Functiebeschrijving

Functiefamilie
Functies per Functiefamilie, met aantal medewerkers
Doel
Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de afdeling, passend binnen de informatiebehoefte van de instelling en/of afdeling en technologische ontwikkelingen, teneinde te komen tot een effectieve en efficiënte voorziening van informatie.
Resultaatgebieden
Kernactiviteit
(Borging van de) Inventarisatie, aanpassing en/of ontwerp van de informatie-architectuur in overleg met de opdrachtgever(s)

Kader
BeleidVraag van de opdrachtgever

Resultaat
Borging van de informatie en ICT-architectuur die aansluit bij de doelstellingen van de organisatie.

Activiteit
 • Borgen van de architectuur ontwikkeling
 • Definiëren van de functionele decompositie van de informatievoorziening en ICT-facilitering
 • In kaart brengen van de huidige informatiesystemen en signaleren van functionele doublures of tekortkomingen
 • Bepalen van de informatieplanning en ICT-architectuur
 • Opstellen van een programma van eisen (functioneel ontwerp) voor een ontwikkelopdracht, aankoop van ICT-producten en/of het opzetten en inrichten van projecten
Kernactiviteit
Begeleiden van de implementatie en bieden van nazorg.

Kader
Kaders vastgelegd in het projectplan.

Resultaat
Opdrachtgever(s) efficiënt en effectief ondersteund bij implementatie van (onderdelen van) het informatiemanagementplan.

Activiteit
 • Begeleiden van de implementatie (van onderdelen) van het informatiemanagementplan
 • Bieden van nazorg door beantwoorden van vragen, oplossen van knelpunten, overleggen met betrokken partijen (opdrachtgever(s), ontwikkelaars, etc.)
 • Na afloop van het project blijven informeren omtrent nieuwe ontwikkelingen die van invloed zijn op het uitgevoerde project
Kernactiviteit
Aansturen van dan wel participeren in projecten

Kader
Opdrachtspecificaties.
Eigen discipline/vakgebied.

Resultaat
Efficiënt en effectief gerealiseerde projectdoelstellingen.

Activiteit
 • Participeren in projectvergaderingen
 • Bijdragen aan / uitvoeren van aan het project gerelateerde werkzaamheden, waaronder communicatie en afstemming
 • Formuleren van projectdoelstellingen en opzetten van een projectstructuur en
 • Planning
 • Aansturen en coördineren van de projectuitvoering
 • Communiceren over en draagvlak creëren voor het project
 • Verslag uitbrengen van de voortgang van projectuitvoering en evalueren van de eindresultaten na afgesproken periode(s)
 • Zorgdragen voor afstemming van het project met andere werkterreinen
Kernactiviteit
Coördineren van de door medewerkers van de afdeling uit te voeren werkzaamheden.

Kader
Verkregen bevoegdheden en richtlijnen.

Resultaat
Bevordering van doelmatige, efficiënte en kwalitatief hoogwaardige werkuitvoering.

Activiteit
 • Informeren van medewerkers over de te realiseren doelstellingen en resultaten.
 • Geven van aanwijzingen en instructies over te volgen werkwijzen en procedures.
 • (Laten) maken van roosters en afstemmen van vrije dagen.
 • Mede beoordelen van resultaten en toezien op en bevorderen van een kwalitatief en kwantitatief juiste voortgang van werkzaamheden.
 • Oplossen of doorgeven van zich voordoende problemen welke niet door medewerkers zelf kunnen of mogen worden opgelost.
Kernactiviteit
Ontwikkelen en evalueren van beleid ten aanzien van informatievoorziening, informatieprocessen en informatie-architectuur.

Kader
Universiteitsbreed strategische informatiemanagement beleid, afdelingsbeleid.
Kansen en risico¿s in ICT.

Resultaat
Kaders voor op te zetten informatiemanagement .

Activiteit
 • Initiëren, ontwikkelen en voorbereiden van adviezen aan de bestuurlijk (eind)verantwoordelijken (College van Bestuur, Faculteitsbestuur, Directie onderwijs of onderzoeksinstituut, e.d.) inzake beleid ten aanzien van informatiemanagement.
 • Uitwerken van beleidsopties en aangeven van de voor- en nadelen van alternatieve benaderingen.
 • Definiëren en construeren van de vertaling van de (strategische) planning.
 • Zorgdragen voor coördinatie en afstemming van beleidsontwikkeling op instellings- en faculteitsniveau.
 • Leveren van een bijdrage aan het afdelingsbeleidsplan.
 • Stimuleren en bevorderen van informatie-uitwisseling over beleidsonderwerpen en creëren en bevorderen van draagvlak, onder meer door het actief participeren in diverse in- en externe overleggremia, projectgroepen en netwerken.
 • Op grond van evaluaties komen tot voorstellen voor het bijstellen van het informatiemanagement beleid.
Kernactiviteit
Doen van onderzoek naar de eisen en wensen ten aanzien van het informatiemanagement, alsmede de beperkingen, randvoorwaarden en uitgangspunten en hierover rapporteren aan de opdrachtgever.

