Functiebeschrijving

Functiefamilie
Functies per Functiefamilie, met aantal medewerkers
Doel
Adviseren over de financieringsstrategie en uitvoering geven aan planning en beheer van inkomende en uitgaande geldstromen, alsmede van het instellingsvermogen, conform treasury-statuut , treasury-beleid, financial accounting principes en wettelijke regels, teneinde een optimale en efficiënte financiële positie van de instelling te verzekeren.
Resultaatgebieden
Kernactiviteit
Coördineren en beheren van de verzekeringsportefeuille

Kader
Bevoegdheden en richtlijnenBestaande contractbepalingen/-voorwaarden

Resultaat
Waarborging doelmatige en actuele verzekeringscondities en een juiste toepassing daarvan

Activiteit
 • (Doen) beheren van verzekeringspolissen
 • Onderhouden van contacten met verzekeringsmaatschappijen, adviseren over continuering respectievelijk wijziging van contracten en contractvoorwaarden
 • Verzorgen van de afhandeling van schademeldingen
 • Informeren en adviseren binnen de instelling over verzekeringstechnische aangelegenheden
Kernactiviteit
Medebepalen van het beleggingsprofiel en de asset mix voor de lange en middellange termijn, als lid van de treasury-commissie

Kader
Treasury-statuut

Resultaat
Onderbouwde voorstellen gericht op een pro-actief portefeuillebeheer en optimalisatie van de renteopbrengsten

Activiteit
 • Analyseren van markten, signaleren van trends
 • Volgen en interpreteren van ontwikkelingen op beleggingsgebied
 • Genereren van voorstellen met betrekking tot het te voeren beleid
 • Participeren in de treasury-commissie
Kernactiviteit
Adviseren over het te voeren financieringsbeleid

Kader
Algemene en financieel-economische beleidsrichtlijnenTreasury-statuutWet- en regelgeving

Resultaat
Onderbouwde adviezen, gericht op het verkrijgen van een optimale financieringspositie van de instelling

Activiteit
 • Onderzoeken en definiëren van de vermogensbehoefte
 • Opstellen van prognoses met betrekking tot liquiditeit en financiering
 • Onderzoeken van en adviseren over financieringsopties
 • (Mede) bepalen van de kredietpolitiek inzake inkomende en uitgaande geldstromen
 • Opstellen van uitvoeringsplannen
Kernactiviteit
Zorgdragen voor een juiste interpretatie en toepassing van fiscale wetgeving met betrekking tot aangiften en afdrachten van belasting, alsmede advisering daarover aan College van Bestuur

Kader
Wet- en regelgeving op fiscaal-juridisch gebied

Resultaat
Correcte afwikkeling van fiscale aangelegenheden

Activiteit
 • Volgen en interpreteren van ontwikkelingen op fiscaal gebied
 • Vertalen van ontwikkelingen in interne richtlijnen ten behoeve van de administratie
 • Adviseren inzake fiscale consequenties van voorgenomen plannen, activiteiten
 • (Doen) afhandelen van fiscale aangelegenheden
 • Toezien op naleving van fiscale verplichtingen
Kernactiviteit
Zorgdragen voor het intern aanbieden van financiële producten (geldleningen, rekening-courantposities, e.d.) op het niveau van de instelling of onderdelen daarvan

Kader
Bevoegdheden en richtlijnen

Resultaat
Doelmatige en kosteneffectieve interne financiële dienst- en serviceverlening

Activiteit
 • Onderzoeken van mogelijkheden voor het intern aanbieden van financiële producten, daarbij afwegen van belangen van instelling en potentiële afnemers
 • Doen van voorstellen aan College van Bestuur en na goedkeuring uitwerken van voorstellen in producten
 • Bepalen van afschrijvingen en financieringsvoorwaarden
 • Geven van informatie en voorlichting over producten aan interne (potentiële) afnemers
 • Afsluiten van overeenkomsten en zorgdragen voor een correcte administratieve afhandeling
Kernactiviteit
Zorgdragen voor het actueel houden van de inrichting en middelen van de treasury-systemen

Kader
Controlling richtlijnen van de instellingTreasury-statuut

Resultaat
Waarborging van een adequaat verloop van het betalingsverkeer en optimale dekking van risico's

