Functiebeschrijving

Functiefamilie
Functies per Functiefamilie, met aantal medewerkers
Doel
(Mede)opstellen van het stagebeleid en na goedkeuring zorgdragen voor de uitvoering hiervan, in lijn met het onderwijsbeleid en het studen-ten(loopbaan)beleid, teneinde te komen tot voldoende gelijkwaardige (inter)nationale stageplaatsen met duidelijke, eenduidige leerdoelstellingen gebaseerd op onderwijseindtermen.
Resultaatgebieden
Kernactiviteit
Verzamelen, archiveren en aan studenten aanbieden van (interne) stageplaatsen en van informatie over de plaatsen, bedrijven en procedures

Kader
Stagereglement

Resultaat
Aanbod van stageplaats(en) voor studenten

Activiteit
 • Bundelen en in overzichtelijke vorm presenteren (bijvoorbeeld elektronisch, fysieke map ter inzage) van beschikbare stageplaatsen en informatie over de plaatsen en de stagebedrijven
 • Aanbieden van informatie over de procedure omtrent het opstarten van een stage en van de hiervoor benodigde formulieren
 • Mondeling toelichten van stageplaatsen op verzoek van studenten
Kernactiviteit
Benaderen van bedrijven, instellingen en faculteit(en) voor (interne) stageplaatsen en/of (door de faculteit/opleiding gedefinieerde) onderzoeksopdrachten in een concurrerende omgeving

Kader
Stagereglement Didactische eisen Eindtermen van een programmaonderdeel

Resultaat
Voldoende stageplaatsen/onderzoeksopdrachten die aan de eisen en richtlijnen van de faculteit/opleiding voldoen

Activiteit
 • Opstellen en (laten) verzenden van mailings aan potentiële/al bekende stagebedrijven, alumni of interne opdrachtgevers (hoogleraren, directeuren onderzoeksinstituut en dergelijke) over de mogelijkheden van stageplaatsen/onderzoeksopdrachten
 • Afleggen van stagebezoeken bij (potentiële) stagebedrijven en/of bezoeken van bedrijvendagen of andere bijeenkomsten/evenementen waarbij veel bedrijven uit de sector aanwezig zijn
 • Organiseren van interne informatiebijeenkomsten voor studenten en medewerkers
Kernactiviteit
Opzetten en onderhouden van (een) databestand(en) met gegevens over stagebedrijven, -plaatsen (vacatures), -studenten, in- en externe be-geleiders

Kader
Administratieve systeem

Resultaat
Up-to-date inzicht in de stages die lopen, studenten die stages willen lopen en bedrijven die stageplaatsen hebben kloppende, actuele adressen bestanden

Activiteit
 • Opstellen en (laten) verzenden van mailings over onder andere mogelijkheden voor stagebedrijven, opnemen van stageplaatsen in vacaturebank/stageaanbod van de faculteit(en)/instelling
 • Afleggen van stagebezoeken bij (potentiële) stagebedrijven
 • (Laten) verzenden van informatiemateriaal aan nieuwe/potentiële stagebedrijven
Kernactiviteit
Medeontwikkelen en geven van cursussen gericht op oriëntatie op de arbeidsmarkt en/of op vaardigheden voor het betreden van de arbeidsmarkt, alsmede het individueel begeleiden van studenten bij het zoeken van en solliciteren op een baan

Kader
Uitstroombeleid

Resultaat
Overdracht van kennis van en specifieke vaardigheden voor het betreden van de arbeidsmarkt

Activiteit
 • In samenwerking met professionele trainer(s) ontwikkelen/vormgeven van onder andere cursussen oriëntatie op de arbeidsmarkt en sollicitatiecursussen
 • Medeontwikkelen van cursusmateriaal
 • Medegeven van genoemde cursussen
 • Organiseren van de cursussen waaronder activiteiten vallen als het regelen van locaties, trainers, inschrijvingen, sturen van bevestigingen en informatiemateriaal, bekend maken van de cursussen aan de juiste doelgroep
 • Houden van een spreekuur, maken van individuele afspraken voor vragen op het gebied van (toetreden tot) de arbeidsmarkt
Kernactiviteit
Begeleiden van (groepen) studenten bij het zoeken van, solliciteren of reageren op stageplaatsen

