Functiebeschrijving

Functiefamilie
Functies per Functiefamilie, met aantal medewerkers
Doel
Ontwikkelen, organiseren en (laten) uitvoeren van (interdisciplinaire) programma’s op het gebied van wetenschap, cultuur, maatschappij en/of levensbeschouwing, in lijn met de identiteit van de universiteit, het studentenbeleid en beleid studentenvoorzieningen, teneinde bij te dragen aan brede academische en maatschappelijke vorming van studenten en/of medewerkers en aan de profilering van de universiteit in haar betrokkenheid op levensbeschouwelijke, ethische en maatschappelijke vragen.
Resultaatgebieden
Kernactiviteit
Adviseren en begeleiden van studentenverenigingen op het gebied van opzet, organisatie en financiering van culturele/maatschappijkritische programma’s

Kader
Doelstellingen van het studentenbeleid en/of beleid studentenvoorzieningen Eigen vakgebied

Resultaat
Studentenverenigingen stimuleren een rol te spelen in brede academische vorming van hun leden

Activiteit
 • Ondersteunen van studentenverenigingen bij het ontwikkelen van programma’s, draaiboeken
 • Informeren over subsidiemogelijkheden en studenten ondersteunen in het aanvragen van subsidies en het schrijven van subsidieaanvragen
 • Organiseren van consultatiemogelijkheden waar studenten terecht kunnen met vragen op het gebied van ontwikkelen en organiseren van culturele/maatschappijkritische programma’s
 • Adviseren over en begeleiden van PR-activiteiten en uitingen voor de pers
Kernactiviteit
Opstellen van of een bijdrage leveren aan beleidsvoorstellen op het gebied van brede academische, maatschappelijke en/of levensbe-schouwelijke vorming van studenten en/of medewerkers

Kader
Studentenbeleid Beleid studentenvoorzieningen Identiteit van de universiteit

Resultaat
Bevordering van actueel beleid dat gericht is op realisatie van geformuleerde doelstellingen

Activiteit
 • Bijhouden van in- en externe ontwikkelingen op het gebied van cultuur, podiumkunsten, wetenschap en maatschappij en deze vertalen in consequenties voor invulling en aanbod van academische vorming
 • Doen van beleidsvoorstellen inclusief conceptbegroting en deze ter goedkeuring voorleggen aan leidinggevende
 • Uitwerken van ideeën voor beleid en/of opstellen van voorstellen voor deelbeleid
 • Initiëren en (laten) uitvoeren van (markt)onderzoek onder verschillende doelgroepen en uitkomsten vertalen naar consequenties voor (deel)beleid
 • Afstemmen beleidsvoorstellen met intern adviesorgaan (cultuur-, kunst-, podiumkunst-, Studium Generale-commissie) en deze eventueel aanscherpen naar aanleiding hiervan
Kernactiviteit
Coördineren van de door medewerkers van de afdeling uit te voeren werkzaamheden

Kader
Bevoegdheden en richtlijnen

Resultaat
Bevordering van doelmatige, efficiënte en kwalitatief hoogwaardige werkuitvoering

Activiteit
 • Informeren van medewerkers over de te realiseren doelstellingen en resultaten
 • Geven van aanwijzingen en instructies over te volgen werkwijzen en procedures
 • (Laten) maken van roosters en afstemmen van vrije dagen
 • Medebeoordelen van resultaten en toezien op en bevorderen van een kwalitatief en kwantitatief juiste voortgang van werkzaamheden
 • Oplossen of doorgeven van problemen welke niet door medewerkers zelf kunnen of mogen worden opgelost
Kernactiviteit
Opstellen van draaiboeken ten behoeve van de organisatie en uitvoering van activiteiten

Kader
Programmaopzet Facilitaire en technische procedures en reglementen

Resultaat
Bevordering van uitvoering activiteiten binnen gestelde deadlines en minimaliseren van knelpunten in het proces van uitvoering

