Functiebeschrijving

Functiefamilie
Functies per Functiefamilie, met aantal medewerkers
Doel
Vervaardigen, installeren en onderhouden van apparatuur/instrumenten, installaties en (ICT-)systemen, alsmede leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling hiervan, binnen de doelstellingen van de dienst/afdeling en in overleg met de opdrachtgever en/of Projectmanager/-leider, teneinde de opdrachtgever in staat te stellen te komen tot beantwoording van de wetenschappelijke probleemstelling.
Resultaatgebieden
Kernactiviteit
Coördineren van de door medewerkers van de afdeling uit te voeren werkzaamheden

Kader
Bevoegdheden en richtlijnen

Resultaat
Bevordering van doelmatige, efficiënte en kwalitatief hoogwaardige werkuitvoering

Activiteit
 • Informeren van medewerkers over de te realiseren doelstellingen en resultaten
 • Geven van aanwijzingen en instructies over te volgen werkwijzen en procedures
 • (Laten) maken van roosters en afstemmen van vrije dagen
 • Medebeoordelen van resultaten en toezien op en bevorderen van een kwalitatief en kwantitatief juiste voortgang van werkzaamheden
 • Oplossen of doorgeven van zich voordoende problemen welke niet door medewerkers zelf kunnen of mogen worden opgelost
Kernactiviteit
Verschaffen van informatie aan opdrachtgever, leidinggevende en Projectmanager/-leider met betrekking tot apparatuur en processen

Kader
Doelstellingen van de dienst/afdeling

Resultaat
Voor belanghebbenden tijdig beschikbare en adequate informatie

Activiteit
 • Doen van suggesties aan afdelingen en diensten inzake de aanschaf en vervanging van apparatuur
 • Geven van informatie over preventief onderhoud en inzet van apparatuur bij meetopstellingen
 • Doen van voorstellen over instrumenten en processen bij projectaanvragen van op drachtgevers
Kernactiviteit
Installeren en in gebruik stellen van de producten in de werkomgeving, alsmede het verzorgen van de nazorg

Kader
Wensen/eisen van de opdrachtgever en/of Projectmanager/-leider en eventueel andere bij het ontwerp betrokken disciplinesFunctionele specificaties

Resultaat
Gebruiksklaar product dat beantwoordt aan de wensen van de opdrachtgever

Activiteit
 • Installeren/afstellen/opleveren
 • Ondersteunen bij advies en instructie van gebruikers over onderhoud en bediening van (nieuw) vervaardigde apparatuur of software
 • Bijdragen aan de evaluatie van het gebruik
 • Nazorg geven aan de apparatuur
Kernactiviteit
Beheren van materialen, onderdelen en gereedschappen

Kader
Wet- en regelgevingInterne normen en (kwaliteits)richtlijnen

Resultaat
Tijdige en kwantitatief/kwalitatief juiste beschikbaarheid van materialen, gereedschappen en (meet)instrumenten

Activiteit
 • Opslaan, verzorgen en registeren van de uitgifte van chemicaliën, instrumenten, materialen en onderdelen
 • Bestellen van chemicaliën/instrumenten/onderdelen/materialen, controleren en afleveren bestellingen
 • Onderhouden van contacten met leveranciers, het opvragen van offertes, etc.
 • Archiveren en bijhouden van de instrumentendatabase
Kernactiviteit
Beheren, onderhouden en zorgen voor goede werking van toegewezen faciliteiten

Kader
Wet- en regelgevingInterne normen en (kwaliteits)richtlijnenWensen/eisen van de op-drachtgever en/of Projectma-nager/-leider

Resultaat
Faciliteiten die optimaal be-schikbaar en operationeel zijn

Activiteit
 • Verrichten van (preventief) onderhoud aan apparatuur
 • Stellen van een diagnose en beoordelen of (uitbesteding van) reparatie zinvol is
 • Repareren, bestellen, modificeren c.q. namaken van (onderdelen van) apparatuur
 • Kalibreren en justeren van instrumenten
 • Bijhouden van onderhouds- en reparatiegegevens
 • Toezien op naleven van veiligheid en regelgeving
Kernactiviteit
Bijdragen aan het ontwerp van technische oplossingen