Activiteit
 • Ontwikkelen en in stand houden van systemen en procedures voor adequate signalering van risico's, liquiditeitsbeheersing en verzekeringenbeheer
 • Uitwerken van voorstellen, rapporteren en toelichten van bevindingen
 • Voeren van overleg met externe vermogensverschaffers
Kernactiviteit
Verzorgen van managementrapportages over ontwikkelingen in de beleggingen en financieringen

Kader
Controlling en rapportage-richtlijnen

Resultaat
Tijdig en juist inzicht met betrekking tot de financieringspositie en ontwikkelingen daarin

Activiteit
 • Verzamelen en analyseren van gegevens
 • Signaleren van afwijkingen tussen afgesproken en gerealiseerde plannen
 • Overleg voeren met en advies geven aan College van Bestuur en direct leidinggevende inzake mogelijkheden en noodzaak tot bijsturing
Kernactiviteit
Zorgdragen voor de vermogensvoorziening en liquiditeitsbeheersing

Kader
Treasury-statuutFinancieringsnormen

Resultaat
Zekerstelling optimale liquiditeitspositie

Activiteit
 • Aantrekken en afstoten van vermogen binnen overeengekomen plannen en normen
 • Analyseren van het verloop van de vermogens- en liquiditeitspositie van de instelling
 • Toetsen van uitkomsten aan plannen en normen, analyseren van geldstromen en geconstateerde verschillen en nemen of adviseren van maatregelen ter bijsturing
 • Voeren van besprekingen en onderhandelingen met externe vermogensverschaffers
Competenties
Omschrijving
Handelen naar eer en geweten, in overeenstemming met geldende waarden, normen en regels. Daarop aanspreekbaar zijn en anderen hierop aanspreken.