Activiteit
 • Bijhouden van veranderingen in mogelijkheden, procedures en reglementen van faciliteiten en technische voorzieningen
 • Up-to-date houden van draaiboeken
 • Regelmatig evalueren van draaiboeken en van de mate waarin ze bevorderend werken op de organisatie en geplande uitvoering van activiteiten
 • Toezien op het gebruiken van draaiboeken
Kernactiviteit
(Laten) evalueren van de inhoud, uitvoering en organisatie van activiteiten

Kader
Programma's Draaiboeken Begrotingen

Resultaat
Verbeteren van uitvoering en organisatie en aansluiting van inhoud op de doelgroep bij volgende activiteiten

Activiteit
 • Analyseren van door deelnemers en docenten ingevulde evaluatieformulieren
 • Voeren van evaluatiegesprekken met externe uitvoerders (docenten, gastsprekers)
 • Voeren van functioneringsgesprekken met docenten, mede op basis van uitkomsten van de evaluaties
 • Rapporteren over evaluatie-uitkomsten aan interne adviesorganen (commissie cultuur, podiumkunsten, Studium Generale) en direct leidinggevende en/of College van Bestuur
 • Bijdragen schrijven voor het jaarverslag van de afdeling over programma-uitvoering en -evaluatie
Kernactiviteit
Doen van aanvragen voor externe financiering en monitoren van (project)uitgaven

Kader
Financieel-administratieve procedures en voorschriften

Resultaat
Juiste (aanwending en) verantwoording van financiële middelen

Activiteit
 • Aanvragen subsidies en fondsen
 • Bewaken van goedgekeurde begrotingen en/of (project)budgetten
 • (Laten) innen en administreren van deelnemersbijdragen
 • Controleren en betaalbaar stellen van facturen
 • (Mede)opstellen van financiële overzichten en eindafrekening
Kernactiviteit
Opbouwen en onderhouden van een in- en extern netwerk bestaande uit wetenschappelijk personeel, studenten, andere universiteiten en/of andere belanghebbenden

Kader
Eigen expertise/vakgebied

Resultaat
Stimuleren van samenwerkingsverbanden met andere afdelingen, externe organisaties

Activiteit
 • Regelmatig contact onderhouden met wetenschappelijk personeel, studentenverenigingen, andere universiteiten, organisaties die soortgelijke producten/diensten aanbieden
 • Deelnemen aan verschillende in- en externe overlegvormen
 • Stimuleren van samenwerkingsverbanden/projecten met andere afdelingen of externe organisaties en participeren in de uitvoering hiervan
 • Creëren van draagvlak voor de realisatie van het beleid academische vorming
Kernactiviteit
Toezien op de uitvoering van programma’s en verzorgen van periodieke rapportages over voortgang en uitvoering programma’s

Kader
Programma’s Budget

Resultaat
Realisatie van programma’s conform de in beleid en programma’s geformuleerde doelstellingen, tijdplanningen en budgetten

Activiteit
 • Zorgdragen voor de praktische programmacoördinatie
 • Bewaken van de voortgang van het programma en/of onderdelen daarvan en bijsturen met corrigerende maatregelen in geval van afwijkingen
 • Zorgdragen voor het uitbrengen van periodieke rapportages
 • Toetsen van de uitvoering van programma’s aan budget en planning
 • Toetsen van programmaevaluaties/evaluaties van activiteiten aan de in het beleid en programma geformuleerde doelstellingen
Kernactiviteit
Ontwikkelen of doen van voorstellen voor culturele, maatschappijkritische of levensbeschouwelijke (interdisciplinaire) programma’s

Kader
Beleid academische vorming Budget

Resultaat
Programma/thema uitgewerkt in activiteiten inclusief (deel)begrotingen en planning