Kader
Programma van eisenWet- en regelgevingWensen/eisen van de op-drachtgever en/of Projectmanager/-leider

Resultaat
Bijdrage aan uitvoerbaar ont-werp

Activiteit
 • Ontwerpen van (delen van) apparatuur/installaties/software/elektronica/instrumenten op basis van geschetste ontwerpideeën/programma van eisen
 • Deelnemen aan gebruikers- en ontwerpgroepen
 • Tekenen en bijdragen aan de ontwerp/constructie van de opdracht en openen van een technisch constructiedossier
 • Doen van voorstellen voor de wijze van vervaardiging en ontwikkeling rekening houdend met veiligheid en regelgeving en eisen ten aanzien van gebruik
 • Leveren van gegevens voor de bijstelling van offerte(s)
Kernactiviteit
Participeren in projecten en uitvoeren van (deel)activiteiten hierbinnen

Kader
OpdrachtspecificatiesEigen discipline/vakgebied

Resultaat
Bijdrage aan efficiënt en effectief gerealiseerde projectdoelstellingen

Activiteit
 • Participeren in projectvergaderingen
 • Bijdragen aan/uitvoeren van aan het project gerelateerde werkzaamheden, waaronder communicatie en afstemming
Kernactiviteit
Zorgdragen voor toegankelijke technische documentatie

Kader
Wensen/eisen van de op-drachtgever en/of Projectma-nager/-leiderProcedures en instructies

Resultaat
Beschikbaarheid van toegankelijke technische documentatie voor toekomstige aanpassingen, onderhoud of reparaties

Activiteit
 • Bijhouden van handleidingen en/of handboeken
 • Zorgdragen voor een juist en volledig constructiedossier, documentatie en/of tekenin-gen(bestanden)
 • Bijhouden van geautomatiseerde bestanden
Kernactiviteit
Testen van producten en opstellingen

Kader
Wensen/eisen van de op-drachtgever en/of Projectma-nager/-leiderSpecificaties

Resultaat
Producten waarvan de goede werking beproefd en getest is

Activiteit
 • Beproeven van apparaat/software en zo nodig modificaties aanbrengen, monteren en opnieuw testen
 • Uitvoeren van metingen, bijdragen aan de analyse van resultaten en vastlegging in rapporten ten behoeve van de opdrachtgever
 • (Ondersteunen bij) toetsen van onderdelen/apparatuur/software aan specificaties en gestelde programma's van eisen en aan toepasselijke normering
 • Kalibreren van meetinstrumenten, regelaars en opnemers
Kernactiviteit
Vervaardigen en aanpassen van software, instrumenten, apparatuur, meetopstellingen of onderdelen daarvan

Kader
SpecificatiesWet- en regelgevingWensen/eisen van de opdrachtgever en/of Projectmanager/-leider

Resultaat
Werkbare producten ten behoeve van het verrichten van onderzoek of onderwijs

Activiteit
 • Selecteren van benodigde materialen/componenten en zorgdragen voor bestelling dan wel (doen van voorstellen tot uitbesteding van) vervaardiging daarvan en controleren van geleverde kwaliteit
 • (Laten) aanpassen van apparatuur onder meer door modificeren van bestaande en/of ingekochte apparatuur of onderdelen
 • (Mede)bepalen van de wijze van vervaardiging
 • (Doen) vervaardigen van specialistische onderdelen
 • Monteren, assembleren en aansluiten van instrumenten en apparatuur in proefopstellingen
 • Afstellen/instellen van instrumenten/apparatuur/software
 • (Laten) vervaardigen van (bestek)tekeningen
Kernactiviteit
Meewerken aan inventarisatie en analyse van technische, financiële, tijds- en andere aspecten van de opdracht