Kader
Methoden en technieken voor het analyseren van de organisatie en bedrijfsprocessen.

Resultaat
Kaders voor te ontwikkelen informatiemanagement .

Activiteit
 • Uitvoeren van verdiepend onderzoek, zoals gegevensonderzoek, organisatie-onderzoek, definitiestudie, haalbaarheidstudies, externe ict-ontwikkelingen, etc.
 • Inventariseren en analyseren van de wensen en behoeften bij medewerkers en opdrachtgever(s) ten aanzien van de gewenste informatievoorziening in relatie tot de gewenste bedrijfsvoering.
 • Opstellen van rapportages voor en het presenteren van rapportages aan opdrachtgevers.
 • (Mede)opstellen van projectplannen en probleemdefinities.
Kernactiviteit
Voeren van adviesgesprekken en rapporteren van bevindingen aan opdrachtgever.

Kader
Informatiebehoefte, technologische mogelijkheden en diensten.

Resultaat
Vastgelegd advies en programma van (functionele) eisen inzake ontwikkeling en aankoop ICT-producten en inrichting projecten.

Activiteit
 • Voeren van adviesgesprekken en doen van aanbevelingen en voorstellen inzake ontwikkelingsopdrachten, aankoop van ICT-producten, het opzetten en inrichten van projecten en het verbeteren van bedrijfsprocessen
 • Opstellen van adviesrapporten en verzorgen van adviespresentaties
 • Onderhoudt het actief relatiebeheer met de afnemers
 • Voorziet in de goede informatievoorziening vanuit de afdeling en/of de instelling
 • Onderhoudt namens de afdeling en/of de instelling interne en externe netwerken die bijdragen aan de goede ontwikkeling en dienstverlening op het gebied van de informatieprocessen
 • Begeleiden van functioneel applicatiebeheerders
Kernactiviteit
Opstellen en bewaken van het informatiemanagement plan.

Kader
Beleid, vraag en behoeften van de opdrachtgever, ICT kansen.

Resultaat
Informatiemanagementplan waarin de informatievoorziening is vastgelegd.

Activiteit
 • Specificeren van de infrastructuur naar informatie-, applicatie- en technologische infrastructuur.
 • Opstellen en bewaken van het informatieplan (Beveiliging- en risicomanagement, portfolio management) en de principes voor de inrichting van de informatiehuishouding.
 • Programma-managen van de projectenportfolio van het informatie- en ict-plan.
 • Vertalen van het informatieplan naar (prioriteiten in ) regulier onderhoud, ICT portfolio en implementatieplanning.
 • Bewaken van en toezicht houden op de infrastructuur (samenhang en architectuur).
 • Inbedden van het informatieplan in het afdelings- en/of instellingsbeleid.
 • Stellen van kaders aan het functioneel beheer.
Competenties
Omschrijving
Ontleden van situaties of een hoeveelheid informatie in hoofd- en bijzaken. Zien van onderlinge verbanden en doordringen tot de kern.