Kader
Wensen en behoeften van studenten Kennis van de (specifieke) arbeidsmarkt

Resultaat
Ondersteuning aan studenten bij het verkrijgen van een stageplaats

Activiteit
 • Begeleidingsgesprekken voeren met studenten over keuzemogelijkheden, aansluiting van stageplaatsen op hun studie, wijze waarop zij een bedrijf kunnen benaderen, e.d.
 • Geven van trainingen in vaardigheden die nodig zijn voor de betreffende (door de faculteit/opleiding gedefinieerde) stageopdrachten zoals telefoontraining, training onderzoeksvaardigheden, e.d.
 • Organiseren van bijeenkomsten met gastsprekers werkzaam in het betreffende veld
 • Doorlezen van sollicitatiebrieven en curriculum vitae, studenten hier feedback op geven en voorbereiden of oefenen van gesprekken
 • Suggesties doen voor inhoudelijke stagebegeleiding binnen de faculteit/opleiding
Kernactiviteit
Koppelen van student enerzijds en stageplaats en -bedrijf anderzijds

Kader
Stageopdracht Studiehistorie studenten

Resultaat
Studenten zijn voorzien van een stageplaats die qua inhoud en niveau past bij hun studieniveau

Activiteit
 • Voeren van intake-gesprekken met studenten over hun wensen omtrent een stageplaats en/of de capaciteiten, kennis die ze hiervoor hebben
 • Beslissen of student geschikt is voor succesvol uitvoeren van de stageopdracht
 • Zoeken in het aanbod van stageplaatsen naar een plaats die qua inhoud en studieniveau past bij een student
 • Contact leggen met stagebedrijven om studenten voor te dragen en geven van informatie over studenten aan het bedrijf (bijvoorbeeld curriculum vitae, studieresultaten)
 • Plannen van een kennismakings-/sollicitatiegesprek tussen student en stagebedrijf
Kernactiviteit
Bemiddelen tussen verschillende partijen bij knelpunten of onduidelijkheden

Kader
Stagereglement Stagecontract

Resultaat
Bevordering van tijdige afronding van stages conform de afspraken uit het stagecontract

Activiteit
 • Informeren bij de verschillende partijen over hun visie op knelpunten en komen met voorstellen om deze op te lossen
 • Verhelderen van procedures, inhoud, status stagecontract en andere informatie van belang voor wijze van uitvoering stage en de voorwaarden waaronder gewerkt wordt
 • Voeren van gesprekken met/begeleiden van gesprekken tussen betrokken partijen en proberen te komen tot gedeelde visie op knelpunten en tot mogelijke oplossingen hiervoor
Kernactiviteit
Doen van voorstellen omtrent doelstellingen, vormgeving en begeleiding van stages

Kader
Onderwijsbeleid en -doelstellingen Onderwijsprogramma’s en eindtermen

Resultaat
Bevordering van onderling gelijkwaardige stages en stagebegeleiding

Activiteit
 • Bijhouden van ontwikkelingen op het gebied van stages en andere werk-/leervormen (bijvoorbeeld duaal leren) en deze vertalen in invulling en aanbod binnen de eigen faculteit/opleiding
 • Doen van voorstellen omtrent rol, plaats en invulling van stages binnen het onderwijsprogramma
 • Doen van voorstellen omtrent stagebegeleiding
 • Afstemmen van voorstellen met een adviesorgaan stages en deze ter goedkeuring voorleggen aan direct leidinggevende, Decaan, Onderwijsbestuur
Kernactiviteit
Stimuleren van en/of toezien op afsluiten van stagecontracten/-overeenkomsten tussen student, stagebedrijf en docent danwel zelf een contract/overeenkomst opstellen en zorgdragen voor ondertekening daarvan

Kader
Standaardcontract/-overeenkomst

Resultaat
Formeel vastgelegde leerdoelen, werkafspraken en condities, gemaakt met alle betrokken partijen