Kader
Wensen/eisen van de opdrachtgever en/of Projectmanager/-leider Wet- en regelgevingInterne normen en (kwaliteits)richtlijnen

Resultaat
Bijdrage aan een onderbouwd oordeel over haalbaarheid en wijze van aanpak van de opdracht

Activiteit
 • Bijdragen aan analyse van wensen/ideeën opdrachtgever, uitwerken functionele eisen en deze vertalen in een technisch programma van eisen (te gebruiken technieken, materiaalkeuze en eventuele constructieproblemen)
 • Raadplegen van documentatie en collega's
 • Bijdragen aan de theoretisch en praktische uitwerking van de aangereikte principes
 • (Mede)beoordelen van technische haalbaarheid en praktische realiseerbaarheid uit oogpunt van tijd/geld; ondersteunen bij risicoanalyse
 • Opzetten van proefopstellingen
 • (Ondersteunen bij) opstellen van offerte(s) van de voorgestelde oplossing(en)
Competenties
Omschrijving
Komen met nieuwe of originele ideeën, gezichtspunten of oplossingen.

Gedragsindicatoren
 • Associeert gemakkelijk, legt snel verbanden.
 • Combineert eigen ideeën en die van anderen tot nieuwe oplossingen.
 • Komt met ideeën die wezenlijk anders zijn dan tot nu toe door anderen bedacht.
 • Ziet nieuwe toepassingsmogelijkheden voor bestaande instrumenten.
 • Doorbreekt bestaande denkkaders.
 • Experimenteert met mogelijkheden, probeert andere aanpakken uit.
Toetsvragen
 • Heb je recent te maken gehad met een probleem waarvoor gangbare oplossingen niet 'werkten'? Wat heb je toen ondernomen?
 • Is er in de organisatie waarin je nu werkt een verandering tot stand gekomen, die volgens je collega's voornamelijk is gerealiseerd door inventiviteit van jouw kant? Kun je daar een voorbeeld van geven?
 • Een belangrijke voorwaarde voor succesvol ondernemen blijkt innovatief denken te zijn. Welk soort vernieuwingen zijn volgens jou in de nabije toekomst wenselijk voor de continuïteit van jouw organisatieonderdeel?
 • Welke bruikbare ideeën heb je zelf in de afgelopen periode in je werk ingebracht?
 • Meestal ontstaan goede ideeën in een kleine groep gelijkgestemden en niet in het hoofd van een persoon. Heb je zo'n proces wel eens meegemaakt? Wat was jouw inbreng in dat proces?
 • Welke onderzoeksactiviteiten heb je tot nu toe gedaan? Kun je aangeven welke vernieuwingen hieruit zijn voortgekomen?
Ontwikkeltips
 • Vraag naar en lees over innovatieve ontwikkelingen, experimenten en vorm hier je mening over. Houd nieuwe ontwikkelingen en trends bij.
 • Heb oog voor innovatieve oplossingen of creatieve aanpakken in je eigen organisatieonderdeel.
 • Volg niet de gemakkelijkste weg, maar ga na of er alternatieve wegen zijn om tot een oplossing te komen
 • Richt je op nieuwe oplossingen of alternatieven voor bepaalde problemen of gang van zaken. Dit in tegenstelling tot verbeteren van bestaande procedures.
 • Ga eens met een paar collega's brainstormen om oplossingsrichtingen voor een probleem te bedenken.
 • Doe een onderzoek naar creatieve oplossingen voor een bepaald probleem.
 • Check bij jezelf of je nog nieuwe ideeën hebt geïmplementeerd, wat en hoe.
 • Probeer tijdens bijeenkomsten in te gaan op voorstellen voor nieuwe manieren om iets aan te pakken.
 • Vraag naar en lees over innovatieve ontwikkelingen, experimenten en vorm hier je mening over. Houd nieuwe ontwikkelingen en trends bij.
 • Heb oog voor innovatieve oplossingen of creatieve aanpakken in je eigen organisatieonderdeel.
 • Volg niet de gemakkelijkste weg, maar ga na of er alternatieve wegen zijn om tot een oplossing te komen
 • Richt je op nieuwe oplossingen of alternatieven voor bepaalde problemen of gang van zaken. Dit in tegenstelling tot verbeteren van bestaande procedures.
 • Ga eens met een paar collega's brainstormen om oplossingsrichtingen voor een probleem te bedenken.
 • Doe een onderzoek naar creatieve oplossingen voor een bepaald probleem.
 • Check bij jezelf of je nog nieuwe ideeën hebt geïmplementeerd, wat en hoe.
 • Probeer tijdens bijeenkomsten in te gaan op voorstellen voor nieuwe manieren om iets aan te pakken.
Omschrijving
Precies, zorgvuldig en foutloos uitvoeren van werkzaamheden.