Activiteit
 • Bijhouden van in- en externe ontwikkelingen op het gebied van culturele, maatschappijkritische en/of levensbeschouwelijke (interdisciplinaire) programma’s en deze vertalen in consequenties voor invulling en vorm van nieuwe programma’s
 • Regelmatig onderhouden van contact met studenten(verenigingen) en/of wetenschappelijk personeel om input te krijgen voor de invulling van de nieuwe programma’s
 • Zich informeren over invulling en opzet van dergelijke programma’s bij andere universiteiten of organisaties die een soortgelijke dienstverlening bieden (gemeenten, culturele en maatschappijkritische stichtingen)
 • Verrichten van een literatuurstudie
 • Afstemmen programmavoorstellen met intern adviesorgaan (cultuur-, kunst-, podium-kunst-, Studium Generale-commissie) en deze aanscherpen naar aanleiding hiervan
Kernactiviteit
Organiseren van de activiteiten op het gebied van wetenschap, cultuur, maatschappij en levensbeschouwing

Kader
Programma's en draaiboeken Budget

Resultaat
Efficiënte en effectieve realisatie van de geplande activiteiten

Activiteit
 • Benaderen en uitnodigen van sprekers, (lokale) pers, inleiders ten behoeve van (panel)discussies, lezingen, workshops, symposia en/of inkopen van (culturele) cursussen
 • Organiseren van tentoonstellingen en exposities omtrent kunst en cultuur
 • Fungeren als aanspreekpunt voor gastsprekers, docenten, studenten(verenigingen), wetenschappelijk personeel, overige (extern) belanghebbenden zoals (lokale) pers
 • Verzorgen van voorpublicatie bestaande uit bijdragen van sprekers/inleiders en/of van publicaties van het cursusaanbod, procedures voor inschrijving, betaling, deelname, e.d.
 • Zorgdragen voor roostering, openstelling en afsluiting van benodigde accommodatie, inclusief (bemensing van) de catering-/kantinefaciliteiten en technische faciliteiten
 • Toezien op het verloop van de activiteiten en (mede)oplossen van zich voordoende problemen op logistiek en/of facilitair gebied
Kernactiviteit
Redigeren van artikelen horend bij lezingen, symposia en dergelijke en/of zelf schrijven van artikelen, alsmede zorgdragen voor publicatie van de (gebundelde) artikelen

Kader
Beleid academische vorming Huisstijl

Resultaat
Grotere naam(sbekendheid) van de universiteit, haar identiteit en maatschappelijk rol

Activiteit
 • Zorgdragen voor of bijdragen aan samenstellen en uitgeven van artikelenbundels
 • Schrijven van artikelen voor publicaties in bladen binnen of buiten de instelling
 • Publiceren van korte samenvattingen van (wetenschappelijke) bijdragen aan symposia, lezingen, e.d.
 • Te woord staan van (schrijvende) pers
 • Onderhouden van contacten met drukker en/of uitgeverij, vormgever, e.d.
Kernactiviteit
Beheren en eventueel toewijzen van (subsidie)gelden ten behoeve van sponsoring van activiteiten georganiseerd door studenten

Kader
Budget Sponsoringcriteria

Resultaat
Stimuleren van sponsoring voor activiteiten op het gebied van brede academische vorming

Activiteit
 • Beoordelen van aanvragen van studenten(verenigingen) op voldoen aan de sponsoring-criteria
 • Toekennen van routineaanvragen, voorleggen van bijzondere aanvragen aan het College van Bestuur/direct leidinggevende
 • Toezien op een verantwoorde aanwending van sponsorgelden
 • Opstellen van financiële verantwoordingen
Kernactiviteit
Werven, selecteren en (tijdelijk) aanstellen van docenten ten behoeve van de uitvoering van het (cultureel) cursusaanbod

Kader
Programma’s Budget Personeelsbeleid

Resultaat
Gekwalificeerde docenten om het aangeboden cursusaanbod uit te laten voeren

Activiteit
 • Opstellen van advertenties voor lokale kranten en/of universiteitsblad/faculteitsbladen
 • Benaderen van (freelance) docenten bij gelijksoortige organisaties
 • Voeren van sollicitatie-/intakegesprekken met kandidaten en maken van een selectie
 • (Laten) opstellen van (tijdelijke) arbeidsovereenkomsten voor docenten en deze laten ondertekenen
 • Wegwijs maken van nieuwe docenten in gebouwen, uitleggen van procedures, werkwijzen, e.d.
Competenties
Omschrijving
Komen met nieuwe of originele ideeën, gezichtspunten of oplossingen.