Gedragsindicatoren
 • Gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie
 • Staat voor gedane toezeggingen en verplichtingen.
 • Maakt geen misbruik van voorkennis, persoonlijke informatie of positie.
 • Houdt geen informatie achter waar een ander recht op heeft.
 • Draagt beroeps- en organisatienormen en waarden uit.
 • Blijft ook bij verleiding of druk eerlijk en betrouwbaar handelen.
Toetsvragen
 • Heb je wel eens je principes overboord gezet om je doel te bereiken? Kun je hiervan een voorbeeld geven?
 • Kun je een situatie noemen uit je werk, waarin je vasthield aan je principes, waardoor je een opdracht niet hebt gekregen of je doel niet hebt bereikt? Wat zijn enkele principes die je in je werk hanteert?
 • Kun je een recente situatie aangeven waarin jouw integriteit op de proef werd gesteld?
 • Heb je wel eens samengewerkt met mensen die dingen deden die niet door de beugel konden? Wat heb je toen gedaan?
 • Soms moeten we de waarheid wel eens een klein beetje geweld aan doen in de confrontatie met een moeilijke of kwetsbare persoon. Kun je daar een voorbeeld van geven uit je eigen praktijk?
 • Heb je wel eens te maken gehad met een ontslagzaak? Wanneer acht je je in mindere mate gebonden aan de binnen je bedrijf geldende normen bij ontslag? Geef eens een voorbeeld?
 • Wat doe je als er binnen je afdeling over iemand kwaad gesproken wordt? Waar hangt je handelswijze van af? Geef eens een voorbeeld?
 • Is je wel eens een gift aangeboden? Hoe heb je daarop gereageerd? Welke overwegingen heb je daarin meegenomen?
 • Heb je wel eens vergoedingen aangenomen voor overdracht van universitaire know-how over aan derden? Hoe ben je hier intern mee omgegaan?
 • Wat is je mening over de 'Gedragscode wetenschapsbeoefening'? Beschrijf een situatie waarin deze regels (voor jou) heel praktisch waren?
Ontwikkeltips
 • Laat je vertellen welk integer gedrag er van je verwacht wordt in een aantal specifieke situaties en waarom.
 • Beoordeel aan de hand van casussen of je integer was. Zo nee, zoek naar herkansingen.
 • Zoek naar voorbeelden van lastige situaties waar integriteit een rol speelde. Bespreek hoe je daarin hebt gehandeld.
 • Bespreek lastige situaties voor en na, met speciale aandacht voor aspecten op het gebied van integriteit.
 • Zoek voorbeelden waarin je principes verschilden van de omgeving/andere betrokkenen. Bespreek waarom je ervoor koos bij je eigen principes te blijven of hier juist van af te wijken.
 • Fungeer zoveel mogelijk als voorbeeld
 • doe geen valse beloftes, kom afspraken na, houd niet onterecht informatie achter, wees eerlijk, maak geen misbruik van je positie, etcetera.
 • Overal waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Kom openlijk voor gemaakte fouten uit, neem er de verantwoordelijkheid voor. Laat fouten kansen zijn om het werk in het vervolg beter te doen.
 • Bekijk of integriteit ook in algemene overlegbijeenkomsten regelmatig aandacht krijgt. Betrek je medewerkers en collega's in discussies over integer gedrag naar externe klanten.
 • Zet integriteit regelmatig op de agenda voor werkoverleg en dergelijke.
 • Let op hoe er wordt omgegaan met vertrouwelijke informatie.
 • Wees open en transparant over verschillende belangen. Benoem deze heel duidelijk.
 • Zeg precies wat je bedoelt, gebruik eenduidige taal.
 • Laat je vertellen welk integer gedrag er van je verwacht wordt in een aantal specifieke situaties en waarom.
 • Beoordeel aan de hand van casussen of je integer was. Zo nee, zoek naar herkansingen.
 • Zoek naar voorbeelden van lastige situaties waar integriteit een rol speelde. Bespreek hoe je daarin hebt gehandeld.
 • Bespreek lastige situaties voor en na, met speciale aandacht voor aspecten op het gebied van integriteit.
 • Zoek voorbeelden waarin je principes verschilden van de omgeving/andere betrokkenen. Bespreek waarom je ervoor koos bij je eigen principes te blijven of hier juist van af te wijken.
 • Fungeer zoveel mogelijk als voorbeeld
 • doe geen valse beloftes, kom afspraken na, houd niet onterecht informatie achter, wees eerlijk, maak geen misbruik van je positie, etcetera.
 • Overal waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Kom openlijk voor gemaakte fouten uit, neem er de verantwoordelijkheid voor. Laat fouten kansen zijn om het werk in het vervolg beter te doen.
 • Bekijk of integriteit ook in algemene overlegbijeenkomsten regelmatig aandacht krijgt. Betrek je medewerkers en collega's in discussies over integer gedrag naar externe klanten.
 • Zet integriteit regelmatig op de agenda voor werkoverleg en dergelijke.
 • Let op hoe er wordt omgegaan met vertrouwelijke informatie.
 • Wees open en transparant over verschillende belangen. Benoem deze heel duidelijk.
 • Zeg precies wat je bedoelt, gebruik eenduidige taal.
Omschrijving
Effectief blijven presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling of tegenspel.