Activiteit
 • Informeren van docenten en studenten over (nut van) het gebruik van stagecontract/-overeenkomst en waar deze te vinden zijn
 • Innemen en archiveren van afgesloten stagecontracten/-overeenkomsten
 • Opstellen van stagecontracten / -overeenkomsten en deze laten ondertekenen door betrokken partijen
 • Beoordelen van contracten/-overeenkomsten van de stagebedrijven zelf op de mate waarin wensen en eisen van de faculteit/opleiding hierin vertegenwoordigd zijn en aangeven of/wanneer dit een geldig contract/overeenkomst is
Kernactiviteit
Opstellen en uitbrengen van een stagereglement waarin praktische zaken als stageduur, toelatingseisen, stagebegeleiding en standaardformulieren opgenomen zijn

Kader
Stagebeleid Juridische richtlijnen

Resultaat
Studenten en docenten zijn geïnformeerd over inhoudelijke en procedurele eisen voor stages en standaardformulieren zijn voorhanden

Activiteit
 • Opstellen en up-to-date houden van het stagereglement
 • Toetsen en bespreken van het reglement bij/met een stageplatform/stagecommissie of ander adviesorgaan
 • Jaarlijks herzien van het reglement en zorgen voor reproductie en verspreiding
 • Conceptreglement ter vaststelling voorleggen aan Onderwijsbestuur
 • Opstellen van documenten als stagecontract, beoordelingsformulier, voortgangsformulier en deze opnemen in een (digitaal) stagereglement
 • Door (in)formeel informeren, bevorderen van het gebruik van de documenten en het reglement (via informele contacten, brochures, website, e.d.)
Kernactiviteit
Toetsen van stageopdrachten uit acquisitie of van opdrachten die via studenten of stagedocenten binnenkomen.

Kader
Stagebeleid Stagereglement

Resultaat
Bevorderingvan gelijkwaardige stages

Activiteit
 • Beoordelen van stageopdrachten die niet via de universiteit binnengekomen zijn aan de daarvoor geldende criteria (tijdsduur, aantal studiepunten, in- en externe stagebegeleider, plaats binnen de studie en tijdstip in studie)
 • Zelfstandig toetsen van stageopdrachten op wetenschappelijke inhoud/niveau en zonodig in overleg met de opdrachtgever de stageopdracht herschrijven of dit laten doen door docentbegeleiders
 • Opnemen van contact met stagebedrijf en/of stagedocent indien er vragen zijn over de geschiktheid van de stageplaats/-opdracht
 • Geven van suggesties aan stagebedrijf en/of -docent voor veranderingen betreffende de praktische stage-eisen zodat deze beter past bij eisen die door de faculteit/opleiding gesteld worden
Kernactiviteit
Schriftelijk en mondeling voorlichten van studenten, docenten en bedrijven over stagemogelijkheden en procedures hieromtrent

Kader
Stagebeleid Stagereglement

Resultaat
Adequate informatieoverdracht inzake (on)mogelijkheden op het gebied van stages voor betrokkenen

Activiteit
 • Opstellen van teksten op het eigen aandachtsgebied ten behoeve van de studiegids
 • Opstellen, (laten) reproduceren en verspreiden van folders/brochures over stagemogelijkheden binnen de faculteit/opleiding en deze informatie op de (faculteits-/instellings-)website plaatsen
 • Inhoudelijk vullen en up-to-date houden van dat deel van de (faculteits/instellings) website waarop informatie over stagemogelijkheden en procedures te vinden zijn
 • Schriftelijk of mondeling beantwoorden van vragen van studenten/docenten aangaande de stagemogelijkheden en -procedures
 • Bekendheid geven aan stagemogelijkheden onder andere via studievoorlichtingsdagen, universiteits-/faculteitbladen, e.d.
Competenties
Omschrijving
Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over de maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke ontwikkelingen. Deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie.