Gedragsindicatoren
 • Associeert gemakkelijk, legt snel verbanden.
 • Combineert eigen ideeën en die van anderen tot nieuwe oplossingen.
 • Komt met ideeën die wezenlijk anders zijn dan tot nu toe door anderen bedacht.
 • Ziet nieuwe toepassingsmogelijkheden voor bestaande instrumenten.
 • Doorbreekt bestaande denkkaders.
 • Experimenteert met mogelijkheden, probeert andere aanpakken uit.
Toetsvragen
 • Heb je recent te maken gehad met een probleem waarvoor gangbare oplossingen niet 'werkten'? Wat heb je toen ondernomen?
 • Is er in de organisatie waarin je nu werkt een verandering tot stand gekomen, die volgens je collega's voornamelijk is gerealiseerd door inventiviteit van jouw kant? Kun je daar een voorbeeld van geven?
 • Een belangrijke voorwaarde voor succesvol ondernemen blijkt innovatief denken te zijn. Welk soort vernieuwingen zijn volgens jou in de nabije toekomst wenselijk voor de continuïteit van jouw organisatieonderdeel?
 • Welke bruikbare ideeën heb je zelf in de afgelopen periode in je werk ingebracht?
 • Meestal ontstaan goede ideeën in een kleine groep gelijkgestemden en niet in het hoofd van een persoon. Heb je zo'n proces wel eens meegemaakt? Wat was jouw inbreng in dat proces?
 • Welke onderzoeksactiviteiten heb je tot nu toe gedaan? Kun je aangeven welke vernieuwingen hieruit zijn voortgekomen?
Ontwikkeltips
 • Vraag naar en lees over innovatieve ontwikkelingen, experimenten en vorm hier je mening over. Houd nieuwe ontwikkelingen en trends bij.
 • Heb oog voor innovatieve oplossingen of creatieve aanpakken in je eigen organisatieonderdeel.
 • Volg niet de gemakkelijkste weg, maar ga na of er alternatieve wegen zijn om tot een oplossing te komen
 • Richt je op nieuwe oplossingen of alternatieven voor bepaalde problemen of gang van zaken. Dit in tegenstelling tot verbeteren van bestaande procedures.
 • Ga eens met een paar collega's brainstormen om oplossingsrichtingen voor een probleem te bedenken.
 • Doe een onderzoek naar creatieve oplossingen voor een bepaald probleem.
 • Check bij jezelf of je nog nieuwe ideeën hebt geïmplementeerd, wat en hoe.
 • Probeer tijdens bijeenkomsten in te gaan op voorstellen voor nieuwe manieren om iets aan te pakken.
 • Vraag naar en lees over innovatieve ontwikkelingen, experimenten en vorm hier je mening over. Houd nieuwe ontwikkelingen en trends bij.
 • Heb oog voor innovatieve oplossingen of creatieve aanpakken in je eigen organisatieonderdeel.
 • Volg niet de gemakkelijkste weg, maar ga na of er alternatieve wegen zijn om tot een oplossing te komen
 • Richt je op nieuwe oplossingen of alternatieven voor bepaalde problemen of gang van zaken. Dit in tegenstelling tot verbeteren van bestaande procedures.
 • Ga eens met een paar collega's brainstormen om oplossingsrichtingen voor een probleem te bedenken.
 • Doe een onderzoek naar creatieve oplossingen voor een bepaald probleem.
 • Check bij jezelf of je nog nieuwe ideeën hebt geïmplementeerd, wat en hoe.
 • Probeer tijdens bijeenkomsten in te gaan op voorstellen voor nieuwe manieren om iets aan te pakken.
Omschrijving
Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over de maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke ontwikkelingen. Deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie.