Gedragsindicatoren
 • Blijft gestructureerd werken wanneer verschillende mensen tegelijk een beroep doen op zijn/haar bijdrage of inzet.
 • Blijft kalm en effectief werken als deadlines naderen.
 • Blijft beheerst en zelfverzekerd reageren bij spanningen en emoties.
 • Herstelt snel na een tegenslag of teleurstelling.
 • Behoudt het overzicht in crisissituaties.
 • Reageert rustig bij tegenspel of persoonlijke verwijten.
Toetsvragen
 • Waarover heb je je het meest opgewonden de laatste tijd?
 • Hoe ga je om met spanningen op het werk? Geef daar eens een voorbeeld van?
 • Welke omstandigheden belemmeren je in je werk? Kun je meer vertellen over een dergelijke situatie?
 • Geef eens een situatie weer waarin je geconfronteerd werd met sterke tegenstand tijdens een discussie.
 • Ben je wel eens geconfronteerd met een spanningsvolle situatie zoals een ongeluk, een verdrietige situatie binnen je werk etc. Wat heb je toen gedaan?
 • Kun je je nog een moeilijke of zware dag herinneren. Op welke manier heb je je na die dag kunnen ontspannen?
 • Wat was de laatste keer dat je je geduld hebt verloren? Waarom was dat?
 • Allemaal raken we wel een keer gefrustreerd of ongeduldig. Wanneer deed zich dat bij jou de laatste keer voor? Wat was er toen gebeurd?
 • Kun je een onderdeel van je werk benoemen dat werkelijk aan tijd is gebonden? Hoe ga je hiermee om?
 • Heb je wel eens het gevoel, dat men je onder druk zet?
 • Kun je je een felle discussie voor de geest halen waaraan je hebt deelgenomen? Hoe heb je je hierin opgesteld?
 • Heb je wel eens onrecht ervaren. Wat heb je toen gedaan?
Ontwikkeltips
 • Schrijf je werkzaamheden op en noteer daarbij wanneer je stress voelt. Zo kan het zijn dat als je net in een moeilijke vergadering hebt gezeten, je weerstand tegen een volgende stressvolle situatie al flink gedaald is. Probeer dat soort situaties in kaart te brengen zodat je je er innerlijk op kunt voorbereiden en bij de eerste stresssignalen bewust een stapje terug kunt doen in:
 • -> van jezelf iets 'moeten'
 • -> concentratie
 • -> veelheid van zaken die je bewust onder controle wilt houden
 • Doe bij stress door tijdsdruk iets aan tijdverslinders:
 • -> doe je deur dicht als je je ergens op moet concentreren
 • -> zeg 'nee' en spreek een ander tijdstip af als je niet gestoord wilt worden
 • -> bereid je voor op gesprekken
 • -> benoem de agendapunten aan het begin van het gesprek
 • -> spreek een tijdsduur af
 • Probeer stressvolle situaties beter onder controle te krijgen door middel van:
 • -> je goed inhoudelijk voor te bereiden
 • -> de mogelijke knelpunten en belangen tevoren te analyseren
 • -> je werk beter te plannen
 • -> zaken waar mogelijk te delegeren
 • -> de voortgang te bewaken
 • -> begrip te tonen voor je tegenspeler(s)
 • -> helderheid te vragen of te krijgen over onduidelijke zaken
 • Durf 'nee' te zeggen.
 • Bereid gesprekken, bijeenkomsten en vergaderingen goed voor.
 • Vraag steun aan jouw omgeving en pak irritaties aan.
 • Vraag bedenktijd voor het nemen van beslissingen
 • Hak knopen door.
 • Bedenk dat goed, vaak goed genoeg is.
 • Voorkom stress door goed te plannen en te organiseren. Overzicht geeft rust.
 • Plan momenten van ontspanning.
 • Volg een cursus time management.
 • Schrijf je werkzaamheden op en noteer daarbij wanneer je stress voelt. Zo kan het zijn dat als je net in een moeilijke vergadering hebt gezeten, je weerstand tegen een volgende stressvolle situatie al flink gedaald is. Probeer dat soort situaties in kaart te brengen zodat je je er innerlijk op kunt voorbereiden en bij de eerste stresssignalen bewust een stapje terug kunt doen in:~~ -> van jezelf iets 'moeten'~~ -> concentratie~~ -> veelheid van zaken die je bewust onder controle wilt houden
 • Doe bij stress door tijdsdruk iets aan tijdverslinders:~~ -> doe je deur dicht als je je ergens op moet concentreren ~~ -> zeg 'nee' en spreek een ander tijdstip af als je niet gestoord wilt worden~~ -> bereid je voor op gesprekken~~ -> benoem de agendapunten aan het begin van het gesprek~~ -> spreek een tijdsduur af
 • Probeer stressvolle situaties beter onder controle te krijgen door middel van: ~~ -> je goed inhoudelijk voor te bereiden ~~ -> de mogelijke knelpunten en belangen tevoren te analyseren~~ -> je werk beter te plannen~~ -> zaken waar mogelijk te delegeren~~ -> de voortgang te bewaken ~~ -> begrip te tonen voor je tegenspeler(s)~~ -> helderheid te vragen of te krijgen over onduidelijke zaken
 • Durf 'nee' te zeggen.
 • Bereid gesprekken, bijeenkomsten en vergaderingen goed voor.
 • Vraag steun aan jouw omgeving en pak irritaties aan.
 • Vraag bedenktijd voor het nemen van beslissingen
 • Hak knopen door.
 • Bedenk dat goed, vaak goed genoeg is.
 • Voorkom stress door goed te plannen en te organiseren. Overzicht geeft rust.
 • Plan momenten van ontspanning.
 • Volg een cursus time management.
Omschrijving
Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over de maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke ontwikkelingen. Deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie.