Gedragsindicatoren
 • Maakt in informatie onderscheid tussen hoofd- en bijzaken.
 • Ontleedt een vraagstuk of probleemsituatie tot de kern.
 • Controleert vanuit meerdere invalshoeken of een geconstateerd probleem ook daadwerkelijk het echte probleem is.
 • Beschrijft de interne samenhang tussen onderdelen van een probleem of vraagstuk.
 • Stelt gerichte vragen om de mogelijke oorzaken te achterhalen van een complex vraagstuk.
 • Geeft duidelijk de gevolgen van een bepaalde keuze aan.
Toetsvragen
 • Met welk belangrijk probleem heb je het afgelopen jaar te maken gehad? Beschrijf deze situatie eens. Welke stappen heb je bij de inventarisatie van het probleem genomen? Wat was de oorzaak van het probleem volgens jou?
 • Welke informatie is voor jou van belang om je functie goed te kunnen uitoefenen? Hoe heb je je van deze informatie op de hoogte gesteld en van welke informatiebronnen heb je gebruik gemaakt?
 • Over welke beslissing heb je de laatste maanden lang moeten nadenken? Welke zaken heb je toen allemaal tegen elkaar afgewogen?
 • Welke van de door jouw genomen beslissingen was het belangrijkste in het afgelopen jaar? Waren er nog andere mogelijkheden die je hebt overwogen? Wat waren de redenen dat je juist die
 • beslissing hebt genomen?
Ontwikkeltips
 • Probeer één of meerdere (complexe) problemen uit te zoeken. Bespreek jouw resultaten op het gebied van de probleemanalyse met de belanghebbenden en vraag om feedback.
 • Probeer bij een vraagstuk de informatie die je hebt in volgorde van belangrijkheid te zetten. Vraag je af waarom je dit vindt.
 • Leg in vraaggesprekken het accent op het stellen van open vragen (dus vragen die beginnen met wat, wie, waarom, waar, hoe etc) en op het grondig doorvragen. Stel (veel) meer vragen dan je gewend bent te doen.
 • Werk eens alternatieve plannen uit naast een favoriet plan.
 • Probeer in het geval van een probleem op basis van beschikbaar cijfermateriaal te bepalen welke gevolgen, problemen, conclusies er zijn vast te stellen.
 • Maak in het geval van probleemsituaties afwegingen met +/- schema's (voor- en nadelen).
 • Stel je actief de volgende vragen: Hoe ben ik tot dit oordeel gekomen? Wat zijn hiervan voor- en nadelen? Heb ik andere ideeën of afwegingen bekeken?
 • Probeer tot de kern van het probleem door te dringen door jezelf de volgende vragen te stellen: Wat is precies het probleem? Zit er nog een probleem achter het probleem? Van wie is het probleem?
 • Ga op zoek naar gelijksoortige problemen uit het verleden, gebruik deze voorbeelden en kijk of je lering uit kunt trekken.
 • Probeer één of meerdere (complexe) problemen uit te zoeken. Bespreek jouw resultaten op het gebied van de probleemanalyse met de belanghebbenden en vraag om feedback.
 • Probeer bij een vraagstuk de informatie die je hebt in volgorde van belangrijkheid te zetten. Vraag je af waarom je dit vindt.
 • Leg in vraaggesprekken het accent op het stellen van open vragen (dus vragen die beginnen met wat, wie, waarom, waar, hoe etc) en op het grondig doorvragen. Stel (veel) meer vragen dan je gewend bent te doen.
 • Werk eens alternatieve plannen uit naast een favoriet plan.
 • Probeer in het geval van een probleem op basis van beschikbaar cijfermateriaal te bepalen welke gevolgen, problemen, conclusies er zijn vast te stellen.
 • Maak in het geval van probleemsituaties afwegingen met +/- schema's (voor- en nadelen).
 • Stel je actief de volgende vragen: Hoe ben ik tot dit oordeel gekomen? Wat zijn hiervan voor- en nadelen? Heb ik andere ideeën of afwegingen bekeken?
 • Probeer tot de kern van het probleem door te dringen door jezelf de volgende vragen te stellen: Wat is precies het probleem? Zit er nog een probleem achter het probleem? Van wie is het probleem?
 • Ga op zoek naar gelijksoortige problemen uit het verleden, gebruik deze voorbeelden en kijk of je lering uit kunt trekken.
Omschrijving
Precies, zorgvuldig en foutloos uitvoeren van werkzaamheden.