Gedragsindicatoren
 • Kent de actuele nieuwsonderwerpen die van belang zijn voor het functiegebied.
 • Stelt zich op de hoogte van economische, sociale, vakinhoudelijke en andere ontwikkelingen.
 • Is op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen op vakgebieden die een raakvlak hebben met het eigen vakgebied.
 • Gaat adequaat om met cultuurverschillen.
 • Vertaalt ontwikkelingen in de maatschappij naar het eigen werkterrein.
 • Heeft externe contacten die hem of haar informeren over maatschappelijke trends en ontwikkelingen die van belang zijn voor het eigen functie- of vakgebied.
Toetsvragen
 • Welke recente ontwikkelingen zijn van belang voor je functiegebied?
 • Hoe heb je je het afgelopen jaar op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen je vakgebied?
 • Welke veranderingen in de maatschappij hebben grote invloed gehad op je werk in de laatste jaren? Welke veranderingen in de maatschappij zullen volgens jou je werk in de komende tijd beïnvloeden?
 • Welke belangrijke ontwikkelingen hebben zich recent voorgedaan binnen de organisatie? Hoe heb je jezelf de laatste maanden op de hoogte gehouden van wat er in de organisatie gebeurt?
 • Wat waren de voornaamste doelstellingen van jouw organisatie het laatste jaar?
Ontwikkeltips
 • Verdiep je in de maatschappelijke, economische en politieke ontwikkelingen die relevant zijn voor de korte en lange termijnplannen van je eigen organisatie. Ga na welke effecten deze kunnen hebben op je eigen werkterrein en maak de resultaten kenbaar in een overleg met anderen. Of geef een presentatie hierover aan een groep betrokkenen.
 • Houd je goed op de hoogte van (nieuwe) ontwikkelingen die je functiegebied raken. Lees kranten, vaktijdschriften, volg actualiteitenprogramma's etc.
 • Verdiep je in de strategie en de doelstellingen van je organisatie en in de interne ontwikkelingen. Ga na wat dit betekent voor je eigen werkterrein of afdeling en bespreek dit in het werkoverleg van je afdeling.
 • Overleg tijdens het opstellen van plannen met de betrokkenen over de verwachte (neven)effecten. Toets met hen in hoeverre in de plannen rekening is gehouden met ontwikkelingen in de in- en /of externe omgeving. Verwerk de informatie in je plan.
 • Organiseer samen met een collega/ medewerker een bijeenkomst rond relevante thema's.
 • Neem deel aan congressen, doe aan intervisie, lees vaktijdschriften.
 • Zoek contact met mensen die je op de hoogte kunnen houden van maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke ontwikkelingen.
 • Verdiep je in de maatschappelijke, economische en politieke ontwikkelingen die relevant zijn voor de korte en lange termijnplannen van je eigen organisatie. Ga na welke effecten deze kunnen hebben op je eigen werkterrein en maak de resultaten kenbaar in een overleg met anderen. Of geef een presentatie hierover aan een groep betrokkenen.
 • Houd je goed op de hoogte van (nieuwe) ontwikkelingen die je functiegebied raken. Lees kranten, vaktijdschriften, volg actualiteitenprogramma's etc.
 • Verdiep je in de strategie en de doelstellingen van je organisatie en in de interne ontwikkelingen. Ga na wat dit betekent voor je eigen werkterrein of afdeling en bespreek dit in het werkoverleg van je afdeling.
 • Overleg tijdens het opstellen van plannen met de betrokkenen over de verwachte (neven)effecten. Toets met hen in hoeverre in de plannen rekening is gehouden met ontwikkelingen in de in- en /of externe omgeving. Verwerk de informatie in je plan.
 • Organiseer samen met een collega/ medewerker een bijeenkomst rond relevante thema's.
 • Neem deel aan congressen, doe aan intervisie, lees vaktijdschriften.
 • Zoek contact met mensen die je op de hoogte kunnen houden van maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke ontwikkelingen.
Omschrijving
Bijdragen aan een gezamenlijk resultaat met andere personen of groepen, ook wanneer dit niet van direct persoonlijk belang is.