Gedragsindicatoren
 • Kent de actuele nieuwsonderwerpen die van belang zijn voor het functiegebied.
 • Stelt zich op de hoogte van economische, sociale, vakinhoudelijke en andere ontwikkelingen.
 • Is op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen op vakgebieden die een raakvlak hebben met het eigen vakgebied.
 • Gaat adequaat om met cultuurverschillen.
 • Vertaalt ontwikkelingen in de maatschappij naar het eigen werkterrein.
 • Heeft externe contacten die hem of haar informeren over maatschappelijke trends en ontwikkelingen die van belang zijn voor het eigen functie- of vakgebied.
Toetsvragen
 • Welke recente ontwikkelingen zijn van belang voor je functiegebied?
 • Hoe heb je je het afgelopen jaar op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen je vakgebied?
 • Welke veranderingen in de maatschappij hebben grote invloed gehad op je werk in de laatste jaren? Welke veranderingen in de maatschappij zullen volgens jou je werk in de komende tijd beïnvloeden?
 • Welke belangrijke ontwikkelingen hebben zich recent voorgedaan binnen de organisatie? Hoe heb je jezelf de laatste maanden op de hoogte gehouden van wat er in de organisatie gebeurt?
 • Wat waren de voornaamste doelstellingen van jouw organisatie het laatste jaar?
Ontwikkeltips
 • Verdiep je in de maatschappelijke, economische en politieke ontwikkelingen die relevant zijn voor de korte en lange termijnplannen van je eigen organisatie. Ga na welke effecten deze kunnen hebben op je eigen werkterrein en maak de resultaten kenbaar in een overleg met anderen. Of geef een presentatie hierover aan een groep betrokkenen.
 • Houd je goed op de hoogte van (nieuwe) ontwikkelingen die je functiegebied raken. Lees kranten, vaktijdschriften, volg actualiteitenprogramma's etc.
 • Verdiep je in de strategie en de doelstellingen van je organisatie en in de interne ontwikkelingen. Ga na wat dit betekent voor je eigen werkterrein of afdeling en bespreek dit in het werkoverleg van je afdeling.
 • Overleg tijdens het opstellen van plannen met de betrokkenen over de verwachte (neven)effecten. Toets met hen in hoeverre in de plannen rekening is gehouden met ontwikkelingen in de in- en /of externe omgeving. Verwerk de informatie in je plan.
 • Organiseer samen met een collega/ medewerker een bijeenkomst rond relevante thema's.
 • Neem deel aan congressen, doe aan intervisie, lees vaktijdschriften.
 • Zoek contact met mensen die je op de hoogte kunnen houden van maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke ontwikkelingen.
 • Verdiep je in de maatschappelijke, economische en politieke ontwikkelingen die relevant zijn voor de korte en lange termijnplannen van je eigen organisatie. Ga na welke effecten deze kunnen hebben op je eigen werkterrein en maak de resultaten kenbaar in een overleg met anderen. Of geef een presentatie hierover aan een groep betrokkenen.
 • Houd je goed op de hoogte van (nieuwe) ontwikkelingen die je functiegebied raken. Lees kranten, vaktijdschriften, volg actualiteitenprogramma's etc.
 • Verdiep je in de strategie en de doelstellingen van je organisatie en in de interne ontwikkelingen. Ga na wat dit betekent voor je eigen werkterrein of afdeling en bespreek dit in het werkoverleg van je afdeling.
 • Overleg tijdens het opstellen van plannen met de betrokkenen over de verwachte (neven)effecten. Toets met hen in hoeverre in de plannen rekening is gehouden met ontwikkelingen in de in- en /of externe omgeving. Verwerk de informatie in je plan.
 • Organiseer samen met een collega/ medewerker een bijeenkomst rond relevante thema's.
 • Neem deel aan congressen, doe aan intervisie, lees vaktijdschriften.
 • Zoek contact met mensen die je op de hoogte kunnen houden van maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke ontwikkelingen.
Omschrijving
Leggen en onderhouden van contacten binnen en buiten de eigen organisatie.