Gedragsindicatoren
 • Kent de actuele nieuwsonderwerpen die van belang zijn voor het functiegebied.
 • Stelt zich op de hoogte van economische, sociale, vakinhoudelijke en andere ontwikkelingen.
 • Is op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen op vakgebieden die een raakvlak hebben met het eigen vakgebied.
 • Gaat adequaat om met cultuurverschillen.
 • Vertaalt ontwikkelingen in de maatschappij naar het eigen werkterrein.
 • Heeft externe contacten die hem of haar informeren over maatschappelijke trends en ontwikkelingen die van belang zijn voor het eigen functie- of vakgebied.
Toetsvragen
 • Welke recente ontwikkelingen zijn van belang voor je functiegebied?
 • Hoe heb je je het afgelopen jaar op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen je vakgebied?
 • Welke veranderingen in de maatschappij hebben grote invloed gehad op je werk in de laatste jaren? Welke veranderingen in de maatschappij zullen volgens jou je werk in de komende tijd beïnvloeden?
 • Welke belangrijke ontwikkelingen hebben zich recent voorgedaan binnen de organisatie? Hoe heb je jezelf de laatste maanden op de hoogte gehouden van wat er in de organisatie gebeurt?
 • Wat waren de voornaamste doelstellingen van jouw organisatie het laatste jaar?
Ontwikkeltips
 • Verdiep je in de maatschappelijke, economische en politieke ontwikkelingen die relevant zijn voor de korte en lange termijnplannen van je eigen organisatie. Ga na welke effecten deze kunnen hebben op je eigen werkterrein en maak de resultaten kenbaar in een overleg met anderen. Of geef een presentatie hierover aan een groep betrokkenen.
 • Houd je goed op de hoogte van (nieuwe) ontwikkelingen die je functiegebied raken. Lees kranten, vaktijdschriften, volg actualiteitenprogramma's etc.
 • Verdiep je in de strategie en de doelstellingen van je organisatie en in de interne ontwikkelingen. Ga na wat dit betekent voor je eigen werkterrein of afdeling en bespreek dit in het werkoverleg van je afdeling.
 • Overleg tijdens het opstellen van plannen met de betrokkenen over de verwachte (neven)effecten. Toets met hen in hoeverre in de plannen rekening is gehouden met ontwikkelingen in de in- en /of externe omgeving. Verwerk de informatie in je plan.
 • Organiseer samen met een collega/ medewerker een bijeenkomst rond relevante thema's.
 • Neem deel aan congressen, doe aan intervisie, lees vaktijdschriften.
 • Zoek contact met mensen die je op de hoogte kunnen houden van maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke ontwikkelingen.
 • Verdiep je in de maatschappelijke, economische en politieke ontwikkelingen die relevant zijn voor de korte en lange termijnplannen van je eigen organisatie. Ga na welke effecten deze kunnen hebben op je eigen werkterrein en maak de resultaten kenbaar in een overleg met anderen. Of geef een presentatie hierover aan een groep betrokkenen.
 • Houd je goed op de hoogte van (nieuwe) ontwikkelingen die je functiegebied raken. Lees kranten, vaktijdschriften, volg actualiteitenprogramma's etc.
 • Verdiep je in de strategie en de doelstellingen van je organisatie en in de interne ontwikkelingen. Ga na wat dit betekent voor je eigen werkterrein of afdeling en bespreek dit in het werkoverleg van je afdeling.
 • Overleg tijdens het opstellen van plannen met de betrokkenen over de verwachte (neven)effecten. Toets met hen in hoeverre in de plannen rekening is gehouden met ontwikkelingen in de in- en /of externe omgeving. Verwerk de informatie in je plan.
 • Organiseer samen met een collega/ medewerker een bijeenkomst rond relevante thema's.
 • Neem deel aan congressen, doe aan intervisie, lees vaktijdschriften.
 • Zoek contact met mensen die je op de hoogte kunnen houden van maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke ontwikkelingen.
Omschrijving
Gericht zijn op het realiseren van doelstellingen en kwalitatieve en kwantitatieve resultaten.