Gedragsindicatoren
 • Deelt informatie en ervaringen met anderen.
 • Biedt hulp aan wanneer collega's daar behoefte aan hebben.
 • Levert bijdragen, ideeën of voorstellen gericht op groepsresultaten.
 • Reageert actief en op constructieve wijze op ideeën van anderen.
 • Past zich aan de groep aan als het erom gaat tot een gezamenlijk resultaat te komen.
 • Overbrugt tegenstellingen en verschillende zienswijzen tussen personen.
Toetsvragen
 • Heb je wel eens gefunctioneerd in een team of groep met een gezamenlijke opdracht? Wat was jouw rol in deze opdracht?
 • Kun je een situatie herinneren waarbij jij je niet hebt kunnen verenigen met de werkwijze van het team? Wat heb je toen gedaan?
 • Is het wel eens voorgekomen dat er verschillende visies speelden over een bepaald onderwerp? Hoe stelde jij je daarbij op?
 • Hoe beleef je de huidige manier van samenwerken met mensen in jouw organisatie of afdeling? Hebben zich daarbij wel eens problemen voorgedaan?
 • Ben je wel eens geconfronteerd met werkzaamheden die niet je persoonlijke belangstelling hadden? Was het moeilijk voor je om dat naast je normale werk uit te doen?
 • Ben je wel eens in de situatie geweest dat een team uit elkaar viel, omdat men niet met elkaar kon werken? Wat was je rol daarin?
 • Werk je op dit moment samen met collega's? Doen zich wel eens conflicten voor in die groep en hoe ga je daarmee om?
 • Hoe stel je je op in vergaderingen? Geef daar eens een voorbeeld van.
Ontwikkeltips
 • Help ongevraagd collega's van andere afdelingen of organisatieonderdelen.
 • Laat anderen delen in je kennis.
 • Luister naar anderen en bouw voort op hun voorstellen of ideeën. Denk mee.
 • Maak, indien aanwezig, samenwerkingsproblemen bespreekbaar. Doe dit met respect voor alle betrokkenen. Ga samen na waar de oorzaken liggen en hoe de samenwerking verbeterd kan worden.
 • Inventariseer bij een discussiepunt in de groep de verschillende meningen en laat de groep op democratische wijze tot een oordeel komen. Probeer dus te voorkomen dat je jouw mening oplegt aan de groep.
 • Overleg regelmatig met andere teams en/ of organisatieonderdelen. Ga na waar de meerwaarde van samenwerking zit. Doe dat zowel op formele als informele bijeenkomsten.
 • Stel vast met wie je de samenwerking goed vindt verlopen. Geef complimenten aan de betrokkenen.
 • Betrek anderen actief in een gesprek.
 • Help ongevraagd collega's van andere afdelingen of organisatieonderdelen.
 • Laat anderen delen in je kennis.
 • Luister naar anderen en bouw voort op hun voorstellen of ideeën. Denk mee.
 • Maak, indien aanwezig, samenwerkingsproblemen bespreekbaar. Doe dit met respect voor alle betrokkenen. Ga samen na waar de oorzaken liggen en hoe de samenwerking verbeterd kan worden.
 • Inventariseer bij een discussiepunt in de groep de verschillende meningen en laat de groep op democratische wijze tot een oordeel komen. Probeer dus te voorkomen dat je jouw mening oplegt aan de groep.
 • Overleg regelmatig met andere teams en/ of organisatieonderdelen. Ga na waar de meerwaarde van samenwerking zit. Doe dat zowel op formele als informele bijeenkomsten.
 • Stel vast met wie je de samenwerking goed vindt verlopen. Geef complimenten aan de betrokkenen.
 • Betrek anderen actief in een gesprek.
Omschrijving
Overzien van werkzaamheden; doelen en prioriteiten stellen. Activiteiten, tijd en middelen plannen.

