Functiebeschrijving

Functiefamilie
Functies per Functiefamilie, met aantal medewerkers
Doel
Verrichten van protocollaire en overige ondersteunende en voorbereidende werkzaamheden voor academische plechtigheden ter ondersteuning van de Rector Magnificus, conform de richtlijnen, protocollen en procedures zodanig dat de plechtigheden op een zo efficiƫnt en representatief mogelijke wijze plaatsvinden.
Resultaatgebieden
Kernactiviteit
Verzamelen, distribueren en archiveren van administratieve bescheiden als bul, goedkeuring leescommissie, advies Faculteitsbestuur, bevestiging promotor en overige leden van de promotiecommissie

Kader


Resultaat


Activiteit
Kernactiviteit
Begeleiden plechtigheid door ontvangen van gasten, toelichten protocollaire gang van zaken, controleren technische voorzieningen, klaarleggen benodigde bescheiden

Kader


Resultaat


Activiteit
Kernactiviteit
Verzorgen van uitnodigingen aan betrokkenen en van zendingen namens Rector/College van Decanen zoals verslagen, rondschrijven, jaarboeken

Kader


Resultaat


Activiteit
Kernactiviteit
(Laten) opstellen van zalen, installeren apparatuur, licht, geluid en overige voorzieningen

Kader


Resultaat


Activiteit
Kernactiviteit
Bespreken en afstemmen van mogelijkheden omtrent data, ruimten, gasten met faculteiten, examen/promotiecommissies, studenten/promovendi en opstellen van roosters

Kader


Resultaat


Activiteit
Kernactiviteit
Verrichten van representatieve werkzaamheden tijdens academische plechtigheden, zoals voorgaan van deelnemers, aan- en afkondigingen van ceremonieonderdelen

Kader


Resultaat


Activiteit
Kernactiviteit
Informeren van betrokkenen over onder andere aanvragen examen/promotie, oraties, reglementen, protocollen, roosters, begeleiden van promovendi tijdens de procedure die aan een promotie vooraf gaat, verzorgen en controleren benodigde bescheiden (bul e.d.)

Kader


Resultaat


Activiteit
Competenties
Niveaus
NiveauSchaal
16