Functiebeschrijving

Functiefamilie
Functies per Functiefamilie, met aantal medewerkers
Doel
Technisch voorbereiden en begeleiden van (theater)voorstellingen (licht, geluid, decor) en het onderhouden en beheren van de technische installaties en materialen, binnen vastgestelde budgetten en meerjarenplannen en in afstemming met klantgroepen, teneinde zorg te dragen voor een goed en veilig verloop van de voorstellingen.
Resultaatgebieden
Kernactiviteit
Adviseren over technische vervangingen en investeringen, eventueel op basis van een op te stellen meerjaren- en afschrijvingsplan, en inkopen van technische gebruiksgoederen

Kader


Resultaat


Activiteit
Kernactiviteit
Toezien op naleving van Arbo- en Milieuvoorschriften voor, tijdens en na te houden evenementen, alsmede op geldende veiligheidsvoorschriften (zoals brandveiligheid)

Kader


Resultaat


Activiteit
Kernactiviteit
Zorgdragen voor werving, inwerken en aansturing van hulpkrachten en vrijwilligers dan wel opstellen van roosters voor hen en voor vaste theatertechnici

Kader


Resultaat


Activiteit
Kernactiviteit
Adviseren van klanten (zoals studentgroepen, vakgroepen, technici van externe klantgroepen) over technische en logistieke mogelijkheden van de ruimten, alsmede zorgdragen voor de gewenste (technische en logistieke) inrichting op de afgesproken tijdstippen

Kader


Resultaat


Activiteit
Kernactiviteit
(Bijdragen aan) plaatsen van materiaal ten behoeve van licht en geluid en (mede)uitvoeren van licht- en geluidplannen tijdens voorstellingen en multimediatoepassingen. Voor interne klantgroepen ook ontwerpen van licht- en geluidplannen (studenten-verenigi

Kader


Resultaat


Activiteit
Kernactiviteit
Toezicht houden op de staat van onderhoud en uitleen van (theater)technische apparatuur en zelf uitvoeren van onderhoud uit of toezien op onderhoud uitgevoerd door derden

Kader


Resultaat


Activiteit
Kernactiviteit
Ondersteunen van (technici van) klantgroepen bij opbouwen van voorstellingen, laden en lossen van apparatuur en decorstukken, e.d.

Kader


Resultaat


Activiteit
Competenties
Niveaus
NiveauSchaal
17