Gedragsindicatoren
 • Is nauwkeurig in de afwerking van taken en producten.
 • Controleert het eigen werk op fouten.
 • Werkt volgens afgesproken procedures en richtlijnen.
 • Verricht gedurende lange tijd werkzaamheden zonder fouten te maken.
 • Ziet zaken waar anderen overheen kijken.
 • Levert foutloos werk af.
Toetsvragen
 • Hoe organiseer je je werk? Hoe voorkom je dat je dingen over het hoofd ziet?
 • Vinden collega's je nauwkeurig? Waarom wel/niet?
 • Iedereen maakt wel eens fouten. Hoe kom jij erachter dat je iets fout hebt gedaan? Geef eens een voorbeeld?
 • Wat vind jij slordig? Wat doe je als een collega slordig werk aanlevert?
 • Krijg je weleens complimenten van collega's of klanten over de kwaliteit van je werk?
 • Wat voor soort complimenten?
 • Hoe controleer je jezelf op fouten?
Ontwikkeltips
 • Ruim tijd in om je werkzaamheden te plannen en te controleren.
 • Orden je werkzaamheden, maak ze een voor een af. Zorg ervoor dat je overzicht hebt en laat je niet afleiden.
 • Bedenk een logische ordening voor zaken die zijn afgewerkt en zaken die je nog onderhanden hebt. Bespreek deze met je leidinggevende.
 • Gebruik standaard de beschikbare middelen om nauwkeurig te werken, zoals: spellingscontrole, mappen in je computer.
 • Vraag een collega die heel precies is, om een door jouw gemaakt document te controleren en bespreek de uitkomst.
 • Let op details in documenten, zoals juiste datum, voetnoot etc.
 • Kies een archiveringssysteem dat bij je past en gebruik het consequent!
 • Ruim tijd in om je werkzaamheden te plannen en te controleren.
 • Orden je werkzaamheden, maak ze een voor een af. Zorg ervoor dat je overzicht hebt en laat je niet afleiden.
 • Bedenk een logische ordening voor zaken die zijn afgewerkt en zaken die je nog onderhanden hebt. Bespreek deze met je leidinggevende.
 • Gebruik standaard de beschikbare middelen om nauwkeurig te werken, zoals: spellingscontrole, mappen in je computer.
 • Vraag een collega die heel precies is, om een door jouw gemaakt document te controleren en bespreek de uitkomst.
 • Let op details in documenten, zoals juiste datum, voetnoot etc.
 • Kies een archiveringssysteem dat bij je past en gebruik het consequent!
Omschrijving
Bijdragen aan een gezamenlijk resultaat met andere personen of groepen, ook wanneer dit niet van direct persoonlijk belang is.