Gedragsindicatoren
 • Is nauwkeurig in de afwerking van taken en producten.
 • Controleert het eigen werk op fouten.
 • Werkt volgens afgesproken procedures en richtlijnen.
 • Verricht gedurende lange tijd werkzaamheden zonder fouten te maken.
 • Ziet zaken waar anderen overheen kijken.
 • Levert foutloos werk af.
Toetsvragen
 • Hoe organiseer je je werk? Hoe voorkom je dat je dingen over het hoofd ziet?
 • Vinden collega's je nauwkeurig? Waarom wel/niet?
 • Iedereen maakt wel eens fouten. Hoe kom jij erachter dat je iets fout hebt gedaan? Geef eens een voorbeeld?
 • Wat vind jij slordig? Wat doe je als een collega slordig werk aanlevert?
 • Krijg je weleens complimenten van collega's of klanten over de kwaliteit van je werk?
 • Wat voor soort complimenten?
 • Hoe controleer je jezelf op fouten?
Ontwikkeltips
 • Ruim tijd in om je werkzaamheden te plannen en te controleren.
 • Orden je werkzaamheden, maak ze een voor een af. Zorg ervoor dat je overzicht hebt en laat je niet afleiden.
 • Bedenk een logische ordening voor zaken die zijn afgewerkt en zaken die je nog onderhanden hebt. Bespreek deze met je leidinggevende.
 • Gebruik standaard de beschikbare middelen om nauwkeurig te werken, zoals: spellingscontrole, mappen in je computer.
 • Vraag een collega die heel precies is, om een door jouw gemaakt document te controleren en bespreek de uitkomst.
 • Let op details in documenten, zoals juiste datum, voetnoot etc.
 • Kies een archiveringssysteem dat bij je past en gebruik het consequent!
 • Ruim tijd in om je werkzaamheden te plannen en te controleren.
 • Orden je werkzaamheden, maak ze een voor een af. Zorg ervoor dat je overzicht hebt en laat je niet afleiden.
 • Bedenk een logische ordening voor zaken die zijn afgewerkt en zaken die je nog onderhanden hebt. Bespreek deze met je leidinggevende.
 • Gebruik standaard de beschikbare middelen om nauwkeurig te werken, zoals: spellingscontrole, mappen in je computer.
 • Vraag een collega die heel precies is, om een door jouw gemaakt document te controleren en bespreek de uitkomst.
 • Let op details in documenten, zoals juiste datum, voetnoot etc.
 • Kies een archiveringssysteem dat bij je past en gebruik het consequent!
Omschrijving
Acties uitvoeren om de voortgang van activiteiten of taken te bewaken en te controleren.

Gedragsindicatoren
 • Spreekt bij het begin van een project of werkzaamheden duidelijke evaluatiemomenten af.
 • Houdt overzicht over werkzaamheden.
 • Controleert tussentijds of werkzaamheden volgens afspraak verlopen.
 • Spreekt mensen aan als afgesproken deadlines niet worden gehaald.
 • Vraagt uit eigen beweging om terugmelding of rapportage van medewerkers.
 • Maakt aan het eind van gesprekken vervolgafspraken.
Toetsvragen
 • Wat voor controlemechanismen heb je in je werk ingebouwd, zodat je de voortgang in de gaten kunt houden?
 • Hoe zorg je ervoor dat afspraken die je met mensen maakt worden nagekomen, zowel in tijd als in kwaliteit?
 • Hoe zorg je dat je goed geïnformeerd blijft over de voortgang van een project of activiteit?
 • Hoe zorg je dat je de deadlines haalt afgesproken in een onderzoeksplanning?
 • Heb je wel eens een project georganiseerd. Hoe hield je de voortgang in de gaten?
 • Heb je wel eens te maken gehad met een medewerker die projectafspraken niet nakwam? Wat heb je toen gedaan?
 • Op welke manier evalueer jij activiteiten die je hebt uitgevoerd? Geef daar eens een voorbeeld van.
Ontwikkeltips
 • Maak een projectplan met ijkpunten en evaluatiemomenten.
 • Schrijf voortgangsafspraken, die je gemaakt hebt, in je agenda.
 • Houd regelmatig evaluatiebijeenkomsten om na te gaan of activiteiten op schema lopen.
 • Overleg tussentijds met betrokken collega en/of manager, of je planning en organisatie van je project aan de verwachtingen en eisen voldoen.
 • Maak na een overleg specifieke en meetbare vervolgafspraken en zie toe op naleving.
 • Ga na voor welke activiteiten het zinvol is om een (gestandaardiseerde) voortgangsrapportage in te voeren en wat er dan in zou moeten komen te staan.
 • Evalueer na elke opdracht of project of de doelstellingen behaald zijn conform de vooraf opgestelde criteria.
 • Volg een cursus projectmanagement.
 • Maak een projectplan met ijkpunten en evaluatiemomenten.
 • Schrijf voortgangsafspraken, die je gemaakt hebt, in je agenda.
 • Houd regelmatig evaluatiebijeenkomsten om na te gaan of activiteiten op schema lopen.
 • Overleg tussentijds met betrokken collega en/of manager, of je planning en organisatie van je project aan de verwachtingen en eisen voldoen.
 • Maak na een overleg specifieke en meetbare vervolgafspraken en zie toe op naleving.
 • Ga na voor welke activiteiten het zinvol is om een (gestandaardiseerde) voortgangsrapportage in te voeren en wat er dan in zou moeten komen te staan.
 • Evalueer na elke opdracht of project of de doelstellingen behaald zijn conform de vooraf opgestelde criteria.
 • Volg een cursus projectmanagement.
Omschrijving
Wensen en behoeften van klanten herkennen en hiervan blijk geven in het handelen.