Gedragsindicatoren
 • Legt gemakkelijk contact.
 • Aarzelt niet om mensen te benaderen met vragen of verzoeken.
 • Maakt effectief gebruik van bestaande contacten.
 • Onderhoudt goede relaties met relevante beslissers.
 • Legt contacten door zichzelf te profileren d.m.v. presentaties, publicaties etc.
 • Neemt initiatieven om relaties buiten de afdeling en organisatie te ontwikkelen.
Toetsvragen
 • Van welke soorten netwerken (formeel en informeel) maak je deel uit? Heb je recent nieuwe mensen ontmoet? Hoe ben je te werk gegaan bij het leggen van contacten?
 • Op welke manieren besteedt je aandacht aan je netwerk? Kun je voorbeelden geven?
 • Wat doe je tijdens bijeenkomsten waar je niemand kent?
 • Heb je de medewerking van bepaalde instanties (of andere afdelingen) nodig voor een goede uitvoering van je werk? Hoe ga je hierin te werk?
 • Kun je een concreet voorbeeld geven over wat jouw netwerk je recent heeft opgeleverd?
 • Ga je wel eens naar recepties? Hoe vindt u dat?
 • Hoe leer je de mensen in je organisatie kennen?
Ontwikkeltips
 • Bepaal in overleg met je leidinggevende en /of collega's welke personen je in je eigen netwerk zou kunnen of moeten betrekken en met welke personen je het contact zou kunnen verstevigen.
 • Bespreek met anderen welke contacten je op dit moment in je klantenkring onderhoudt. Onderzoek gezamenlijk met welke personen/ soort contacten je verder nog een relatie zou moeten opbouwen om je positie in de betreffende klantenkring te verstevigen. Maak concreet op welke wijze, of met hulp van wie, je die contacten gaat leggen en onderhouden.
 • Geef anderen binnen de eigen organisatie toegang tot je eigen netwerk(en). Introduceer hen bij anderen en help hen op deze manier hún netwerk uit te breiden. Doe dit vooral met die personen binnen jouw organisatie die moeite hebben met het leggen van contacten.
 • Organiseer met enige regelmaat informele bijeenkomsten binnen de eigen organisatie, zoals een 'open dag', een presentatie over een aansprekend onderwerp of een bijeenkomst rond een bepaald thema. Nodig hierbij mensen uit je eigen netwerk en dat van anderen uit.
 • Zorg dat klanten en andere belangrijke externe contacten op de hoogte worden gehouden van zaken die binnen de eigen organisatie spelen, bijvoorbeeld door middel van een extern magazine dat je naar hen toestuurt.
 • Speel commerciële kansen of nuttige informatie -wanneer je eigen organisatie hier niets mee kan - door naar personen in je netwerk.
 • Ga vaker naar recepties, beurzen, congressen etc.
 • Maak gebruik van werkgerelateerde social media (bijv. LinkedIn)
 • Bepaal in overleg met je leidinggevende en /of collega's welke personen je in je eigen netwerk zou kunnen of moeten betrekken en met welke personen je het contact zou kunnen verstevigen.
 • Bespreek met anderen welke contacten je op dit moment in je klantenkring onderhoudt. Onderzoek gezamenlijk met welke personen/ soort contacten je verder nog een relatie zou moeten opbouwen om je positie in de betreffende klantenkring te verstevigen. Maak concreet op welke wijze, of met hulp van wie, je die contacten gaat leggen en onderhouden.
 • Geef anderen binnen de eigen organisatie toegang tot je eigen netwerk(en). Introduceer hen bij anderen en help hen op deze manier hún netwerk uit te breiden. Doe dit vooral met die personen binnen jouw organisatie die moeite hebben met het leggen van contacten.
 • Organiseer met enige regelmaat informele bijeenkomsten binnen de eigen organisatie, zoals een 'open dag', een presentatie over een aansprekend onderwerp of een bijeenkomst rond een bepaald thema. Nodig hierbij mensen uit je eigen netwerk en dat van anderen uit.
 • Zorg dat klanten en andere belangrijke externe contacten op de hoogte worden gehouden van zaken die binnen de eigen organisatie spelen, bijvoorbeeld door middel van een extern magazine dat je naar hen toestuurt.
 • Speel commerciële kansen of nuttige informatie -wanneer je eigen organisatie hier niets mee kan - door naar personen in je netwerk.
 • Ga vaker naar recepties, beurzen, congressen etc.
 • Maak gebruik van werkgerelateerde social media (bijv. LinkedIn)
Omschrijving
Wensen en behoeften van klanten herkennen en hiervan blijk geven in het handelen.