Gedragsindicatoren
 • Deelt informatie en ervaringen met anderen.
 • Biedt hulp aan wanneer collega's daar behoefte aan hebben.
 • Levert bijdragen, ideeën of voorstellen gericht op groepsresultaten.
 • Reageert actief en op constructieve wijze op ideeën van anderen.
 • Past zich aan de groep aan als het erom gaat tot een gezamenlijk resultaat te komen.
 • Overbrugt tegenstellingen en verschillende zienswijzen tussen personen.
Toetsvragen
 • Heb je wel eens gefunctioneerd in een team of groep met een gezamenlijke opdracht? Wat was jouw rol in deze opdracht?
 • Kun je een situatie herinneren waarbij jij je niet hebt kunnen verenigen met de werkwijze van het team? Wat heb je toen gedaan?
 • Is het wel eens voorgekomen dat er verschillende visies speelden over een bepaald onderwerp? Hoe stelde jij je daarbij op?
 • Hoe beleef je de huidige manier van samenwerken met mensen in jouw organisatie of afdeling? Hebben zich daarbij wel eens problemen voorgedaan?
 • Ben je wel eens geconfronteerd met werkzaamheden die niet je persoonlijke belangstelling hadden? Was het moeilijk voor je om dat naast je normale werk uit te doen?
 • Ben je wel eens in de situatie geweest dat een team uit elkaar viel, omdat men niet met elkaar kon werken? Wat was je rol daarin?
 • Werk je op dit moment samen met collega's? Doen zich wel eens conflicten voor in die groep en hoe ga je daarmee om?
 • Hoe stel je je op in vergaderingen? Geef daar eens een voorbeeld van.
Ontwikkeltips
 • Help ongevraagd collega's van andere afdelingen of organisatieonderdelen.
 • Laat anderen delen in je kennis.
 • Luister naar anderen en bouw voort op hun voorstellen of ideeën. Denk mee.
 • Maak, indien aanwezig, samenwerkingsproblemen bespreekbaar. Doe dit met respect voor alle betrokkenen. Ga samen na waar de oorzaken liggen en hoe de samenwerking verbeterd kan worden.
 • Inventariseer bij een discussiepunt in de groep de verschillende meningen en laat de groep op democratische wijze tot een oordeel komen. Probeer dus te voorkomen dat je jouw mening oplegt aan de groep.
 • Overleg regelmatig met andere teams en/ of organisatieonderdelen. Ga na waar de meerwaarde van samenwerking zit. Doe dat zowel op formele als informele bijeenkomsten.
 • Stel vast met wie je de samenwerking goed vindt verlopen. Geef complimenten aan de betrokkenen.
 • Betrek anderen actief in een gesprek.
 • Help ongevraagd collega's van andere afdelingen of organisatieonderdelen.
 • Laat anderen delen in je kennis.
 • Luister naar anderen en bouw voort op hun voorstellen of ideeën. Denk mee.
 • Maak, indien aanwezig, samenwerkingsproblemen bespreekbaar. Doe dit met respect voor alle betrokkenen. Ga samen na waar de oorzaken liggen en hoe de samenwerking verbeterd kan worden.
 • Inventariseer bij een discussiepunt in de groep de verschillende meningen en laat de groep op democratische wijze tot een oordeel komen. Probeer dus te voorkomen dat je jouw mening oplegt aan de groep.
 • Overleg regelmatig met andere teams en/ of organisatieonderdelen. Ga na waar de meerwaarde van samenwerking zit. Doe dat zowel op formele als informele bijeenkomsten.
 • Stel vast met wie je de samenwerking goed vindt verlopen. Geef complimenten aan de betrokkenen.
 • Betrek anderen actief in een gesprek.
Omschrijving
Wensen en behoeften van klanten herkennen en hiervan blijk geven in het handelen.

