook betrokkenen hierover.
 • Leer scherper kijken naar kwaliteit o.m. door deelname aan een projectgroep die zich bezighoudt met kwaliteitsverbetering.
 • Zorg ervoor dat gestelde doelen specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden zijn (SMART).
 • Formuleer concrete en haalbare tussendoelen op weg naar het einddoel.
 • Kom regelmatig met voorstellen om de kwaliteit van producten of diensten te verbeteren.
 • Bespreek met je leidinggevende wat de resultaten van je taken zouden moeten zijn.
 • Maak de organisatiedoelen concreet voor anderen, zodat zij weten welke bijdrage zij daar in hun eigen functie aan kunnen leveren.
 • Leg de gewenste resultaten vast en spreek af wanneer je (periodiek) de voortgang rapporteert en, als het om eenmalige projecten gaat, wanneer de opdracht afgerond moet zijn.
 • Zorg ervoor dat je zo goed mogelijk op de hoogte bent van de daadwerkelijke kosten van je eigen projecten.
 • Laat je voorlichten. Zorg ervoor dat je voldoende op de hoogte bent van de kwaliteitsvoorschriften, de standaards en de procedures.
 • Stel vooraf (bijvoorbeeld voor een jaar) beoordelingscriteria op. Zorg voor een goede voortgangsbewaking en bespreek op gezette tijden de behaalde resultaten.
 • Onderzoek regelmatig de kwaliteit van projecten/activiteiten/diensten en raadpleeg ook betrokkenen hierover.
 • Leer scherper kijken naar kwaliteit o.m. door deelname aan een projectgroep die zich bezighoudt met kwaliteitsverbetering.
 • Zorg ervoor dat gestelde doelen specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden zijn (SMART).
 • Formuleer concrete en haalbare tussendoelen op weg naar het einddoel.
 • Kom regelmatig met voorstellen om de kwaliteit van producten of diensten te verbeteren.
Omschrijving
Zich aanpassen aan en inspelen op verschillende personen en op veranderende/wisselende omstandigheden.

Gedragsindicatoren
 • Staat open voor veranderingen in het werk.
 • Schakelt gemakkelijk tussen verschillende taken.
 • Past zijn manier van benaderen aan de persoon of situatie aan.
 • Maakt zich in een nieuwe organisatie snel de cultuur eigen.
 • Stelt zijn/haar mening bij op basis van nieuwe informatie of goede argumenten van anderen.
 • Kan met veel verschillende mensen samenwerken.
Toetsvragen
 • Organisaties zijn vaak in beweging. Kun je een beleidswijziging aangeven die consequenties had voor je functie en wil je benoemen hoe je daarmee bent omgegaan?
 • Kun je een belangrijke verandering in de organisatie weergeven waar je in eerste instantie zelf niet achterstond? Wanneer en op basis van welke argumenten heb je je bij deze verandering neergelegd?
 • Wat zijn de specifieke cultuurverschillen tussen je huidige organisatie/functie/project en de vorige? Wat heeft dat voor je opstelling betekend?
 • Welke problemen kwam je tegen bij verandering van functie of organisatie? Beschrijf je eens hoe het aanpassingsproces verliep.
 • Heb je voor de goede uitvoering van het werk wel eens obstakels moeten omzeilen die in de weg stonden? Kun je vertellen wat hoe dit is gegaan?
 • Wat is de belangrijkste storende verandering waarmee je in je functie te maken hebt gehad in het afgelopen half jaar? Wat heb je gedaan om je doelstelling toch te verwezenlijken?
 • Wijk je wel eens af van een voorgenomen plan of een methodiek? Zo ja, wanneer en waarom?
 • Kun je voorbeelden geven van twee totaal verschillende benaderingswijzen die je hebt gehanteerd om een en hetzelfde doel te bereiken?
 • Is het wel eens voorgekomen dat je te maken kreeg met een vorm van werkstaking of extreme onderbezetting, waardoor de continuïteit in de werkzaamheden ernstig werd bedreigd? Hoe heb je toen gehandeld?
 • Vind je jezelf flexibel? Waar baseer je dat op?
 • Heb je het wel eens druk gehad en toen iets dringends tussendoor moeten doen? Hoe ging je dat af?
Ontwikkeltips
 • Analyseer een aantal situaties waarin je onvoldoende flexibiliteit vertoonde:
 • > Wat waren je doelstellingen in die situaties?
 • > Waren je doelstellingen, gezien de situatie, realistisch of had je deze te hoog gesteld?