Gedragsindicatoren
 • Stelt zich dienstverlenend op.
 • Biedt ongevraagd extra service.
 • Vraagt door tot een compleet beeld ontstaat van de wensen van de klant.
 • Komt met voorstellen die inspelen op de belangen van of ontwikkelingen bij de klant (levert maatwerk).
 • Vertaalt mogelijkheden van producten of diensten in voordelen voor de klant.
 • Gaat na of aan de wensen van de klant is voldaan.
Toetsvragen
 • Heb je wel eens extra inspanningen moeten leveren om een klant tevreden te stellen?
 • Welke eigenschappen zijn volgens jou belangrijk om goed met klanten om te kunnen gaan? Kun je een situatie beschrijven waarin je deze eigenschappen hebt gebruikt? Wanneer werkte dit wel/niet?
 • Beschrijf de laatste keer dat je te maken kreeg met een lastige klant? Hoe ben je daar mee om gegaan?
 • Wat was een kritieke situatie voor u met een klant? Beschrijf die eens.
Ontwikkeltips
 • Stel je op de hoogte van de belangen, wensen en behoeften van je klanten. Hoe meer achtergronden je kent, des te gemakkelijker kun je anticiperen op wensen en behoeften. Stel voldoende vragen.
 • Vraag naar de doelstellingen van je klanten. Weet welke kenmerken van je product of dienst de klant het belangrijkst vindt. Weet wat je klanten van de producten en diensten vinden.
 • Stel jezelf op de hoogte van de diensten en producten die de organisatie te bieden heeft. Geef eens in vijf zinnen aan wat je belangrijkste diensten/producten zijn.
 • Neem een collega mee naar een gesprek met een klant om zo beter in te kunnen gaan op de klantvraag. Spreek vooraf een rolverdeling af.
 • Bedenk, samen met anderen, hoe de service voor klanten verbeterd kan worden. Stel vast wat de kosten en baten zijn van de verschillende voorstellen. Voer vervolgens alleen die verbeteracties door waarvan de baten veel groter zijn dan de kosten.
 • Zorg ervoor dat je goed afstemt met andere teams en organisatieonderdelen, Spreek met elkaar af dat klanten naar de juiste persoon binnen de organisatie doorverwezen worden.
 • Bespreek geleverde diensten of producten met klanten na en bedenk zonodig verbeterpunten.
 • Houd een tevredenheidonderzoek voor de activiteiten die je uitvoert voor klanten.
 • Wees duidelijk over wat je voor klanten kunt betekenen, leg dit eventueel schriftelijk vast en houd je daaraan.
 • Stel je op de hoogte van de belangen, wensen en behoeften van je klanten. Hoe meer achtergronden je kent, des te gemakkelijker kun je anticiperen op wensen en behoeften. Stel voldoende vragen.
 • Vraag naar de doelstellingen van je klanten. Weet welke kenmerken van je product of dienst de klant het belangrijkst vindt. Weet wat je klanten van de producten en diensten vinden.
 • Stel jezelf op de hoogte van de diensten en producten die de organisatie te bieden heeft. Geef eens in vijf zinnen aan wat je belangrijkste diensten/producten zijn.
 • Neem een collega mee naar een gesprek met een klant om zo beter in te kunnen gaan op de klantvraag. Spreek vooraf een rolverdeling af.
 • Bedenk, samen met anderen, hoe de service voor klanten verbeterd kan worden. Stel vast wat de kosten en baten zijn van de verschillende voorstellen. Voer vervolgens alleen die verbeteracties door waarvan de baten veel groter zijn dan de kosten.
 • Zorg ervoor dat je goed afstemt met andere teams en organisatieonderdelen, Spreek met elkaar af dat klanten naar de juiste persoon binnen de organisatie doorverwezen worden.
 • Bespreek geleverde diensten of producten met klanten na en bedenk zonodig verbeterpunten.
 • Houd een tevredenheidonderzoek voor de activiteiten die je uitvoert voor klanten.
 • Wees duidelijk over wat je voor klanten kunt betekenen, leg dit eventueel schriftelijk vast en houd je daaraan.
Omschrijving
Overzien van werkzaamheden; doelen en prioriteiten stellen. Activiteiten, tijd en middelen plannen.