Gedragsindicatoren
 • Vertaalt doelen in concreet meetbare of zichtbare resultaten.
 • Stelt in een overleg vast wat de afspraken zijn (wie doet wat wanneer).
 • Spreekt anderen aan bij niet behaalde of tegenvallende resultaten.
 • Zet zich na een tegenslag extra in zodat het resultaat toch nog behaald wordt.
 • Maakt efficiënt gebruik van beschikbare tijd en middelen.
 • Realiseert doelstellingen volgens planning.
Toetsvragen
 • Wanneer ben je tevreden over je werk?
 • Kun je een situatie voor de geest halen waarin je de eisen aan jezelf te hoog of te laag had gesteld?
 • In welke situatie heb je niet aan je eigen eisen kunnen voldoen? Wat heb je toen gedaan?
 • Wat trekt je aan in deze functie? Wat zijn je beweegredenen om deze functie te ambiëren? Wat heb je gedaan om kennis en ervaring voor deze functie te verwerven?
 • Op welke wijze past deze functie in je loopbaanplanning?
 • Heb je recent iemand beoordeeld op zijn prestaties? Wat was daarbij volgens jou het onderscheid tussen een goede en een gemiddelde prestatie?
 • Welk voorstel voor de verbetering van de productkwaliteit heb je de afgelopen periode gedaan?
 • Is het wel eens voorgekomen dat de kwaliteit niet goed was van een deelproduct? Wat heb je toen gedaan?
 • Heb je wel eens in een team gefunctioneerd? Wat waren je verwachtingen van je teamgenoten in die situatie? Kwamen die uit? En zo niet, heb je betrokken teamleden daarop aangesproken?
Ontwikkeltips
 • Bespreek met je leidinggevende wat de resultaten van je taken zouden moeten zijn.
 • Maak de organisatiedoelen concreet voor anderen, zodat zij weten welke bijdrage zij daar in hun eigen functie aan kunnen leveren.
 • Leg de gewenste resultaten vast en spreek af wanneer je (periodiek) de voortgang rapporteert en, als het om eenmalige projecten gaat, wanneer de opdracht afgerond moet zijn.
 • Zorg ervoor dat je zo goed mogelijk op de hoogte bent van de daadwerkelijke kosten van je eigen projecten.
 • Laat je voorlichten. Zorg ervoor dat je voldoende op de hoogte bent van de kwaliteitsvoorschriften, de standaards en de procedures.
 • Stel vooraf (bijvoorbeeld voor een jaar) beoordelingscriteria op. Zorg voor een goede voortgangsbewaking en bespreek op gezette tijden de behaalde resultaten.
 • Onderzoek regelmatig de kwaliteit van projecten/activiteiten/diensten en raadpleeg ook betrokkenen hierover.
 • Leer scherper kijken naar kwaliteit o.m. door deelname aan een projectgroep die zich bezighoudt met kwaliteitsverbetering.
 • Zorg ervoor dat gestelde doelen specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden zijn (SMART).
 • Formuleer concrete en haalbare tussendoelen op weg naar het einddoel.
 • Kom regelmatig met voorstellen om de kwaliteit van producten of diensten te verbeteren.
 • Bespreek met je leidinggevende wat de resultaten van je taken zouden moeten zijn.
 • Maak de organisatiedoelen concreet voor anderen, zodat zij weten welke bijdrage zij daar in hun eigen functie aan kunnen leveren.
 • Leg de gewenste resultaten vast en spreek af wanneer je (periodiek) de voortgang rapporteert en, als het om eenmalige projecten gaat, wanneer de opdracht afgerond moet zijn.
 • Zorg ervoor dat je zo goed mogelijk op de hoogte bent van de daadwerkelijke kosten van je eigen projecten.
 • Laat je voorlichten. Zorg ervoor dat je voldoende op de hoogte bent van de kwaliteitsvoorschriften, de standaards en de procedures.
 • Stel vooraf (bijvoorbeeld voor een jaar) beoordelingscriteria op. Zorg voor een goede voortgangsbewaking en bespreek op gezette tijden de behaalde resultaten.
 • Onderzoek regelmatig de kwaliteit van projecten/activiteiten/diensten en raadpleeg ook betrokkenen hierover.
 • Leer scherper kijken naar kwaliteit o.m. door deelname aan een projectgroep die zich bezighoudt met kwaliteitsverbetering.
 • Zorg ervoor dat gestelde doelen specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden zijn (SMART).
 • Formuleer concrete en haalbare tussendoelen op weg naar het einddoel.
 • Kom regelmatig met voorstellen om de kwaliteit van producten of diensten te verbeteren.
Niveaus
NiveauSchaal
210