Gedragsindicatoren
 • Brengt prioriteit aan door hoofd- en bijzaken te onderscheiden.
 • Denkt van te voren zorgvuldig na hoe iets planmatig aan te pakken.
 • Formuleert meetbare doelstellingen voor zichzelf en voor anderen.
 • Schept randvoorwaarden om taken ordelijk en efficiënt af te werken.
 • Anticipeert op onverwachte gebeurtenissen door de planning hier op aan te passen.
 • Maakt realistische inschattingen van tijd, mensen en middelen die nodig zijn om een doel te bereiken.
Toetsvragen
 • Wat waren het afgelopen jaar doelstellingen in je werk? Zijn deze doelstellingen ook bereikt?
 • Hoe heb je bepaald welke taken prioriteit hadden in het afgelopen jaar? Geef hiervan een paar voorbeelden.
 • Komt het wel eens voor dat aan je wordt gevraagd iets te organiseren? Kun je een voorbeeld geven?
 • Beschrijf een voorbeeld van een situatie waarin je de aanvankelijke planning aan moest passen. Welke weerstanden kwam je daarbij tegen? Wat heb je daarmee gedaan?
 • Op welke wijze organiseer je je dagelijkse werk?
 • Kun je een voorbeeld noemen waarin je aangegeven hebt geen tijd voor een extra klus te hebben?
 • Hoe plan je je onderzoek en zorg je dat je de deadlines haalt?
 • Heb je wel eens actief meegewerkt aan een reorganisatie? Hoe zag het scenario voor deze reorganisatie eruit en wat is je inbreng geweest tijdens de voorbereiding van deze reorganisatie?
 • Wat zijn de kritische stappen bij het organiseren van je huidige projectmatige werk?
 • Hoe bereid je je voor op vergaderingen en hoe houd je ze in de hand?
 • Heb je wel eens werkprocedures opgesteld? Hoe heb je deze ingevoerd?
Ontwikkeltips
 • Zorg ervoor, dat je de verantwoordelijkheid krijgt voor het plannen en organiseren van een bepaald onderzoeks- of dienstverleningsproject.
 • Benoem eerst alles dat een rol speelt om je doel te bereiken en cluster deze zaken.
 • Bepaal achtereenvolgens:
 • > De precieze doelstelling van het project.
 • > De benodigde middelen (tijd, mensen, budget e.a.), die nodig zijn om het gestelde doel te bereiken.
 • > De inzet (in termen van tijd en bijdrage) van elke betrokkene.
 • Maak een tijdschema, waarin per dag of week staat aangegeven, wie wat doet, met de benodigde randvoorwaarden. Noteer deadlines en de data waarop producten moeten worden opgeleverd.
 • Wanneer je de planning hebt uitgewerkt (op papier) informeer vervolgens een ieder over de planning en organisatie van het project.
 • Overleg tussentijds met een collega of je manager, of je planning en organisatie aan de verwachtingen en eisen voldoen.
 • Plan bij grotere projecten vaste vergaderdata in.
 • Houd in de planning ruimte voor onvoorziene zaken.
 • Maak actielijsten en vink af en streep door zodra je iets gedaan hebt.
 • Volg een cursus timemanagement of projectmanagement.
 • Zorg ervoor, dat je de verantwoordelijkheid krijgt voor het plannen en organiseren van een bepaald onderzoeks- of dienstverleningsproject.
 • Benoem eerst alles dat een rol speelt om je doel te bereiken en cluster deze zaken.
 • Bepaal achtereenvolgens:~~ > De precieze doelstelling van het project.~~ > De benodigde middelen (tijd, mensen, budget e.a.), die nodig zijn om het gestelde doel te bereiken.~~ > De inzet (in termen van tijd en bijdrage) van elke betrokkene.
 • Maak een tijdschema, waarin per dag of week staat aangegeven, wie wat doet, met de benodigde randvoorwaarden. Noteer deadlines en de data waarop producten moeten worden opgeleverd.
 • Wanneer je de planning hebt uitgewerkt (op papier) informeer vervolgens een ieder over de planning en organisatie van het project.
 • Overleg tussentijds met een collega of je manager, of je planning en organisatie aan de verwachtingen en eisen voldoen.
 • Plan bij grotere projecten vaste vergaderdata in.
 • Houd in de planning ruimte voor onvoorziene zaken.
 • Maak actielijsten en vink af en streep door zodra je iets gedaan hebt.
 • Volg een cursus timemanagement of projectmanagement.
Niveaus
NiveauSchaal
111
210