Gedragsindicatoren
 • Brengt prioriteit aan door hoofd- en bijzaken te onderscheiden.
 • Denkt van te voren zorgvuldig na hoe iets planmatig aan te pakken.
 • Formuleert meetbare doelstellingen voor zichzelf en voor anderen.
 • Schept randvoorwaarden om taken ordelijk en efficiënt af te werken.
 • Anticipeert op onverwachte gebeurtenissen door de planning hier op aan te passen.
 • Maakt realistische inschattingen van tijd, mensen en middelen die nodig zijn om een doel te bereiken.
Toetsvragen
 • Wat waren het afgelopen jaar doelstellingen in je werk? Zijn deze doelstellingen ook bereikt?
 • Hoe heb je bepaald welke taken prioriteit hadden in het afgelopen jaar? Geef hiervan een paar voorbeelden.
 • Komt het wel eens voor dat aan je wordt gevraagd iets te organiseren? Kun je een voorbeeld geven?
 • Beschrijf een voorbeeld van een situatie waarin je de aanvankelijke planning aan moest passen. Welke weerstanden kwam je daarbij tegen? Wat heb je daarmee gedaan?
 • Op welke wijze organiseer je je dagelijkse werk?
 • Kun je een voorbeeld noemen waarin je aangegeven hebt geen tijd voor een extra klus te hebben?
 • Hoe plan je je onderzoek en zorg je dat je de deadlines haalt?
 • Heb je wel eens actief meegewerkt aan een reorganisatie? Hoe zag het scenario voor deze reorganisatie eruit en wat is je inbreng geweest tijdens de voorbereiding van deze reorganisatie?
 • Wat zijn de kritische stappen bij het organiseren van je huidige projectmatige werk?
 • Hoe bereid je je voor op vergaderingen en hoe houd je ze in de hand?
 • Heb je wel eens werkprocedures opgesteld? Hoe heb je deze ingevoerd?
Ontwikkeltips
 • Zorg ervoor, dat je de verantwoordelijkheid krijgt voor het plannen en organiseren van een bepaald onderzoeks- of dienstverleningsproject.
 • Benoem eerst alles dat een rol speelt om je doel te bereiken en cluster deze zaken.
 • Bepaal achtereenvolgens:
 • > De precieze doelstelling van het project.
 • > De benodigde middelen (tijd, mensen, budget e.a.), die nodig zijn om het gestelde doel te bereiken.
 • > De inzet (in termen van tijd en bijdrage) van elke betrokkene.
 • Maak een tijdschema, waarin per dag of week staat aangegeven, wie wat doet, met de benodigde randvoorwaarden. Noteer deadlines en de data waarop producten moeten worden opgeleverd.
 • Wanneer je de planning hebt uitgewerkt (op papier) informeer vervolgens een ieder over de planning en organisatie van het project.
 • Overleg tussentijds met een collega of je manager, of je planning en organisatie aan de verwachtingen en eisen voldoen.
 • Plan bij grotere projecten vaste vergaderdata in.
 • Houd in de planning ruimte voor onvoorziene zaken.
 • Maak actielijsten en vink af en streep door zodra je iets gedaan hebt.
 • Volg een cursus timemanagement of projectmanagement.
 • Zorg ervoor, dat je de verantwoordelijkheid krijgt voor het plannen en organiseren van een bepaald onderzoeks- of dienstverleningsproject.
 • Benoem eerst alles dat een rol speelt om je doel te bereiken en cluster deze zaken.
 • Bepaal achtereenvolgens:~~ > De precieze doelstelling van het project.~~ > De benodigde middelen (tijd, mensen, budget e.a.), die nodig zijn om het gestelde doel te bereiken.~~ > De inzet (in termen van tijd en bijdrage) van elke betrokkene.
 • Maak een tijdschema, waarin per dag of week staat aangegeven, wie wat doet, met de benodigde randvoorwaarden. Noteer deadlines en de data waarop producten moeten worden opgeleverd.
 • Wanneer je de planning hebt uitgewerkt (op papier) informeer vervolgens een ieder over de planning en organisatie van het project.
 • Overleg tussentijds met een collega of je manager, of je planning en organisatie aan de verwachtingen en eisen voldoen.
 • Plan bij grotere projecten vaste vergaderdata in.
 • Houd in de planning ruimte voor onvoorziene zaken.
 • Maak actielijsten en vink af en streep door zodra je iets gedaan hebt.
 • Volg een cursus timemanagement of projectmanagement.
Niveaus
NiveauSchaal
110
29