Gedragsindicatoren
 • Stelt zich dienstverlenend op.
 • Biedt ongevraagd extra service.
 • Vraagt door tot een compleet beeld ontstaat van de wensen van de klant.
 • Komt met voorstellen die inspelen op de belangen van of ontwikkelingen bij de klant (levert maatwerk).
 • Vertaalt mogelijkheden van producten of diensten in voordelen voor de klant.
 • Gaat na of aan de wensen van de klant is voldaan.
Toetsvragen
 • Heb je wel eens extra inspanningen moeten leveren om een klant tevreden te stellen?
 • Welke eigenschappen zijn volgens jou belangrijk om goed met klanten om te kunnen gaan? Kun je een situatie beschrijven waarin je deze eigenschappen hebt gebruikt? Wanneer werkte dit wel/niet?
 • Beschrijf de laatste keer dat je te maken kreeg met een lastige klant? Hoe ben je daar mee om gegaan?
 • Wat was een kritieke situatie voor u met een klant? Beschrijf die eens.
Ontwikkeltips
 • Stel je op de hoogte van de belangen, wensen en behoeften van je klanten. Hoe meer achtergronden je kent, des te gemakkelijker kun je anticiperen op wensen en behoeften. Stel voldoende vragen.
 • Vraag naar de doelstellingen van je klanten. Weet welke kenmerken van je product of dienst de klant het belangrijkst vindt. Weet wat je klanten van de producten en diensten vinden.
 • Stel jezelf op de hoogte van de diensten en producten die de organisatie te bieden heeft. Geef eens in vijf zinnen aan wat je belangrijkste diensten/producten zijn.
 • Neem een collega mee naar een gesprek met een klant om zo beter in te kunnen gaan op de klantvraag. Spreek vooraf een rolverdeling af.
 • Bedenk, samen met anderen, hoe de service voor klanten verbeterd kan worden. Stel vast wat de kosten en baten zijn van de verschillende voorstellen. Voer vervolgens alleen die verbeteracties door waarvan de baten veel groter zijn dan de kosten.
 • Zorg ervoor dat je goed afstemt met andere teams en organisatieonderdelen, Spreek met elkaar af dat klanten naar de juiste persoon binnen de organisatie doorverwezen worden.
 • Bespreek geleverde diensten of producten met klanten na en bedenk zonodig verbeterpunten.
 • Houd een tevredenheidonderzoek voor de activiteiten die je uitvoert voor klanten.
 • Wees duidelijk over wat je voor klanten kunt betekenen, leg dit eventueel schriftelijk vast en houd je daaraan.
 • Stel je op de hoogte van de belangen, wensen en behoeften van je klanten. Hoe meer achtergronden je kent, des te gemakkelijker kun je anticiperen op wensen en behoeften. Stel voldoende vragen.
 • Vraag naar de doelstellingen van je klanten. Weet welke kenmerken van je product of dienst de klant het belangrijkst vindt. Weet wat je klanten van de producten en diensten vinden.
 • Stel jezelf op de hoogte van de diensten en producten die de organisatie te bieden heeft. Geef eens in vijf zinnen aan wat je belangrijkste diensten/producten zijn.
 • Neem een collega mee naar een gesprek met een klant om zo beter in te kunnen gaan op de klantvraag. Spreek vooraf een rolverdeling af.
 • Bedenk, samen met anderen, hoe de service voor klanten verbeterd kan worden. Stel vast wat de kosten en baten zijn van de verschillende voorstellen. Voer vervolgens alleen die verbeteracties door waarvan de baten veel groter zijn dan de kosten.
 • Zorg ervoor dat je goed afstemt met andere teams en organisatieonderdelen, Spreek met elkaar af dat klanten naar de juiste persoon binnen de organisatie doorverwezen worden.
 • Bespreek geleverde diensten of producten met klanten na en bedenk zonodig verbeterpunten.
 • Houd een tevredenheidonderzoek voor de activiteiten die je uitvoert voor klanten.
 • Wees duidelijk over wat je voor klanten kunt betekenen, leg dit eventueel schriftelijk vast en houd je daaraan.
Niveaus
NiveauSchaal
19
28
37
46