 • > Bleef je lang vasthouden aan je eigen doelstellingen of stelde je ze gaandeweg bij? Met andere woorden: deed je water bij de wijn?
 • In welke omgeving, bij welke mensen, bij welke werkzaamheden heb je moeite je aan te passen? Bespreek deze voorbeelden met degenen van wie je vindt dat zij vaardig zijn in het zich doelmatig aanpassen in uiteenlopende situaties. Vraag tips.
 • Heroverweeg je ideeën en aanpak: Waar vroeg die situatie eigenlijk om
 • wat voor ideeën hadden de anderen, wat vonden zij belangrijk? Waar liggen de mogelijkheden om je aanpak en ideeën aan te passen? Motto: er zijn meer wegen die naar Rome leiden.
 • Bekijk voor de komende maand, welke twee situaties zeker een appèl gaan doen op je flexibiliteit. Onderzoek hoe je je het best zou kunnen opstellen en probeer deze kansen voor aanpassing te benutten.
 • Laat je eigen voorstellen varen wanneer anderen ook goede ideeën of voorstellen hebben.
 • Pas je aan de (redelijke) wensen van je gesprekspartner aan, hoewel jezelf andere wensen hebt. Bedenk daarbij zelf tegenargumenten voor je eigen voorstel.
 • Probeer afwisseling in je dagelijkse routines te brengen. Dat vergemakkelijkt het gedrag op het gebied van aanpassing.
 • Wees alert op datgene wat de ander denkt, en bedenk hoe je kunt aansluiten bij de ideeën van de ander. Voeg ideeën toe (`ja, en '' ) i.p.v. er tegen in te gaan (`ja, maar '' )
 • Wissel in gespreksstijl (van stellend naar vragend, van voorstellen doen naar luisteren etc.) Werkt de ene stijl niet, probeer dan een andere. Vraag je steeds af voor welke benadering de ander gevoelig zal zijn.
 • Stem je stijl van beïnvloeden af op het niveau van werkervaring en motivatie van de medewerker.
 • Ga voor één van je huidige projecten na of je een andere aanpak kunt kiezen om je doel te bereiken.
 • Analyseer een aantal situaties waarin je onvoldoende flexibiliteit vertoonde:~~ > Wat waren je doelstellingen in die situaties?~~ > Waren je doelstellingen, gezien de situatie, realistisch of had je deze te hoog gesteld?~~ > Bleef je lang vasthouden aan je eigen doelstellingen of stelde je ze gaandeweg bij? Met andere woorden: deed je water bij de wijn?
 • In welke omgeving, bij welke mensen, bij welke werkzaamheden heb je moeite je aan te passen? Bespreek deze voorbeelden met degenen van wie je vindt dat zij vaardig zijn in het zich doelmatig aanpassen in uiteenlopende situaties. Vraag tips.
 • Heroverweeg je ideeën en aanpak: Waar vroeg die situatie eigenlijk om
 • wat voor ideeën hadden de anderen, wat vonden zij belangrijk? Waar liggen de mogelijkheden om je aanpak en ideeën aan te passen? Motto: er zijn meer wegen die naar Rome leiden.
 • Bekijk voor de komende maand, welke twee situaties zeker een appèl gaan doen op je flexibiliteit. Onderzoek hoe je je het best zou kunnen opstellen en probeer deze kansen voor aanpassing te benutten.
 • Laat je eigen voorstellen varen wanneer anderen ook goede ideeën of voorstellen hebben.
 • Pas je aan de (redelijke) wensen van je gesprekspartner aan, hoewel jezelf andere wensen hebt. Bedenk daarbij zelf tegenargumenten voor je eigen voorstel.
 • Probeer afwisseling in je dagelijkse routines te brengen. Dat vergemakkelijkt het gedrag op het gebied van aanpassing.
 • Wees alert op datgene wat de ander denkt, en bedenk hoe je kunt aansluiten bij de ideeën van de ander. Voeg ideeën toe (`ja, en '' ) i.p.v. er tegen in te gaan (`ja, maar '' )
 • Wissel in gespreksstijl (van stellend naar vragend, van voorstellen doen naar luisteren etc.) Werkt de ene stijl niet, probeer dan een andere. Vraag je steeds af voor welke benadering de ander gevoelig zal zijn.
 • Stem je stijl van beïnvloeden af op het niveau van werkervaring en motivatie van de medewerker.
 • Ga voor één van je huidige projecten na of je een andere aanpak kunt kiezen om je doel te bereiken.
Niveaus
NiveauSchaal
111
210
39
48