Gedragsindicatoren
 • Stelt zich dienstverlenend op.
 • Biedt ongevraagd extra service.
 • Vraagt door tot een compleet beeld ontstaat van de wensen van de klant.
 • Komt met voorstellen die inspelen op de belangen van of ontwikkelingen bij de klant (levert maatwerk).
 • Vertaalt mogelijkheden van producten of diensten in voordelen voor de klant.
 • Gaat na of aan de wensen van de klant is voldaan.
Toetsvragen
 • Heb je wel eens extra inspanningen moeten leveren om een klant tevreden te stellen?
 • Welke eigenschappen zijn volgens jou belangrijk om goed met klanten om te kunnen gaan? Kun je een situatie beschrijven waarin je deze eigenschappen hebt gebruikt? Wanneer werkte dit wel/niet?
 • Beschrijf de laatste keer dat je te maken kreeg met een lastige klant? Hoe ben je daar mee om gegaan?
 • Wat was een kritieke situatie voor u met een klant? Beschrijf die eens.
Ontwikkeltips
 • Stel je op de hoogte van de belangen, wensen en behoeften van je klanten. Hoe meer achtergronden je kent, des te gemakkelijker kun je anticiperen op wensen en behoeften. Stel voldoende vragen.
 • Vraag naar de doelstellingen van je klanten. Weet welke kenmerken van je product of dienst de klant het belangrijkst vindt. Weet wat je klanten van de producten en diensten vinden.
 • Stel jezelf op de hoogte van de diensten en producten die de organisatie te bieden heeft. Geef eens in vijf zinnen aan wat je belangrijkste diensten/producten zijn.
 • Neem een collega mee naar een gesprek met een klant om zo beter in te kunnen gaan op de klantvraag. Spreek vooraf een rolverdeling af.
 • Bedenk, samen met anderen, hoe de service voor klanten verbeterd kan worden. Stel vast wat de kosten en baten zijn van de verschillende voorstellen. Voer vervolgens alleen die verbeteracties door waarvan de baten veel groter zijn dan de kosten.
 • Zorg ervoor dat je goed afstemt met andere teams en organisatieonderdelen, Spreek met elkaar af dat klanten naar de juiste persoon binnen de organisatie doorverwezen worden.
 • Bespreek geleverde diensten of producten met klanten na en bedenk zonodig verbeterpunten.
 • Houd een tevredenheidonderzoek voor de activiteiten die je uitvoert voor klanten.
 • Wees duidelijk over wat je voor klanten kunt betekenen, leg dit eventueel schriftelijk vast en houd je daaraan.
 • Stel je op de hoogte van de belangen, wensen en behoeften van je klanten. Hoe meer achtergronden je kent, des te gemakkelijker kun je anticiperen op wensen en behoeften. Stel voldoende vragen.
 • Vraag naar de doelstellingen van je klanten. Weet welke kenmerken van je product of dienst de klant het belangrijkst vindt. Weet wat je klanten van de producten en diensten vinden.
 • Stel jezelf op de hoogte van de diensten en producten die de organisatie te bieden heeft. Geef eens in vijf zinnen aan wat je belangrijkste diensten/producten zijn.
 • Neem een collega mee naar een gesprek met een klant om zo beter in te kunnen gaan op de klantvraag. Spreek vooraf een rolverdeling af.
 • Bedenk, samen met anderen, hoe de service voor klanten verbeterd kan worden. Stel vast wat de kosten en baten zijn van de verschillende voorstellen. Voer vervolgens alleen die verbeteracties door waarvan de baten veel groter zijn dan de kosten.
 • Zorg ervoor dat je goed afstemt met andere teams en organisatieonderdelen, Spreek met elkaar af dat klanten naar de juiste persoon binnen de organisatie doorverwezen worden.
 • Bespreek geleverde diensten of producten met klanten na en bedenk zonodig verbeterpunten.
 • Houd een tevredenheidonderzoek voor de activiteiten die je uitvoert voor klanten.
 • Wees duidelijk over wat je voor klanten kunt betekenen, leg dit eventueel schriftelijk vast en houd je daaraan.
Niveaus
NiveauSchaal
211